Rozwa?ania Rozwa?ania wielkopostne Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 21
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
5.III.2013 - wtorek

Powstawszy Azariasz tak si? modli?, a otwar?szy swe usta, mwi? w ?rodku ognia: Nie opuszczaj nas na zawsze - przez wzgl?d na ?wi?te Twe imi? nie zrywaj Twego przymierza. Nie odwracaj od nas swego mi?osierdzia, przez wzgl?d na Twego przyjaciela, Abrahama, s?ug? Twego, Izaaka, i Twego ?wi?tego - Izraela. Im to przyrzek?e? rozmno?y? potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegiem morza. Panie, oto jeste?my najmniejsi spo?rd wszystkich narodw. Oto jeste?my dzi? poni?eni na ca?ej ziemi z powodu naszych grzechw. Nie ma obecnie w?adcy, proroka ani wodza, ani ca?opalenia, ani ofiar, ani darw pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarowa? Tobie pierwocin i dozna? Twego mi?osierdzia. Niech jednak dusza strapiona i duch uni?ony znajd? u Ciebie upodobanie. Jak ca?opalenia z baranw i cielcw, i z tysi?cy t?ustych owiec, tak niech b?dzie dzi? nasza ofiara przed Tob? i niech Ci si? podoba! Poniewa? ci, co pok?adaj? ufno?? w Tobie, nie mog? dozna? wstydu. Teraz za? post?pujemy za Tob? z ca?ego serca, odczuwamy l?k przed Tob? i szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz post?puj z nami wed?ug swej ?agodno?ci i wed?ug wielkiego swego mi?osierdzia. Wybaw nas przez swe cuda i uczy? swe imi? s?awne, Panie!
Dn 3,25.34-43

Czy? przysz?o?? Polski nie mo?e te? tak wygl?da?:

Oto jeste?my dzi? poni?eni na ca?ej ziemi z powodu naszych grzechw. Nie ma obecnie w?adcy, proroka ani wodza, ani ca?opalenia, ani ofiar, ani darw pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarowa? Tobie pierwocin i dozna? Twego mi?osierdzia.

Odwracanie si? od warto?ci chrze?cija?skich i patriotycznych spowoduje upadek nie tylko narodu ale i Ko?cio?a:

Nie ma gdzie ofiarowa? Tobie pierwocin

Mo?e doj?? (w trudnej na razie do okre?lenia perspektywie czasowej) do zniszczenia czy utraty ko?cio?w. Czy wierni s? na to przygotowani, wiedz? jak prowadzi? ?ycie wiary, bez ko?cio?a, bez ksi?dza ?

Podstaw? ?ycia chrze?cija?skiego jest wiara p?yn?ca z poznania Pisma ?wi?tego. Nie pozwalajmy zatem na to by nasza Biblia pokrywa?a si? kurzem. Otwrzmy si? na S?owo i wol? Pana - by nas codziennie prowadzi?y

warto zdoby? taka nagrod?! Bracia i siostry - zach?cajmy si? do nawrcenia, do ?wi?tego ?ycia.Wasz

Michael

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013