Rozwa?ania Komentarze do S?owa...... Ps 19 - Chwa?a Bo?a w przyrodzie i Prawie
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Psalm 19

1 Kierownikowi chru. Psalm. Dawidowy.
2 Niebiosa g?osz? chwa?? Boga,
dzie?o r?k Jego niebosk?on obwieszcza.
3 Dzie? dniowi g?osi opowie??,
a noc nocy przekazuje wiadomo??.
4 Nie jest to s?owo, nie s? to mowy,
ktrych by d?wi?ku nie us?yszano;
5 ich g?os si? rozchodzi na ca?? ziemi?
i a? po kra?ce ?wiata ich mowy.
Tam s?o?cu namiot wystawi?,
6 i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty,
weseli si? jak olbrzym, co drog? przebiega.
7 Ono wschodzi na kra?cu nieba,
a jego obieg a? po kra?ce niebios,
i nic si? nie schroni przed jego ?arem.

8 Prawo Pana doskona?e - krzepi ducha;
?wiadectwo Pana niezawodne - poucza prostaczka;
9 nakazy Pana s?uszne - raduj? serce;
przykazanie Pana ja?nieje i o?wieca oczy;
10 boja?? Pa?ska szczera, trwaj?ca na wieki;
s?dy Pa?skie prawdziwe, wszystkie razem s? s?uszne.
11 Cenniejsze ni? z?oto, ni? z?oto najczystsze,
a s?odsze od miodu p?yn?cego z plastra.

12 Chocia? Twj s?uga na nie uwa?a,
w ich przestrzeganiu zysk jest wielki,
13 kto jednak dostrzega swoje b??dy?
Oczy?? mnie od tych, ktre s? skryte przede mn?.
14 Tak?e od pychy bro? swojego s?ug?,
niech nie panuje nade mn?!
Wtedy b?d? bez skazy i wolny
od wielkiego wyst?pku.
15 Niech znajd? uznanie s?owa ust moich i my?li mego serca
u Ciebie, Panie, moja Ska?o i mj Zbawicielu!

Szczeglnie teraz, na pocz?tku jesieni, bardzo przemwi? do mnie pi?tkowy psalm.

Zmienia?am w?a?nie banerek na moim "osobistym blogu" i w tym celu uzbiera?am z ogrodu troch? jesiennych li?ci.

U?o?y?am li?cie obok szkicownika, by je narysowa? i w czasie studiowania r?nych kszta?tw,

niezwyk?e ich pi?kno - oczarowa?o mnie.

Zupe?nie jakbym nagle odzyska?a wzrok :)

Wcze?niej patrzy?am: - li?cie - to li?cie, oczywi?cie maj? r?ne kolory (szczeglnie jesieni?) i kszta?ty...

Ale nie wydawa?y mi si? czym? szczeglnym...

Teraz zobaczy?am ich wysmakowane gamy kolorystyczne, niezwykle ostre koniuszki klonu i dooko?a kszta?tu-

- niezwykle p?ynne ?uki. (Niedawno, by narysowa? w jednym logotypie tak p?ynny ?uk, musia?am u?y?

specjalnego programu komputerowego.

A tu ka?dy listek na drzewie, ktre zreszt? samo si? wsia?o, jest tak wspaniale DOPRACOWANY!

Rysowa?am i zachwyca?am si?, nawet tym, jak pi?knie zwijaj? si? w ruloniki zasychaj?c...

I w tym wszystkim psalm 19 mwi?cy o Chwale Bo?ej, jaka objawia si? w przyrodzie:

W makrokosmosie i w mikrokosmosie.

Czy mo?na tego nie dostrzega??

Druga cz??? psalmu o doskona?o?ci Prawa Bo?ego, ktre krzepi ducha.

Tak jak pi?kno Bo?ego Stworzenia raduje serce i ducha,

Tak Prawo Bo?e dyscyplinuje, serce i krzepi, wzmacnia ducha.

"przykazanie Pana ja?nieje i o?wieca oczy"

?wiat?o, ktre sp?ywa dla mnie z Bo?ych Rad JA?NIEJE, jest pi?kne, doskonale przemy?lane,

zaprojektowane, jak wszystko co stworzy?, u?o?y? sam Bg.

Ale nawet "o?wiecone oczy" nie wszystko potrafi? zobaczy?.

Najtrudniej zobaczy? w?asne b??dy.

"Oczy?? mnie od tych, ktre s? skryte przede mn?."

Oprcz Bo?ej Rady, potrzebna mi jest Bo?a Pomoc.

Gdy b?d? wo?a? z ufno?ci?, Pan mi pomo?e, znajdzie sposb.

Takiej ufno?ci ?ycz? sobie i wszystkim

Mi?ym Go?ciom z www

Gra?yna z Sul?czyna :)


Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Biblia - Komentarze do S?owa...

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013