Rozwa?ania Rozwa?ania wielkopostne Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 17
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
1.III.2013 - pi?tek

Izrael mi?owa? Jzefa najbardziej ze wszystkich swych synw, gdy? urodzi? mu si? on w podesz?ych jego latach. Sprawi? mu te? d?ug? szat? z r?kawami. Bracia Jzefa widz?c, ?e ojciec kocha go bardziej ni? ich wszystkich, tak go znienawidzili, ?e nie mogli zdoby? si? na to, aby przyja?nie z nim porozmawia?. Kiedy bracia Jzefa poszli pa?? trzody do Sychem, Izrael rzek? do niego: Wiesz, ?e bracia twoi pas? trzod? w Sychem. Chc? ci? wi?c pos?a? do nich. Jzef zatem uda? si? za swymi bra?mi i znalaz? ich w Dotain. Oni ujrzeli go z daleka i zanim si? do nich zbli?y?, postanowili podst?pnie go zg?adzi?, mwi?c mi?dzy sob?: Oto nadchodzi ten, ktry miewa sny! Teraz zabijmy go i wrzu?my do ktrejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go po?ar?. Zobaczymy, co b?dzie z jego snw! Gdy to us?ysza? Ruben, [postanowi?] ocali? go z ich r?k; rzek? wi?c: Nie zabijajmy go! I mwi? Ruben do nich: Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzu?cie go do studni, ktra jest tu na pustkowiu, ale r?ki nie podno?cie na niego. Chcia? on bowiem ocali? go z ich r?k, a potem zwrci? go ojcu. Gdy Jzef przyby? do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie - d?ug? szat? z r?kawami, ktr? mia? na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: studnia ta by?a pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli do posi?ku, ujrzeli z dala id?cych z Gileadu kupcw izmaelskich, ktrych wielb??dy nios?y wonne korzenie, ?ywic? i olejki pachn?ce; szli oni do Egiptu. Wtedy Juda rzek? do swych braci: C? nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chod?cie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem! I us?uchali go bracia. I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyci?gn?wszy spiesznie Jzefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzie?cia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sob? do Egiptu.
Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28

Pi?kna jest historia Jzefa - powy?ej tylko jej fragment

Czasami spotyka nas w ?yciu jakie? nieszcz??cie, cz?sto pasmo nieszcz??? - a potem si? okazuje, ?e to wszystko co nas spotka?o mia?o g??bszy sens czy wr?cz by?o dobre dla nas.

Jzef zatem uda? si? za swymi bra?mi i znalaz? ich w Dotain. Oni ujrzeli go z daleka i zanim si? do nich zbli?y?, postanowili podst?pnie go zg?adzi?, mwi?c mi?dzy sob?: Oto nadchodzi ten, ktry miewa sny! Teraz zabijmy go i wrzu?my do ktrejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go po?ar?.

Nie przeklinajmy zatem "z?ego" czasu bo to mo?e (z regu?y jest) czas prby, potrzebny by rozwija? nasz? wiar?, naszego ducha.

Wasz

Michael

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013