Rozwa?ania Rozwa?ania wielkopostne

Rozwa?ania wielkopostne

Zaczynamy nasze wielkopostne rekolekcje Anno Domini 2013 !

Zapraszam wszystkich do lektury i komentowania:

  • tych na kacu po wczorajszym ?ledziku i
  • tych co dzi? (?roda Popielcowa) od rana my?leli o posypaniu g?w popio?em...

18.III.2014

(Iz 1, 10.16-20)

S?uchajcie s?owa Pa?skiego, wodzowie sodomscy, daj pos?uch prawu naszego Boga, ludu Gomory! Obmyjcie si?, czy?ci b?d?cie! Usu?cie z?o uczynkw waszych sprzed moich oczu! Przesta?cie czyni? z?o! Zaprawiajcie si? w dobrem! Troszczcie si? o sprawiedliwo??, wspomagajcie uci?nionego, oddajcie s?uszno?? sierocie, w obronie wdowy stawajcie!

radykalne wezwanie najwi?kszego z proprokw ST.

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

17.III.2014

(?k 6,36-38)

B?d?cie mi?osierni, jak Ojciec wasz jest mi?osierny. Nie s?d?cie, a nie b?dziecie s?dzeni; nie pot?piajcie, a nie b?dziecie pot?pieni; odpuszczajcie, a b?dzie wam odpuszczone. Dawajcie, a b?dzie wam dane; miar? dobr?, nat?oczon?, utrz?sion? i op?ywaj?c? wsypi? w zanadrza wasze. Odmierz? wam bowiem tak? miar?, jak? wy mierzycie.

Wyra?ny nakaz, nic wi?cej nie potrzeba

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

16.III.2014

(Rdz 12,1-4a fragm.)

(Rdz 12,1-4a) Pan rzek? do Abrama: Wyjd? z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, ktry ci uka??.

To nie zwyk?e polecenie.
To wysadzenie wszystkiego, co by?o dotychczas dla Abrama oparciem - w powietrze.

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

15.III.2014

(Pwt 26,16-19 fragm.)

Moj?esz powiedzia? do ludu: Dzi? Pan, Bg twj, rozkazuje ci wykona? te prawa i nakazy. Strze? ich, pe?nij z ca?ego swego serca i z ca?ej duszy. Dzi? uzyska?e? to, ?e Pan ci powiedzia?, i? b?dzie dla ciebie Bogiem, o ile ty b?dziesz chodzi? Jego drogami, strzeg? Jego praw, polece? i nakazw oraz s?ucha? Jego g?osu.

Umowa, kontrakt, przymierze...

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

14.III.2014

(Mt 5,20-26; fragm.)

Jezus powiedzia? do swoich uczniw:
Je?li wasza sprawiedliwo?? nie b?dzie wi?ksza ni? uczonych w Pi?mie i faryzeuszw,
NIE WEJDZIECIE
do krlestwa niebieskiego.

S?yszeli?cie, ?e powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by si? dopu?ci? zabjstwa, podlega s?dowi. A Ja wam powiadam: Ka?dy, kto si? gniewa na swego brata, podlega s?dowi.

To straszne!
Nie ma znaczenia, ?e jestes ochrzczony....

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

13.III.2014

(Ps 138,1-3.7-8 fragm.)

REFREN:
Pan mnie wys?ucha?, kiedy Go wzywa?em
B?d? Ci? s?awi?, Panie, z ca?ego serca,
bo us?ysza?e? s?owa ust moich.
B?d? ?piewa? Ci psalm wobec anio?w,
pok?on Ci oddam w Twoim ?wi?tym przybytku.

Jednym z owocw nawrcenia -uwielbienie Boga.

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

12.III.2014

(Jon 3,1-10)

Pan przemwi? do Jonasza po raz drugi tymi s?owami: Wsta?, id? do Niniwy, wielkiego miasta, i g?o? jej upomnienie, ktre Ja ci zlecam. Jonasz wsta? i poszed? do Niniwy, jak powiedzia? Pan. Niniwa by?a miastem bardzo rozleg?ym - na trzy dni drogi. Pocz?? wi?c Jonasz i?? przez miasto jeden dzie? drogi i wo?a?, i g?osi?: Jeszcze czterdzie?ci dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszka?cy Niniwy Bogu, og?osili post i oblekli si? w wory od najwi?kszego do najmniejszego. Dosz?a ta sprawa do krla Niniwy. Wsta? wi?c z tronu, zdj?? z siebie p?aszcz, oblk? si? w wr i siad? na popiele. Z rozkazu krla i jego dostojnikw zarz?dzono i og?oszono w Niniwie co nast?puje: Ludzie i zwierz?ta, byd?o i trzoda niech nic nie jedz?, niech si? nie pas? i wody nie pij?. Niech oblok? si? w wory, niech ?arliwie wo?aj? do Boga! Niech ka?dy odwrci si? od swojego z?ego post?powania i od nieprawo?ci, ktr? [pope?nia] swoimi r?kami.

