Pomagamy, wspieramy Z ca?ego serca dzi?kujemy!
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Z ca?ego serca dzi?kujemy!

Chcieli?my podzi?kowa? wszystkim osobom, ktre w ubieg?ym roku przekaza?y 1% swojego podatku na Filipka. Niestety nie otrzymali?my listy osb, ktre przekaza?y go na Filipa, dlatego nie mo?emy podzi?kowa? ka?demu z osobna. Wszystkim jeste?my bardzo wdzi?czni.

Jeszcze raz z ca?ego serca dzi?kujemy!

Ca?a kwota przekazana przez Pa?stwa za rok 2010 zosta?a zaksi?gowana na konto Filipka w Fundacji, dzi?ki tej pomocy mogli?my sfinansowa? turnus rehabilitacyjny, pobyt Filipka w prywatnym przedszkolu integracyjnym, oraz zapewni? sta?? opiek? neurologopedy.

Nasz synek Filip Kaszuba nadal potrzebuje kosztownej rehabilitacji,
urodzi? si? w 2006 roku z dzieci?cym pora?eniem mzgowym,
obecnie walczymy o to, by zacz?? mwi? oraz istnieje konieczno??
ci?g?ego wspomagania jego rozwoju zarwno umys?owego jak i fizycznego.

Filip ma za?o?one subkonto w Fundacji Dzieciom "Zd??y? z Pomoc?", ktra ma statut Organizacji Po?ytku Publicznego - dzi?ki temu subkontu 100% przekazanych ?rodkw trafi w?a?nie dla niego. Jest to fundacja non profit, zgromadzone pieni?dze przekazywane b?d? dla Filipka wy??cznie na pokrycie kosztw rehabilitacji i leczenia - wydatki refundowane s? na podstawie zatwierdzonych merytorycznie i celowo faktur.

Ty tak?e mo?esz pomc Filipkowi !

WYSTARCZY PRZEKAZA? 1% PODATKU - DZI?KUJEMY

Dane potrzebne do PIT za rok 2011:


1. Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom "Zd??y? z Pomoc?" .

2. KRS: 0000037904

3. Filip Kaszuba 9116 - wpisujemy w rubryce - Informacje uzupe?niaj?ce cel 1%.

Serdecznie dzi?kujemy za ka?de wsparcie !!!

Mo?na, tak?e pomc Filipkowi dzi?ki przekazanej darowi?nie:

Osoby fizyczne, a tak?e sp?ki osobowe, mog? odliczy? od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT)

Wp?aty prosimy kierowa? na konto:

Fundacja Dzieciom "Zd??y? z Pomoc?", ul. ?omia?ska 5, 01-685 Warszawa

nr konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
tytu?em: 9116 Kaszuba Filip - darowizna na pomoc i ochron? zdrowia

Prosimy jednocze?nie o przekazanie naszego apelu

  • Pa?stwa bliskim,
  • przyjacio?om oraz
  • w ?rodowisku pracy.


Pozdrowienia!

Karolina i Marcin Kaszuba

tel. kom. +48 883 343 722

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

- Pomagamy, wspieramy, polecamy

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013