?wiadectwa ?wiadectwo Micha?a o Mietku Wo?oszynie SJ
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Mietek Mieczys?aw Wo?oszyn jezuita
O. Mietek Wo?oszyn SJ
?rd?o: Mirek ?wierczy?ski - mietek.com.pl

?wiadectwo:

Jak Mietek Wo?oszyn wp?ywa? (i wp?ywa) na moje ?ycie

Mietek czyli ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn (jezuita) stan?? na mojej drodze wiary jesieni? 1982 roku. Dowiedzia?em si? o jego wyk?adach o Biblii od kole?anki mojej ?ony. Kole?anka zawsze by?a troch? egzaltowana wi?c jej zachwyty nad Mietkiem bra?em troch? z dystansem.
Rzeczywisto?? przesz?a jednak moje naj?mielsze oczekiwania...

Bibli? interesowa?em si? ju? wcze?niej, w ?redniej szkole (cho? rodzice byli tradycyjnymi katolikami) - z powodu kole?anki szkolnej, ktra by?a ?wiadkiem Jehowy. Rozmowy, przekonywanie, najpierw z ni? potem z jej rodzicami ods?oni?y moj? kompletn? niewiedz? na temat Pisma ?w., objawienia i samego Boga.

Potem poszed?em do wojska, wzi??em z sob? Nowy Testament i przeczyta?em go ca?ego...
Nic to jednak nie zmieni?o w moim ?yciu.

Dopiero Mietek 3-4 lata p?niej (pa?dziernik 1982) odkry? przede mn? Bibli? jako ?ywe S?owo ?ywego Boga. Pami?tam jak dzi? gdy powiedzia?: przez ca?e Pismo ?w. idzie ni? wi???ca wszystko - to Historia Zbawienia. Fantastycznie potrafi? pokaza? chrystocentryzm Biblii, Jezusa jako Alf? i Omeg?. Du?o te? dowiedzia?em si? od Mietka o Duchu ?wi?tym, o tym, ?e Bg chce z nami rozmawia? i nawet rozmawia tylko nie zawsze Go s?yszymy.

Dla mnie wtedy (Gda?sk-Wrzeszcz, ko?ci? na Mickiewicza) ka?dy tydzie? to by?o czekanie na czwartek lub pi?tek - bo Mietek w pi?tki powtarza? swoje katechezy, by ma??onkowie maj?cy ma?e dzieci mogli obydwoje wys?ucha? katechezy na ?ywo - to by?o ?wi?to, uczta duchowa. Tak by?o przez dwa lata.

Pami?tam, ?e jedna propozycja Mietka, ktr? co jaki? czas powtarza?, wywo?ywa?a salwy ?miechu. Mwi?, ?e my w przysz?o?ci mamy organizowa? podobne spotkania i wyg?asza? podobne katechezy. ?miech na sali bra? si? st?d, ?e nikt z nas nie bra? tego na powa?nie, bo Mietek prowadzi? nas do Boga przez Bibli? na takim poziomie duchowym, ?e nikt z nas nie wyobra?a? sobie nawet prby robienia czego? podobnego samodzielnie.

Jestem cz?owiekiem temperamentnym i zarozumia?ym (a mo?e to by? g?os Bo?y?) i stwierdzi?em p?niej, ?e u Dominikanw (gdzie przed poznaniem Mietka z ?on? Gra?yn? "dzia?ali?my") te? takie katechezy biblijne by si? przyda?y. Poszed?em do naszego duszpasterza akademickiego (o. S?awomir S?oma OP) i powiedzia?em mu o tym moim pomy?le. Stwierdzi? - pewnie troch? ?artem: "nie samym s?owem Bo?ym ?yje cz?owiek" (dok?adnie tak powiedzia?). Nie zrazi?em si? jednak i przygotowywa?em przez klika miesi?cy moje katechezy "do szuflady".