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

11.III.2014

(Iz 55,10-11)

To mwi Pan Bg: Podobnie jak ulewa i ?nieg spadaj? z nieba i tam nie powracaj?, dopki nie nawodni? ziemi, nie u?y?ni? jej i nie zapewni? urodzaju, tak i? wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedz?cego, tak s?owo, ktre wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chcia?em, i nie spe?ni pomy?lnie swego pos?annictwa.
B?d?cie ?wi?tymi, bo Ja jestem ?wi?ty, Pan, Bg wasz!

Powtrz?:

tak s?owo, ktre wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chcia?em, i nie spe?ni pomy?lnie swego pos?annictwa.

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

10.III.2014

Nie b?dziecie kra??, nie b?dziecie k?ama?, nie b?dziecie oszukiwa? jeden drugiego. Nie b?dziecie przysi?ga? fa?szywie na moje imi?. By?oby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan! Nie b?dziesz uciska? bli?niego, nie b?dziesz go wyzyskiwa?. Zap?ata najemnika nie b?dzie pozostawa? w twoim domu przez noc a? do poranka. Nie b?dziesz z?orzeczy? g?uchemu.
B?d?cie ?wi?tymi, bo Ja jestem ?wi?ty, Pan, Bg wasz!

Ostatnie zdanie ("wyboldowane") wyst?puje w tek?cie jako pierwsze
Przesun??em je na koniec,

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

9.III.2014

Z "dzisiejszej"" Ksi?gi Rodzaju:

On to rzek? do niewiasty: Czy rzeczywi?cie Bg powiedzia?: Nie jedzcie owocw ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedzia?a w??owi: Owoce z drzew tego ogrodu je?? mo?emy, tylko o owocach z drzewa, ktre jest w ?rodku ogrodu, Bg powiedzia?: Nie wolno wam je?? z niego, a nawet go dotyka?, aby?cie nie pomarli.

w dzisiejszych czytaniach skrcona ale najlepsza instrukcja jak nie rozmawia? z szatanem.

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

8.III.2014

Panie, zmi?uj si? nade mn?,
bo nieustannie wo?am do Ciebie.
Rozraduj ?ycie swego s?ugi,
bo ku Tobie, Panie, wznosz? moj? dusz?.
( z dzisiejszego Psalmu)

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

7.III.2014

(Iz 58,1-9 fragm.) Prosz? Mnie o sprawiedliwe prawa, pragn? blisko?ci Boga: Czemu po?cili?my, a Ty nie wejrza?e?? Umartwiali?my siebie, a Ty? tego nie uzna??
Ot? w dzie? waszego postu wy znajdujecie sobie zaj?cie i uciskacie wszystkich waszych robotnikw. Ot? po?cicie w?rd wa?ni i sporw, i w?rd bicia niegodziw? pi??ci?. Nie po??cie tak, jak dzi? czynicie, ?eby si? rozlega? zgie?k wasz na wysoko?ci. Czy? to jest post, jaki Ja uznaj?, dzie?, w ktrym si? cz?owiek umartwia?
Czy zwieszanie g?owy jak sitowie i u?ycie woru z popio?em za pos?anie - czy? to nazwiesz postem i dniem mi?ym Panu?
Czy? nie jest raczej ten post, ktry wybieram: rozerwa? kajdany z?a, rozwi?za? wi?zy niewoli, wypu?ci? wolno uci?nionych i wszelkie jarzmo po?ama?; dzieli? swj chleb z g?odnym, wprowadzi? w dom biednych tu?aczy, nagiego, ktrego ujrzysz, przyodzia? i nie odwrci? si? od wsp?ziomkw.

