Rozwa?ania Rozwa?ania wielkopostne Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 36
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
20.III.2013 - ?roda

Krl Nabuchodonozor powiedzia?: Czy jest prawd?, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, ?e nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pok?onu z?otemu pos?gowi, ktry wznios?em? Czy teraz jeste?cie gotowi - w chwili gdy us?yszycie d?wi?k rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentw muzycznych - upa?? na twarz i odda? pok?on pos?gowi, ktry uczyni?em? Je?eli za? nie oddacie pok?onu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Ktry za? bg mg?by was wyrwa? z moich r?k? Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracaj?c si? do krla Nabuchodonozora: Nie musimy tobie, krlu, odpowiada? w tej sprawie. Je?eli nasz Bg, ktremu s?u?ymy, zechce nas wybawi? z rozpalonego pieca, mo?e nas wyratowa? z twej r?ki, krlu! Je?li za? nie, wiedz, krlu, ?e nie b?dziemy czci? twego boga, ani oddawa? pok?onu z?otemu pos?gowi, ktry wznios?e?. Na to wpad? Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmieni? si? w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wyda? rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej, ni? by?o trzeba. M??om za? najsilniejszym spo?rd swego wojska poleci? zwi?za? Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzuci? ich do rozpalonego pieca. Krl Nabuchodonozor popad? w zdumienie i powsta? spiesznie. Zwrci? si? do swych doradcw, mwi?c: Czy nie wrzucili?my trzech zwi?zanych m??w do ognia? Oni za? odpowiedzieli krlowi: Rzeczywi?cie, krlu. On za? w odpowiedzi rzek?: lecz widz? czterech m??w rozwi?zanych, przechadzaj?cych si? po?rd ognia i nie dzieje si? im nic z?ego; wygl?d czwartego przypomina anio?a. Nabuchodonozor powiedzia? na to: Niech b?dzie b?ogos?awiony Bg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, ktry pos?a? swego anio?a, by uratowa? swoje s?ugi. W Nim pok?adali sw? ufno?? i przekroczyli nakaz krlewski, oddaj?c swe cia?a, aby nie oddawa? czci ani pok?onu innemu bogu poza Nim. Flp 3,8-14

On za? w odpowiedzi rzek?: lecz widz? czterech m??w rozwi?zanych, przechadzaj?cych si? po?rd ognia i nie dzieje si? im nic z?ego; wygl?d czwartego przypomina anio?a. Nabuchodonozor powiedzia? na to: Niech b?dzie b?ogos?awiony Bg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, ktry pos?a? swego anio?a, by uratowa? swoje s?ugi. W Nim pok?adali sw? ufno?? i przekroczyli nakaz krlewski, oddaj?c swe cia?a, aby nie oddawa? czci ani pok?onu innemu bogu poza Nim.

Pan przychodzi z ratunkiem nawet w beznadziei...

Dzi?ki niech b?d? Bogu!

Obym ka?dego dnia mia? tyle wiary, by wszystkie swe k?opoty UFNIE powierza? Panu!

Dzi?ki Ci Panie za ostatni? wizj? co do przysz?ych dzia?a? na polu wiary i popularyzacji Pisma ?w.Michael

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 124 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013