Rozwa?ania Komentarze do S?owa...... Poniedzia?kowe pierwsze czytanie...
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

(Flp 2,1-4)

Je?li jest jakie? napomnienie w Chrystusie, je?li - jaka? moc przekonuj?ca Mi?o?ci, je?li jaki? udzia? w Duchu, je?li jakie? serdeczne wsp?czucie - dope?nijcie mojej rado?ci przez to, ?e b?dziecie mieli te same d??enia: t? sam? mi?o?? i wsplnego ducha, pragn?c tylko jednego, a niczego nie pragn?c dla niew?a?ciwego wsp?zawodnictwa ani dla pr?nej chwa?y, lecz w pokorze oceniaj?c jedni drugich za wy?ej stoj?cych od siebie. Niech ka?dy ma na oku nie tylko swoje w?asne sprawy, ale te? i drugich!

Od pocz?tku tygodnia chodzi za mn? poniedzia?kowe pierwsze czytanie z Liturgii dnia z Listu ?w. Paw?a do Filipian, a szczeglnie urywek:

lecz w pokorze oceniaj?c jedni drugich za wy?ej stoj?cych od siebie.

Oglnie nie lubi? s?owa ocenia?. Nie lubi? ocenia? innych i ich post?powania, bo boj? si?, ?e kogo? skrzywdz? t? swoj? mniej lub bardziej ?wiadom? czy te? trafn? ocen?.

Lepiej zostawi? to Bogu, ktry widzi du?o wi?cej i du?o lepiej ni? ja, bo zna wn?trze cz?owieka, jego serce, a ja cz?sto widz? tylko to co zewn?trzne i cz?sto nie do ko?ca prawdziwe (cho? wiem ?e do ko?ca te? nie jestem wolna od tego ,,oceniania,, innych).

Czy nie tak by?o z Jezusem, czy nie dzi?ki ludzkiej ocenie zawis? na krzy?u??? No, mo?na by do tego jeszcze doda?: ludzk? zazdro??, pych? i po prostu g?upot?

Ale ?w. Pawe? u?y? s?owa ocenia? w bardzo dobrym, pozytywnym znaczeniu. A mianowicie po??czy? go z pokor? i ?mia?o chyba mo?na powiedzie?, ?e z czyst? mi?o?ci? do drugiego cz?owieka, mojego brata, siostry

W?a?ciwie to nie ma tu ju? czego komentowa?, bo je?li w pokorze b?dziemy jedni drugich ocenia? za wy?ej stoj?cych od siebie i dba? nie tylko o swoje sprawy, ale te?, sprawy drugich to c? tu wi?cej doda????

Na pewno znamy wiele wzorw pokory:

  • 1. Jezus- doskona?y wzr pokory- przecie? mamy Go na?ladowa?- mwi S?owo Bo?e, a czy tak czynimy???
  • 2. Maryja- drugi idealny wzr pokory! Co z Jej ?ycia wdra?amy do swojego ?ycia???
  • 3 ?w. Franciszek, ?w. Rita, ?w. Faustyna, b?. Jan Pawe? II, i chocia?by ogl?dany w pi?tek w naszym kinie parafialnym papie? Jan XXIII itd. itp.

Pytanie:

A co dzieje si? gdy nie patrzymy na Chrystusa i na Jego i nasz? Matk?, na ?wi?tych i b?ogos?awionych??? Nie czerpiemy z wzorw Ich ?ycia???

Odpowied?:

  • - szukamy i pragniemy pr?nej chwa?y niew?a?ciwie przy tym wsp?zawodnicz?c,
  • - oceniamy innych za ni?ej stoj?cych od nas, g?upszych,
  • - zajmuj? nas tylko w?asne sprawy, moje ego- czy aby na pewno kto? mnie nie urazi?

Nie t?dy droga. Pokora, pokora i jeszcze raz pokora... Jak Chrystus, a? po KRZY?! I Jego Matka, ktra nie my?la?a nigdy o sobie, tylko pe?ni?a we wszystkim wol? Bo?? oraz dzielnie wspiera?a swojego Syna, i to a? po KRZY?! A teraz wspiera ka?dego z nas, je?li tylko tego chcemy

?wi?ta Faustyna Kowalska pisze w swoim ,,Dzienniczku,, : "Jak mo?na si? podoba? Bogu, kiedy pycha i mi?o?? w?asna rozsadza i pokrywa si?, ?e stara si? o chwa?? Bo??, a tu tymczasem idzie o chwa?? w?asn?. Kiedy to spostrzegam, bardzo mnie to boli"

Oby?my rwnie? umieli spojrze? na siebie w prawdzie, i oby nas to zabola?o(!) , gdy pod przykrywk? chwa?y Bo?ej, chcemy widzie? swoj? w?asn? chwa??

M?drego ?wiczenia si? w pokorze ?ycz? zarwno sobie, jak i Tobie kochany Bracie i Siostro, ktrzy to teraz czytacie ;-)

Marzena z Sul?czyna

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Biblia - Komentarze do S?owa...

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013