Po p? roku o. S?awomir sam do mnie podszed? i powiedzia?: "to mo?e by?my zrobili te spotkania z Bibli?". I tak rozpocz??em (w pa?dzierniku 1984 roku) "Klucz do Biblii" - cykl spotka? u Dominikanw, nieudolnie na?laduj?c Mietka, b?d?c kompletnym samoukiem, z wykszta?ceniem ?rednim i to budowlanym ;-)

Wskutek naszych nieustannych przeprowadzek (m?ode ma??e?stwo w latach osiemdziesi?tych) zmienia?y si? te? miejsca naszych "mietkowych" spotka? z Bibli?: parafia przykatedralna w Gda?sku-Oliwie, parafia Opatrzno?ci Bo?ej na gda?skiej Zaspie, u nas w domu itp. Tak by?o do czerwca 1989 roku, tj. do naszej przeprowadzki do Sul?czyna.

W Sul?czynie poszed?em do ks. proboszcza (starszego wiekiem) i gdy powiedzia?em mu o planie takich spotka?, spojrza? na mnie podejrzliwie i powiedzia?, ?e: tu mieszkaj? powa?ni ludzie i mo?e latem - jak przyjad? wczasowicze. Postanowi?em jednak nie wychodzi? z kancelarii parafialnej a? za?atwi? spraw? i tak po godzinie mia?em jego zgod?!

Rok p?niej, po wyborze mnie na sekretarza (samorz?dowego) gminy zako?czy?em te spotkania ale... kilka miesi?cy p?niej, w hotelu na drugim ko?cu Polski, gdy siedzia?em sam w pokoju us?ysza?em w duchu wewn?trzny g?os: jak wrcisz do Sul?czyna z delegacji, rozpocznij znowu katechezy biblijne ale z dodatkiem modlitwy przed i po katechezie.

I tak powsta?a nasza pierwsza Wsplnota (Gwiazda Betlejemska) - w marcu 1991 roku. Do czerwca 2000 roku spotkania odbywa?y si? co tydzie? (ok 350 spotka?) na ka?dym katecheza biblijna "w/g Mietka", potem co miesi?c.

W mi?dzyczasie (rok 1996) poznali?my Wsplnot? Przymierza "Miasto na Grze" z Bielska-Bia?ej i drog? wsplnot przymierza zapocz?tkowan? w USA w?rd modlitewnych grup charyzmatycznych Odnowy w Duchu ?wi?tym na samym pocz?tku lat siedemdziesi?tych ub. stulecia. Rozeznali?my, ?e mamy tworzy? t? drog? wsplnot przymierza tu, na p?nocy Polski (wtedy tworzyli?my kr?g kilku wsplnot rozsianych w ca?ej Polsce, spotykamy si? do dzi?).

Od 1996 do 2000 roku uczestniczyli?my w tygodniowych rekolekcjach letnich Wsplnoty "Miasto na Grze" w okolicach Bielska. W roku 2001 odwa?yli?my si? sami zorganizowa? takie rekolekcje, by?o na nich nieca?e 40 osb i tak co roku liczba uczestnikw si? zwi?ksza?a a? zape?ni?a w 2008 roku ca?y o?rodek wczasowy na Kaszubach (180 osb). Plan dnia by? oparty o dwa rwnoleg?e tematy oparte wprost na Biblii (czyli 14 katechez w tygodniu rekolekcyjnym). Potem modlitwa osobista, grupy dzielenia, Msza ?w i wieczorem spotkanie modlitewne ze ?piewami spontanicznym i uwielbieniem Pana. Rekolekcje by?y zawsze i dla osb samotnych i rodzin z dzie?mi - dla dzieci opieka w trakcie katechez itp...

4 lata temu (1.V.2009) za?o?yli?my now? wsplnot? w Sul?czynie (nasz? pierwsz? pozostali?my w Kartuzach, gdzie przenie?li?my j? w 2000 roku i dzia?a ona dalej) i robimy teraz dalej to samo: katecheza biblijna, modlitwy, ?piewy, rekolekcje letnie (ostatnie ze wsplnot? z Gdyni - by?o ok. 60 osb) Nie przesadz? jak powiem, ?e chyba kilkaset razy opowiadali?my o Mietku w ci?gu tych wszystkich lat gdy pytano nas o nasze inspiracje do dzia?ania. Oczywi?cie g?wnym animatorem i moderatorem naszych dzia?a? by? i jest Duch ?wi?ty ale to Mietek po?o?y? ponad 30 lat temu trwa?y fundament pod nasz? drog? do Boga, drog? w ?wietle Pisma ?wi?tego, os?dzaj?cego ale i dodaj?cego otuchy i mocy.

