Rozwa?ania Komentarze do S?owa...... Jan Chrzciciel wo?a dzi? do ka?dego z nas
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

(Flp 2,1-4)

Jan Chrzciciel wo?a dzi? do ka?dego z nas- Przygotujcie drog? Panu, prostujcie ?cie?ki dla Niego...
oraz dalej -
..wszyscy ludzie ujrz? zbawienie Bo?e

Co do tego ?e wszyscy ujrzymy zbawienie Bo?e, nie mam ?adnych w?tpliwo?ci. To jest tak samo oczywiste, jak to ?e ka?dego dnia wschodzi s?o?ce, i to tak samo nad z?ymi jak i nad dobrymi jak mwi Jezus w kazaniu na Grze w Mt.5,45

Jednak czy my, czy ja, jestem na to gotowa?

A jak wygl?daj? moje ?cie?ki dla Niego?

W ostatnich tygodniach cz?sto przewija si? apokaliptyczna wizja ko?ca czasw i ponownego przyj?cia Pana, co niechybnie nast?pi, bo przecie? mwi o tym sam Chrystus w swoim S?owie, wi?c dla nas wierz?cych, nie podlega to ?adnej dyskusji. I On chce by?my byli na to gotowi. By?my byli gotowi ujrze? zbawienie Bo?e...

Prbowa?am sobie zebra? i troch? pouk?ada? to wszystko co us?ysza?am w ostatnich tygodniach w czytaniach liturgicznych i dosz?am do paru wnioskw.

Oto one:

...Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani anio?owie w niebie,ani Syn, tylko Ojciec Mt. 13,32

Co w moim rozumieniu oznacza ?e nikt z ludzi nie jest w stanie przewidzie? dnia swojego spotkania z Panem, czy to przez naturaln? ?mier? i po?egnanie si? z tym ?wiatem w ten w?a?nie sposb,
czy to przez ten apokaliptyczny koniec ?wiata ostatnio przewidziany na 21 grudnia, tego roku, czyli w sumie nied?ugo...

Ale jak mwi S?owo wy?ej zapisane tego nikt nie wie... wi?c mo?e to b?dzie w grudniu, a mo?e w styczniu,
a mo?e za par? miesi?cy, mo?e lat...
A mo?e jutro? I co wtedy?

Tu nasun?? mi si? drugi wniosek:

...A Jerozolima b?dzie deptana przez pogan, a? czasy pogan przemin?. B?d? znaki na s?o?cu, ksi??ycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodw bezradnych wobec szumu morza i jego nawa?nicy. Ludzie mdle? b?d? ze strachu w oczekiwani wydarze? zagra?aj?cych ziemi... ?k.21,25-26

Czy to ju? nie dzieje si? na ?wiecie? Czy to ju? nie dzieje si? w Polsce??? Przypomina mi si? wypowied? jednego Pana z Mazur, ktremu huragan porwa? prawie ca?e gospodarstwo a on ledwo uszed? z ?yciem: mwi? potem w telewizji mniej wi?cej tak:
,,By?em przera?ony, wszystko trwa?o mo?e 5 minut, a wydawa?o si? ?e to wieczno??, my?la?em ?e to ju? koniec ?wiata. Tu jeszcze nigdy nic takiego nie mia?o miejsca!,,

Wielu m?drych ludzi wymy?la wiele m?drych rzeczy, a wgruncie rzeczy, starczy jeden kataklizm, a ludzie staj? si? "bezradni"

Przyk?ady mo?na by mno?y?...
Powinno da? nam to do my?lenia...

Jezus mwi te?:

...Strze?cie ?eby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i b?d? mwi?: ,,Ja jestem,, oraz: ,,Nadszed? czas,,Nie chod?cie za nimi. I nie trw?cie si? gdy us?yszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi si? sta?, ale nie zaraz nast?pi koniec. ?k.21,8-9

Jezus daje nam jasne wskazwki co mamy robi?, jak mamy si? zachowywa?, na co uwa?a?, kogo i czego unika?...

Id?c dalej, nasun?? mi si? 3 i 4 wniosek (dla mnie osobi?cie najwa?niejsze wnioski):

...Uwa?ajcie na siebie, aby wasze serca nie by?y oci??a?e wskutek ob?arstwa, pija?stwa i trosk doczesnych, aby ten dzie? nie przyszed? na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkichktrzy mieszkaj? na ca?ej ziemi... ?k.21,34-35 -my?l? ?e tu nie trzeba nic dodawa?...

...Czuwajcie wi?c i mdlcie si? w ka?dym czasie,
aby?cie mogli unikn?? tego wszystkiego co ma nast?pi?, i stan?? przed Synem Cz?owieczym
?k.21,36

Co oznacza dla mnie s?owo czuwajcie- przede wszystkim to, ?eby ca?y czas by? w stanie ?aski u?wi?caj?cej, jak to mi ostatnio powiedzia? pewien m?ody cz?owiek- ,,pilnowa? spowiedzi,, i do tego ,,modli? si? w ka?dym czasie,, (nad czym ja osobi?cie musz? jeszcze popracowa?, szczeglnie nad tym ,,w ka?dym czasie,,)

A z kolei te dwie dobrze wype?nione sprawy, s? powi?zane z obietnic?: ,, aby?cie mogli unikn?? tego wszystkiego co ma nast?pi?,, Nie wiem dok?adnie co Jezus ma na my?li mwi?c te s?owa, ale s?uchaj?c ich, moje serce ogarnia przyjemne ciep?o:) Ale niestety wiem ?e musz? jeszcze popracowa? nad t? ,,modlitw? w ka?dym czasie,,

Jezus mwi jeszcze do nas:

...

A gdy si? to dzia? zacznie, nabierzcie ducha i podnie?cie g?owy, poniewa? zbli?a si? wasze odkupienie ?k.21,28

Odwagi Bracia i Siostry! Za Janem Chrzcicielem powtarzam: Przygotujcie drog? Panu,prostujcie ?cie?ki dla Niego...

A jak to czyni??

Jezus w swoim S?owie daje nam swoje drogowskazy (czy to jak wy?ej w tym komentarzu, czy to na przyk?ad w Kazaniu na grze- Mt.5 i 6 rozdzia?)

Niech nam wszystkim w tym adwentowym czuwaniu Pan b?ogos?awi:)

Marzena spod Sul?czyna

Komentarze  

Zamieszczone na
Sie 06, 2013
Zamieszczone przez
Ula
RE: Jan Chrzciciel wo?a dzi? do ka?dego z nas

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Biblia - Komentarze do S?owa...

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013