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

6.III.2014

Moj?esz przemwi? do ludu: Patrz!
K?ad? dzi? przed tob? ?ycie i szcz??cie, ?mier? i nieszcz??cie. Ja dzi? nakazuj? ci mi?owa? Pana, Boga twego, i chodzi? Jego drogami, pe?ni?c Jego polecenia, prawa i nakazy, aby? ?y? i mno?y? si?, a Pan, Bg twj, b?dzie ci b?ogos?awi? w kraju, ktry idziesz posi???.
Ale je?li swe serce odwrcisz, nie us?uchasz, zb??dzisz i b?dziesz oddawa? pok?on obcym bogom, s?u??c im - o?wiadczam wam dzisiaj, ?e na pewno zginiecie, nied?ugo zabawicie na ziemi, ktr? idziecie posi???, po przej?ciu Jordanu. Bior? dzi? przeciwko wam na ?wiadkw niebo i ziemi?,
k?ad? przed wami ?ycie i ?mier?, b?ogos?awie?stwo i przekle?stwo.
Wybierajcie wi?c ?ycie, aby?cie ?yli wy i wasze potomstwo, mi?uj?c Pana, Boga swego, s?uchaj?c Jego g?osu, lgn?c do Niego; bo tu jest twoje ?ycie
(Pwt 30,15-20)

Same konkrety:

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

5.III.2014 - ?RODA POPIELCOWA

Nawr?cie si? do Mnie ca?ym swym sercem, przez post i p?acz, lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawr?cie si? do Pana Boga waszego! (Jl 2,12-13)

Spjrz na siebie - na nowo

Co mam zmieni? w swoim ?yciu a raczej...

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

25.III.2013 - Koniec komentarzy WIELKI POST 2013

Dzi?kuj? bardzo za towarzyszenie mi przez te czterdzie?ci dni w tych mikro medytacjach, takich bardziej twitterowych, na bazie tekstu liturgicznego z dnia.

Ilo?? wej?? na podstrony komentarzy na WIELKI POST 2013 jest dla mnie imponuj?ca i buduj?ca:

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

24.III.2013 - NIEDZIELA PALMOWA

Jezus ruszy? na przedzie, zd??aj?c do Jerozolimy.
Gdy przyszed? w pobli?e Betfage i Betanii, do gry zwanej Oliwn?, wys?a? dwch spo?rd uczniw, mwi?c: Id?cie do wsi, ktra jest naprzeciwko, a wchodz?c do niej, znajdziecie o?l? uwi?zane, ktrego jeszcze nikt nie dosiad?. Odwi??cie je i przyprowad?cie tutaj. A gdyby was kto pyta?: Dlaczego odwi?zujecie?, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wys?ani poszli i znale?li wszystko tak, jak im powiedzia?. A gdy odwi?zywali o?l?, zapytali ich jego w?a?ciciele: Czemu odwi?zujecie o?l?? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe p?aszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jecha?, s?ali swe p?aszcze na drodze. Zbli?a? si? ju? do zboczy Gry Oliwnej, kiedy ca?e mnstwo uczniw pocz??o wielbi? rado?nie Boga za wszystkie cuda, ktre widzieli. I wo?ali g?o?no: B?ogos?awiony Krl, ktry przychodzi w imi? Pa?skie. Pokj w niebie i chwa?a na wysoko?ciach. Lecz niektrzy faryzeusze spo?rd t?umu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabro? tego swoim uczniom. Odrzek?: Powiadam wam: Je?li ci umilkn?, kamienie wo?a? b?d?.
?k 19,28-40

...zarzuciwszy na nie swe p?aszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jecha?, s?ali swe p?aszcze na drodze.
...I wo?ali g?o?no: B?ogos?awiony Krl, ktry przychodzi w imi? Pa?skie. Pokj w niebie i chwa?a na wysoko?ciach....

Opis wjazdu do Jerozolimy kojarzy mi si? zawsze z entuzjazmem, towarzysz?cym pielgrzymkom JPII do Polski. Te? by? du?y, te? trwa? krtko....

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

Jutro Niedziela Palmowa, za oknem bia?o - tworz? wi?c palm? pod kolor otoczenia :)

Tymczasem zawieszono nadej?cie wiosny, ale tym bardziej rado?nie b?dzie j? powita? :)

Ja lubi? tak wyczekiwa?, na r?ne rzeczy, raczej mi si? nie spieszy.

To, co ma nadej??, nadejdzie.

