Rozwa?ania Rozwa?ania Adwentowe

Rozwa?ania Adwentowe

Dzi? w czytaniach liturgicznych fragment z Ksi?gi Liczb:

(Lb 24,2-7.15-17a)
Gdy Balaam podnis? oczy i zobaczy? Izraela roz?o?onego obozem wed?ug swoich pokole?, ogarn?? go Duch Bo?y i zacz?? g?osi? swoje pouczenie, mwi?c: Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia m??a, ktry wzrok ma przenikliwy; wyrocznia tego, ktry s?yszy s?owa Bo?e, ktry ogl?da widzenie Wszechmocnego, ktry pada, a oczy mu si? otwieraj?. Jakubie, jak?e pi?kne s? twoje namioty, mieszkania twoje, Izraelu! Jak szerokie doliny potokw, jak ogrody nad brzegiem strumieni lub jak aloes, ktry Pan sadzi?, i jak cedry nad wodami. P?ynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgo? obfit?; krl jego wiele mocniejszy ni? Agag, krlestwo jego w gr? wyniesione. I wyg?osi? swoje pouczenie, mwi?c: Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia m??a, ktry wzrok ma przenikliwy; wyrocznia tego, ktry s?yszy s?owa Bo?e, ktry ogl?da widzenie Wszechmocnego, a w wiedzy Najwy?szego ma udzia?, ktry pada, a oczy mu si? otwieraj?. Widz? go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba , a z Izraela podnosi si? ber?o.

Widz? go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska:
wschodzi Gwiazda z Jakuba , a z Izraela podnosi si? ber?o.

W czasach ST zapowiedzi i oczekiwania na przyj?cie kogo? wyj?tkowego by?y rzeczywi?cie mgliste.

My nie musimy b??ka? si? we mgle...

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania Adwentowe

Dzi? w czytaniach liturgicznych pi?kny fragment z Jakuba:

(Jk 5,7-10) Trwajcie cierpliwie, bracia, a? do przyj?cia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopki nie spadnie deszcz wczesny i p?ny. Tak i wy b?d?cie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyj?cie Pana jest ju? bliskie. Nie uskar?ajcie si?, bracia, jeden na drugiego, by?cie nie popadli pod s?d. Oto s?dzia stoi przed drzwiami. Za przyk?ad wytrwa?o?ci i cierpliwo?ci we?cie, bracia, prorokw, ktrzy przemawiali w imi? Pa?skie.

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania Adwentowe

Z ?k 5:

Nie mog?c z powodu t?umu w ?aden sposb go przynie??, wyszli na p?aski dach i przez powa?? spu?cili go wraz z ?o?em w sam ?rodek przed Jezusa. On widz?c ich wiar? rzek?: Cz?owieku, odpuszczaj? ci si? twoje grzechy. Na to uczeni w Pi?mie i faryzeusze pocz?li si? zastanawia? i mwi?. Kt? On jest, ?e ?mie mwi? blu?nierstwa? Kt? mo?e odpuszcza? grzechy prcz samego Boga? Lecz Jezus przejrza? ich my?li i rzek? do nich: Co za my?li nurtuj? w sercach waszych? C? jest ?atwiej powiedzie?: Odpuszczaj? ci si? twoje grzechy, czy powiedzie?: Wsta? i chod?? Lecz aby?cie wiedzieli, ?e Syn Cz?owieczy ma na ziemi w?adz? odpuszczania grzechw - rzek? do sparali?owanego: Mwi? ci, wsta?, we? swoje ?o?e i id? do domu!

Musz? sie do czego? przyzna?

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania Adwentowe

(Rdz 3,9-15):

Gdy Adam zjad? owoc z drzewa zakazanego, Pan Bg zawo?a? na niego i zapyta? go: Gdzie jeste?? On odpowiedzia?: Us?ysza?em Twj g?os w ogrodzie, przestraszy?em si?, bo jestem nagi, i ukry?em si?. Rzek? Bg: Kt? ci powiedzia?, ?e jeste? nagi? Czy mo?e zjad?e? z drzewa, z ktrego ci zakaza?em je??? M??czyzna odpowiedzia?: Niewiasta, ktr? postawi?e? przy mnie, da?a mi owoc z tego drzewa, i zjad?em. Wtedy Pan Bg rzek? do niewiasty: Dlaczego to uczyni?a?? Niewiasta odpowiedzia?a: W?? mnie zwid? i zjad?am. Wtedy Pan Bg rzek? do w??a: Poniewa? to uczyni?e?, b?d? przekl?ty w?rd wszystkich zwierz?t domowych i polnych; na brzuchu b?dziesz si? czo?ga? i proch b?dziesz jad? po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyja?? mi?dzy ciebie a niewiast?, pomi?dzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmia?d?y ci g?ow?, a ty zmia?d?ysz mu pi?t?.

