Rozwa?ania Komentarze do S?owa...... Zd??yli?my zerwa? wszystkie jab?ka...
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Zd??yli?my przed pierwszymi przymrozkami zerwa? wszystkie jab?ka i pouk?ada? w piwniczce :)

Niedawno, 1 XI by?o ?wi?to Wszystkich ?wi?tych i prawie wszystkich ?yj?cych aktualnie ludkw nachodz? REFLEKSJE...

Ja te?, patrz?c na nasz? wiejsk? procesj? na cmentarz - po?o?ony urokliwie na grce nachylonej w stron? ko?cio?a, a w dalszej perspektywie - w stron? malowniczego jeziora - zaduma?am si? g??boko...

Wok? grobw sta?y licznie rodziny tych, ktrzy ju? odeszli, ktrych doczesne szcz?tki spoczywaj? pod ziemi?.

To wygl?da?o niesamowicie - tak jakby w?a?nie powstali ci, ktrzy spoczywaj?,

jakby ju? sta?o si? to, czego si? spodziewamy...

Tak wiele w tym obrazie NADZIEI i wiary w to, ?e tak jak my - nie godzimy si? na ?mier? najbli?szych

- tak Bg nie godzi si?

na ?adn? ?mier? i z "grobw nas wydob?dzie" jak obieca?.

T?sknota takiego t?umu, stoj?cego nad grobami najbli?szych, nie mo?e nie by? zaspokojona....

Wspominam zmar?ych krewnych, przyjaci?, nauczycieli, profesorw, bohaterw narodowych,

poleg?ych w obronie ojczyzny.

Oni ?yj? w mojej pami?ci, mi?o?ci, t?sknocie, wdzi?czno?ci, wi?c tym samym nie ca?kiem umarli...

a RESZTY dokona BG...

Przy okazji tych rozwa?a? przypomnia?am sobie histori? mojej jab?onki - wyhodowanej z pestki.

By?o to w ponurych latach "stanu wojennego".

Wynajmowali?my wtedy mieszkanie w Gda?sku od rodziny, ktra mia?a pod Gda?skiem wielki sad i szklarnie.

Pewnej jesieni dostali?my od nich p?kate siaty wspania?ych jab?ek.

By?y tak pyszne, ?e my?la?am - takich ju? nigdy nie b?d? jad?a - tym bardziej i? wydawa?o mi si?, ?e "?wiat si? ko?czy"...

Z okna mojej pracowni widzia?am w dali d?wigi Stoczni Gda?skiej, ktre zwykle si? porusza?y - teraz sta?y nieruchomo.

Znowu odbywa?y si? jakie? protesty, strajki. W sklepach d?ugie kolejki, puste p?ki, wielka niepewno?? jutra.

By?am bardzo zm?czona t? niepewno?ci?, trudami dnia codziennego, ci?gle chorowa?am, prawie utraci?am nadziej?, ?e b?dzie kiedy? lepiej.

My?la?am wtedy - Panie Bo?e, jaki to ma sens?

Po co zak?ada? rodziny, mie? dzieci w takich czasach?

I wtedy b?ysn??o mi w ?rodku takie natchnienie:

W?a?nie ko?czy?am je?? ostatnie jab?ko z naszych podarowanych, pe?nych siatek, my?l?c ze smutkiem ?e nawet one si? wyczerpa?y, gdy jakby w sercu "us?ysza?am":

"Zasad? ziarenko z tego ostatniego jab?ka. Kiedy wyro?nie z niego jab?o? i ona wyda owoce - zmieni si? wszystko na lepsze"

Poniewa? mieszkali?my wtedy na 4 pi?trze a nasza dzia?ka budowlana na Kaszubach by?a daleko - wcisn??am ziarenko jab?kowe do doniczki z kaktusem i w ferworze ?ycia codziennego zapomnia?am o nim.

Ono jednak nie zapomnia?o o swojej POWINNO?CI i po jakim? czasie wykie?kowa?o i WZESZ?O!

Pocz?tkowo my?la?am ?e to jaki? chwast wsia? si? do doniczki i chcia?am go wyrwa? ale na czas przypomnia?am sobie, ?e to mo?e by? TO!

Siewka chyba 2 lata ros?a u nas w mieszkaniu, a? odwa?y?am si? zasadzi? j? w pobli?u buduj?cego si? domu, od strony okna w kuchni, bym mog?a patrze? na nie stoj?c przy zlewie...

My?la?am jednak, ?e przecie? ja tego si? nie doczekam! nie DO?YJ?!

DO?Y?AM!

Jab?o? rodzi owoce - pi?kne, pyszne, czerwone z czerwonym nalotem do ?rodka.

Miko?aja, ktry siedzi na niej i zrywa owoce nie by?o na ?wiecie, gdy zakopywa?am w doniczce ziarenko...

Czasy si? zmieni?y, s? ?askawsze, powsta? nasz dom, budowany od zera, w du?ym stopniu w?asnor?cznie.

W?a?ciciele sadu, od ktrych dostali?my wtedy jab?ka - zamienili swe sady na osiedle mieszkaniowe, stali si? deweloperami i kiedy? odwiedzili nas w naszym domu na wsi.

Gdy opowiedzia?am im histori? z jab?onk? - mieli ?zy w oczach - ogl?dali drzewko ze wszystkich stron, prbowali owocw, bardzo byli wzruszeni... ( ich sad zosta? wyci?ty i w tym miejscu stoj? domy)

Ta historia uczy mnie wielu Bo?ych M?dro?ci:

- Czasy mog? si? bardzo zmieni?

- Nie nale?y traci? nadziei

- nawet w "stanie wojennym" mo?na zacz?? budow? domu

- Bg ma dla mnie najlepsze plany i mo?na Mu zaufa? do ko?ca

- Niektre owoce pojawiaj? si? po wielu, wielu latach i trzeba by? cierpliwym

- Wsp?dzia?anie z Bo?? Wol?, Jego natchnieniami,
jest zawsze owocne i daje ogromn? RADO??

- Trzeba mie? otwarte oczy na prawdziwe CUDA - takie jak ten, ?e z male?kiego ziarenka zakopanego w ziemi, mo?e wyrosn?? wspania?e, owocuj?ce drzewo...

Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich Mi?ych Go?ci z Krainy www :)

Gra?yna z Sul?czyna, zakopuj?ca ziarenka, ktre tylko pozornie obumieraj?...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Komentarze  

Zamieszczone na
Lis 21, 2012
Zamieszczone przez
Ewa
RE: Zd??yli?my zerwa? wszystkie jab?ka...

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Biblia - Komentarze do S?owa...

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013