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

23.III.2013 - sobota

Tak mwi Pan Bg: Oto wybieram Izraelitw spo?rd ludw, do ktrych poci?gn?li, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadz? ich do ich kraju. I uczyni? ich jednym ludem w kraju, na grach Izraela, i jeden krl b?dzie nimi wszystkimi rz?dzi?, i ju? nie b?d? tworzy? dwch narodw, i ju? nie b?d? podzieleni na dwa krlestwa. I ju? nie b?d? si? kala? swymi bo?kami i wstr?tnymi kultami, i wszelkimi odst?pstwami. Uwolni? ich od wszystkich ich wiaro?omstw, ktrymi zgrzeszyli, oczyszcz? ich i b?d? moim ludem, Ja za? b?d? ich Bogiem. S?uga mj, Dawid, b?dzie krlem nad nimi i wszyscy oni b?d? mie? jedynego Pasterza, i ?y? b?d? wed?ug moich praw, i moje przykazania zachowywa? b?d? i wype?nia?. B?d? mieszkali w kraju, ktry da?em s?udze mojemu, Jakubowi, w ktrym mieszkali wasi przodkowie. Mieszka? w nim b?d?, oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mj s?uga, Dawid, b?dzie na zawsze ich w?adc?. I zawr? z nimi przymierze pokoju: b?dzie to wiekuiste przymierze z nimi. Za?o?? ich i rozmno??, a mj przybytek po?rd nich umieszcz? na sta?e. Mieszkanie moje b?dzie po?rd nich, a Ja b?d? ich Bogiem, oni za? b?d? moim ludem. Ludy za? poga?skie poznaj?, ?e Ja jestem Pan, ktry u?wi?ca Izraela, gdy mj przybytek b?dzie w?rd nich na zawsze. Ez 37,21-28

Kaskada obietnic, Bo?ych obietnic

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

22.III.2013 - pi?tek

Tak, s?ysza?em oszczerstwo wielu: Trwoga doko?a! Donie?cie, donie?my na niego! Wszyscy zaprzyja?nieni ze mn? wypatruj? mojego upadku: Mo?e on da si? zwie??, tak ?e go zwyci??ymy i wywrzemy sw? pomst? na nim! Ale Pan jest przy mnie jako pot??ny mocarz; dlatego moi prze?ladowcy ustan? i nie zwyci???. B?d? bardzo zawstydzeni swoj? pora?k?, okryci wieczn? i niezapomnian? ha?b?. Panie Zast?pw, Ty, ktry do?wiadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwl, bym zobaczy? Twoj? pomst? nad nimi. Tobie bowiem powierzy?em sw? spraw?. ?piewajcie Panu, wys?awiajcie Pana! Uratowa? bowiem ?ycie ubogiego z r?ki z?oczy?cw. Flp 3,8-14

Zna?em oczywi?cie ten tekst, ale poni?sze zdanie przyku?o dzis moj? uwag?:

Wszyscy zaprzyja?nieni ze mn? wypatruj? mojego upadku

Nie wrogowie! ...zaprzyja?nieni ze mn? wypatruj? mojego upadku...

Noo... dzi?ki za takich przyjaci?.

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

21.III.2013 - czwartek

Abram pad? na oblicze, a Bg tak do niego mwi?: Oto moje przymierze z tob?: staniesz si? ojcem mnstwa narodw... Sprawi?, ?e b?dziesz niezmiernie p?odny, tak ?e staniesz si? ojcem narodw i pochodzi? b?d? od ciebie krlowie. Przymierze moje, ktre zawieram pomi?dzy Mn? a tob? oraz twoim potomstwem, b?dzie trwa?o z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym by? Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaj? tobie i twym przysz?ym potomkom kraj, w ktrym przebywasz, ca?y kraj Kanaan, jako w?asno?? na wieki, i b?d? ich Bogiem. Potem Bg rzek? do Abrahama: Ty za?, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mn?. z: Rdz 17,3-9

oraz

Jezus powiedzia? do ?ydw: Zaprawd?, zaprawd?, powiadam wam: Je?li kto zachowa moj? nauk?, nie zazna ?mierci na wieki. z: J 8,51-59

Dzi? o Przymierzu.
Przymierza opisane w Biblii to umowa dwch stron, z ktrych jedna na pewno tej umowy dotrzyma...

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

Więcej artykułów…

Strona 1 z 5

pierwsza
poprzednia
1

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 127 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013