Ca?y trzeci rozdzia? Rdz to najlepszy - encyklopedyczny - opis grzechu.
Jak si? zaczyna pokusa, jak dochodzi do grzechu i konsekwencje.


Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania Adwentowe

Znw z pierwszego czytania (Izajasza):

Cho?by ci da? Pan chleb ucisku i wod? utrapienia, twj Nauczyciel ju? nie odst?pi, ale oczy twoje patrze? b?d? na twego Mistrza.

Nie martw si? uciskiem i utrapieniem
bo to Pan jest Panem twego ?ycia


Teraz jest ucisk ale "ju? w drodze" jest Bo?e b?ogos?awie?stwo:

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania Adwentowe

Z pierwszego czytania (Izajasza):

Pokorni wzmog? sw? rado?? w Panu, i najubo?si rozwesel? si? w ?wi?tym Izraela, bo nie stanie ciemi?zcy, z szyderc? koniec b?dzie, i wyci?ci b?d? wszyscy, co za z?em goni?: ktrzy s?owem przywodz? drugiego do grzechu, ktrzy w bramie stawiaj? sid?a na s?dziw i odprawiaj? sprawiedliwego z niczym.

wyci?ci b?d? wszyscy, co za z?em goni?: ktrzy s?owem przywodz? drugiego do grzechu

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania Adwentowe

(Mt 7,21.24-27)

Jezus powiedzia? do swoich uczniw: Nie ka?dy, ktry Mi mwi: Panie, Panie!, wejdzie do krlestwa niebieskiego, lecz ten, kto spe?nia wol? mojego Ojca, ktry jest w niebie. Ka?dego wi?c, kto tych s?w moich s?ucha i wype?nia je, mo?na porwna? z cz?owiekiem roztropnym, ktry dom swj zbudowa? na skale. Spad? deszcz, wezbra?y potoki, zerwa?y si? wichry i uderzy?y w ten dom. On jednak nie run??, bo na skale by? utwierdzony. Ka?dego za?, kto tych s?w moich s?ucha, a nie wype?nia ich, mo?na porwna? z cz?owiekiem nierozs?dnym, ktry dom swj zbudowa? na piasku. Spad? deszcz, wezbra?y potoki, zerwa?y si? wichry i rzuci?y si? na ten dom. I run??, a upadek jego by? wielki.

kto tych s?w moich s?ucha, a nie wype?nia ich, mo?na porwna? z cz?owiekiem nierozs?dnym

Nie ka?dy, ktry Mi mwi: Panie, Panie!, wejdzie do krlestwa niebieskiego

ADWENT to bardzo dobry czas na zadanie sobie pytania: "gdzie jestem?" czyli w ktrej z tych dwch grup, o ktrych mwi powy?ej Jezus?

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania Adwentowe

(Iz 25,6-10a)

(Iz 25,6-10a) W owym dniu: Pan Zast?pw przygotuje dla wszystkich ludw na tej grze uczt? z t?ustego mi?sa, uczt? z wybornych win, z najpo?ywniejszego mi?sa, z najwyborniejszych win.

Pan Bg powtarza, codziennie powtarza,
co dobrego nam przygotowa?.
W dzisiejszym (czytania liturgiczne KK) pierwszym zdaniu
z Izajasza te? powtarza obietnic? dostatniego ?ycia z Nim:
"z t?ustego mi?sa" potem w tym samym zdaniu: "z najpo?ywniejszego mi?sa" i tak?e
"uczt? z wybornych win" i dalej "z najwyborniejszych win"

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania Adwentowe

Wys?awiam Ci?, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ?e zakry?e? te rzeczy przed m?drymi i roztropnymi, a objawi?e? je prostaczkom.

Prawdy wiary nie s? skomplikowane,
s? skonstruowane dla nas, zwyk?ych zjadaczy chleba (czyli "prostaczkw")

Wystarczy otworzy? Pismo ?wi?te by znale?? "te rzeczy",
o ktrych mwi Jezus w dzisiejszej Ewangelii

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania Adwentowe

W dzisiejszym psalmie (czytania liturgiczne KK) pierwsza zwrotka:

Ucieszy?em si?, gdy mi powiedziano:
Pjdziemy do domu Pana.
Ju? stoj? nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

mwi o przysz?o?ci (pjdziemy).

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania Adwentowe

Adwent to czas oczekiwania.

Tak si? potocznie mwi.
Czas oczekiwania na przyj?cie Jezusa.
Przyj?cie umowne czyli ?wi?towanie Bo?ego Narodzenia.

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania Adwentowe

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013