Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

W minionym tygodniu w codziennych czytaniach przewija? si? 1 List ?w. Paw?a do Koryntian.

Musz? przyzna? ?e bardzo lubi? ?wi?tego Paw?a i jego styl pisania, przekazywania dzie? Bo?ych wczesnym ludziom, i obecnemu pokoleniu. Jednak jest to kopalnia Bo?ego przekazu wr?cz nie do przekopania, ale... my?l? ?e ka?dy z nas mo?e znale?? tam co? dla siebie i dla swojego wzrostu duchowego. Dla mnie wa?ne by?y dwa cytaty ktre dobrze znam, ale Pan Bg odkry? mi je na nowo, i pokaza? pewne sprawy ktre s? (albo mam nadzieje ?e by?y) nie w porz?dku w moim ?yciu:

1. (1 Kor 3,2-8) Mleko wam da?em, a nie pokarm sta?y, bo?cie byli niemocni; zreszt? i nadal nie jeste?cie mocni. Ci?gle przecie? jeszcze jeste?cie ciele?ni. Je?eli bowiem jest mi?dzy wami zawi?? i niezgoda, to czy? nie jeste?cie ciele?ni i nie post?pujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mwi: Ja jestem Paw?a, a drugi: Ja jestem Apollosa, to czy? nie post?pujecie tylko po ludzku? Kim?e jest Apollos? Albo kim jest Pawe?? S?ugami, przez ktrych uwierzyli?cie wed?ug tego, co ka?demu da? Pan. Ja sia?em, Apollos podlewa?, lecz Bg da? wzrost. Ot? nic nie znaczy ten, ktry sieje, ani ten, ktry podlewa, tylko Ten, ktry daje wzrost - Bg.

Od zawsze szuka?am kogo? w moim najbli?szym towarzystwie, kto by?by dla mnie jakim? wzorem, takim mo?e troch? idea?em Bo?ych cnt, wzorem wiary... Oczywi?cie wiem ?e idea?u tu na ziemi nie ma (a mnie samej do niego bardzo daleko), ale wiem te? ?e powo?aniem naszym jest d??enie do ?wi?to?ci- w prawdzie i sprawiedliwo?ci, i w?a?nie kogo? kto tak post?puje, mniej lub bardziej ?wiadomie, szuka?am.

I cieszy?am si? kiedy kogo? takiego Bg stawia? na mojej drodze. Zdarzy?o si? to par? razy... Ale w momencie gdy zaczyna?am patrze? na kogo? takiego jak na wzr wiary (jak ludzie w Koryncie na Paw?a) nagle okazywa?o si? ?e z tym post?powaniem w prawdzie i sprawiedliwo?ci nie jest najlepiej (delikatnie mwi?c), a s?owa daleko odbiega?y od tych Paw?owych ktre wy?ej przytoczy?am (albo nic nie mia?y z nimi wsplnego, ani z pokor? ich autora). Oczywi?cie mocno to prze?y?am, czu?am si? okropnie, a moja wiara w ludzi, i zaufanie do nich, zupe?nie znik?y. A boli to tym bardziej, kiedy s? to osoby, ktre deklaruj? (czasem nawet manifestuj?) to, ?e chodz? za Panem. Ich czyny, s?owa, gesty, niestety pokazuj? co innego...

Ale...

Pan pokaza? mi wa?n? rzecz: nic nie znaczy ten, ktry sieje, ani ten, ktry podlewa, tylko Ten, ktry daje wzrost -Bg.

Wiem ?e prbowa?am polega? na cz?owieku, ktry wydawa? mi si? by? wzorem, a Bg pokaza? mi, ?e tylko On jest doskona?ym i niedo?cignionym wzorem, idea?em 100%! ?e to On daje wzrost. I ilekro? jaki? cz?owiek mi imponowa? swoim ?yciem, charakterem, wiar? (teraz wiem ?e zajmowa? jak?? tam cz??? serca przeznaczon? Bogu), ja zatrzymywa?am si?, stawa?am w miejscu, a Bg tylekro? musia? przypomina? mi ?e tylko Jemu mog? ufa? w 100%, i ?e tylko od Niego nie doznam zawodu.

Jak mwi Psalm 146,3:

Nie pok?adajcie ufno?ci w ksi???tach ani w cz?owieku, u ktrego nie ma wybawienia. 2. (1 Kor 4,1-5)

Niech uwa?aj? nas ludzie za s?ugi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bo?ych. A od szafarzy ju? tutaj si? ??da, aby ka?dy z nich by? wierny. Mnie za? najmniej zale?y na tym, czy b?d?c os?dzony przez was, czy przez jakikolwiek trybuna? ludzki Co wi?cej, nawet sam siebie nie s?dz?. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim s?dzi?. Przeto nie s?d?cie przedwcze?nie, dopki nie przyjdzie Pan, ktry rozja?ni to, co w ciemno?ciach ukryte, i ujawni zamiary serc.

Tych s?w nie trzeba nawet specjalnie komentowa?. Mo?emy si? czu? prawi i sprawiedliwi, uczciwi, dobrzy, tak ?e jeste?my pewni ?e nasze sumienia s? czyste, a tu ?w. Pawe? mwi, ?e te nasze odczucia wcale nas nie usprawiedliwiaj?.

Pan przyjdzie i wtedy si? oka?e jak to naprawd? z nami jest, jakie s? nasze serca, nasze zamiary... Jego ?wiat?o przeniknie wszystko! Wi?c nie s?d?my, ani siebie, ani innych. I nie b?d?my tacy pewni swego, swojej czysto?ci, swoich racji...

I jeszcze z pi?tkowego psalmu 37(dla tych, ktrzy czasem czuj? si? zranieni, czy pokrzywdzeni przez innych):

,,Powierz Panu sw? drog?, zaufaj mu, a On sam b?dzie dzia?a?. On sprawi, ?e twoja sprawiedliwo?? zab?y?nie jak ?wiat?o, a prawo?? twoja jak blask po?udnia... ...Upokrz si? przed Panem i Jemu zaufaj! Nie oburzaj si? na tego, komu si? szcz??ci w drodze, na cz?owieka, co obmy?la zasadzki. ...Z?oczy?cy bowiem wygin?, a ufaj?cy Panu posi?d? ziemi?. ,,

Marzena

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Biblia - Komentarze do S?owa...

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013