S?owo Bo?e zasiane w naszych sercach, mi?o?? do Biblii - ktra nas przez te wszystkie lata kszta?towa?a, syn studiuj?cy teologi? - to owoc dzia?alno?ci (i zapewne) modlitw naszego kochanego "Ojca w wierze" - Mietka.

Trzy lata temu byli?my u Mietka w ?w. Lipce (sierpie? 2009), jad?c tam na ?lepo z Gietrzwa?du, modl?c si? by by? na miejscu. Pan nas wys?ucha? i zobaczyli?my si? z Mietkiem po dwudziestu kilku latach niewidzenia si?. Ze wzruszeniem s?ucha? naszych losw zwi?zanych z katechezami biblijnymi itp. opisanych wy?ej.

Ciesz? si?, ?e mog? za?wiadczy? o Mietku jako o skutecznym Apostole Pana (zawsze mi zreszt? przypomina? - tak sobie wyobra?a?em - ?w. Paw?a ;-)).

Mam jeszcze jedno marzenie...

Wiem, ?e Mietek organizowa? kiedy? obozy biblijne. My z kolei ostatnie 4 lata robili?my rekolekcje letnie w salkach przy parafii w Sul?czynie (wcze?niej przez 8 lat w poprzedniej wsplnocie) i w zesz?ym roku tak si? rozros?y (ludzie z Gdyni, Gda?ska, Rzeszowa itp - znale?li nas w internecie, przez stron? naszej wsplnoty: www.betlejem.gdan.pl), ?e w tym roku ju? b?dzie potrzeba przenie?? si? znowu do o?rodka wczasowego.

I to marzenie: mo?e by tak ludzie ktrzy kiedy? je?dzili na "mietkowe" obozy biblijne, ci, ktrzy odczuwaj? tak? potrzeb? - a nie uczestnicz? latem w rekolekcjach - chcieli do nas do??czy? i sp?dzi? tydzie? nad kaszubskim jeziorem z rodzin? - wsplnie pochyleni nad Bibli? ?

Mietku, je?eli to czytasz:

Dzi?kuj? Jezusowi za Ciebie, Twoje powo?anie, Twoje rozeznawanie woli Bo?ej, Twoj? pasj? ewangelizacyjn? i za owoce Twojej dzia?alno?ci.

Jestem jednym z takich Twoich owocw, pewnie pomarszczonym, i nadpsutym przez swe s?abo?ci i potkni?cia ale jeszcze ?ywym i trzymaj?cym teraz Bibli? w r?ku (Tysi?clatk? z 1982 roku, kupion? z powodu Twoich katechez) i w sercu. Bibli?, ktra ju? si? rozlatuje, jest naddarta i pokre?lona ale "zjedzona" dzi?ki Twojej pos?udze po?rd nas Twoich dzieci, "dzieci Mietka".

Niech Ci Pan b?ogos?awi. Tobie i tym wszystkim dobrym ludziom wok? Ciebie, dzi?ki ktrym mo?emy s?ysze? ci?gle Twoje biblijne zwiastowanie, cz?sto w dniu g?oszenia! Mi?o?? Boga Ojca, ?aska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedno?ci w Duchu ?wi?tym niech b?d? z Wami wszystkimi.

AMEN!

Wasz
Michael Kapusta

Ps.1. Dobrodziejstwo dobrych ludzi (o ktrych pisa?em wy?ej ) oraz nowych technologii pozwala na pos?uchanie Mietka dzi?, wczoraj, itd... katechezy w mp3 z ostatnich kilku lat.
Oko?o 600 katechez !!! Polecamy gor?co: mietek.com.pl

Kaszuby, Sul?czyno

1.03.2013 r.
(wersja nr. 2 ?wiadectwa - z 12.05.2013)

We? udzia? w takich rekolekcjach, jak opisywane wy?ej !


Mietek Mieczys?aw Wo?oszyn jezuita
O. Mietek Wo?oszyn Sj
?rd?o: Mirek ?wierczy?ski - mietek.com.pl

- ?wiadectwa

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 111 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013