Rozwa?ania Komentarze do S?owa...... List do Ko?cio?a w Smyrnie
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Z cyklu: Komentarze do S?owa

List do Ko?cio?a w Smyrnie

Postanowi?am dzi? powrci? we fragmentach, do mojej katechezy z Letnich Rekolekcji.
Do Listu Pana Jezusa do Ko?cio?a w Smyrnie.
Zachwyca mnie wspania?y ?adunek symboliczny tego listu i jego niezwyk?a aktualno??,
nie tylko dla ko?cio?a, ale dla ka?dego wierz?cego, dla mnie osobi?cie.

List do Ko?cio?a w Smyrnie
Ko?cio?owi w Smyrnie napisz:
To mwi Pierwszy i Ostatni,
ktry by? martwy, a o?y?:
9 Znam twj ucisk i ubstwo -
ale ty jeste? bogaty -
i [znam] obelg? wyrz?dzon? przez tych, co samych siebie zowi? ?ydami,
a nie s? nimi, lecz synagog? szatana.
10 Przesta? si? l?ka? tego, co b?dziesz cierpia?.
Oto diabe? ma niektrych spo?rd was wtr?ci? do wi?zienia,
aby?cie prbie zostali poddani,
a znosi? b?dziecie ucisk przez dziesi?? dni.
B?d? wierny a? do ?mierci,
a dam ci wieniec ?ycia.
11 Kto ma uszy, niechaj pos?yszy, co mwi Duch do Ko?cio?w.
Zwyci?zcy ?mier? druga na pewno nie wyrz?dzi szkody.

Ap.2,8-11

Postanowi?am dzi? powrci? we fragmentach, do mojej katechezy z Letnich Rekolekcji.
Do Listu Pana Jezusa do Ko?cio?a w Smyrnie.
Zachwyca mnie wspania?y ?adunek symboliczny tego listu i jego niezwyk?a aktualno??,
nie tylko dla ko?cio?a, ale dla ka?dego wierz?cego, dla mnie osobi?cie.

SMYRNA za?o?ona zosta?a 1000 l.p.Ch. obecnie to Izmir w zachodniej Turcji - miasto portowe.
Odbudowana przez Rzymian, wcze?niej przez 400 lat by?a pustkowiem,
po napadach s?siadw i trz?sieniu ziemi.
Smyrna konkurowa?a z innymi wczesnymi miastami o palm? pierwsze?stwa.
Nazywano j? "Koron?" i "Kwiatem Azji"
By?a tu wspania?a biblioteka, stadion, wielki odeon - zwany "Domem Muzyki"
i najwi?kszy teatr w Azji Mniejszej.
Sama nazwa miasta - SMYRNA znaczy?a z greckiego - MIRRA.
W symbolice Chrze?cija?skiej - MIRRA oznacza?a prze?ladowanie i m?cze?sk? ?mier?.
MIRR? przynie?li nowo narodzonemu Jezusowi Trzej Krlowie - jako jeden z darw.
Zapowiada? on Jego m?cze?stwo, ?mier? na krzy?u.
Tak?e ocet - podany na g?bce, konaj?cemu na krzy?u Jezusowi,
by? prawdopodobnie winem mirrowym,
u?ywanym wtedy m.in. do u?mierzania blu.
MIRRA w staro?ytno?ci, by?a na wag? z?ota.
Nacinano m?ode ga??zki drzewka mirrowego - wyp?ywa?a ?ywica, ktr? suszono.
Ta substancja by?a panaceum na wiele chorb - m.in. na tr?d i czerwonk?.
Mia?a w?a?ciwo?ci bakteriobjcze, grzybobjcze.
U?ywano jej do balsamowania mumii.
MIRR? ceniono tak?e ze wzgl?du na pi?kny zapach - dodawano do perfum i kadzide?.
Podobno podczas otwierania grobowca Tutenhamona, nadal czu?o si? zapach MIRRY!

W SMYRNIE mieszka?o wielu wp?ywowych ?ydw, sponsorw upi?kszania miasta.
Mieli tu swoj? Synagog? i zapewnion? du?? autonomi?.
Ich religia by?a "legalna" w przeciwie?stwie do religii Pierwszych Chrze?cijan,
ktrych religia by?a "nielegalna"

Zanim pojawili si? Chrze?cijanie, to ?ydzi byli postaciami ZNACZ?CYMI, szanowanymi,
na ktrych poganie patrzyli z podziwem.
Niektrzy z nich starali si? przy??czy? do wiary w Jedynego Boga.
Kiedy jednak powsta?a Gmina Chrze?cija?ska,
bardziej poci?gaj?ca sta?a si? dla nich Dobra Nowina i ?yciowa postawa Chrze?cijan.
Tym samym ?ydzi w Smyrnie zacz?li traci? swoje pierwsze miejsce.
Ta sytuacja bardzo ich rozgniewa?a, poczuli si? zdeklasowani.
Zcz?li niszczy? Chrze?cijan.
Jak zwykle, gdy chce si? kogo? zniszczy? - rzuca si? na niego oszczerstwa.
Rozpocz??y si? donosy na Chrze?cijan, nasta?y prze?ladowania,
pogromy ze strony ?ydw i podburzonych pogan.
W tamtym czasie wymordowano ponad 2.000 wyznawcw Chrystusa,
w formie krwawych widowisk.
Wtedy to zosta? spalony na stosie w amfiteatrze biskup Polikarp.
Jezus nazywa tych ?ydw ze Smyrny "Synagog? szatana",
bo w osobach prze?ladowanych Chrze?cijan walczyli z samym Chrystusem.
Do ka?dego z nas, Jezus mwi przez ten list:
"B?d? wierny nawet wtedy, gdy pozornie ponosisz kl?sk?,
nawet w?rd prze?ladowa? i cierpie? a nawet ?mierci.

Na koniec jeszcze jedno bardzo wa?ne zdanie wypowiedziane przez Jezusa w tym li?cie:

Ap.2,10
"Przesta? si? l?ka? tego co b?dziesz cierpia?..."
Biskup tej gminy prze?ywa? l?ki, przed ci?gle narastaj?cymi prze?ladowaniami
ze strony ?ydw i pogan.
Mia? opory wewn?trzne, by nie straci? wszystkiego do ko?ca.
Ka?dy, kto ma l?ki, obawy, aby nie utraci? tego, co posiada materialnie,
by nie utraci? uznania, dobrego imienia, nawet ?ycia swojego
- nie jest dyspozycyjny dla Bo?ych Planw.
Nie jest gotowy do pe?nienia Woli Bo?ej.
Zawsze wybierze to, co zabezpieczy jego dobra, jego plany ?yciowe.

Powinni?my bez l?ku ze wszystkiego sk?ada? Bogu ofiary
i mwi? za Jezusem "Ojcze, nie moja wola, ale Twoja Wola niech si? stanie"
A On na ko?cu, jak obiecuje w li?cie do SMYRNY, przeka?e nam wieniec zwyci?stwa,
WIENIEC ?YCIA.

Pozdrawiam serdecznie
wszystkich Mi?ych Go?ci ze strony Betlejem
Gra?yna z Sul?czyna :)

Cykl: Komentarze do S?owa

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Biblia - Komentarze do S?owa...

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013