Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Tylko Bg jest dobry

czyli dlaczego "wysoka samoocena" jest sprzeczna ze S?owem Bo?ym

"Jezus mu odpowiedzia?: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bg." ~ ?k 18,19

Jezus odpowiedzia? w ten sposb cz?owiekowi, ktry nazwa? Go "dobrym nauczycielem". Widzimy jak bardzo zale?y Jezusowi na zmianie my?lenia ludzko?ci. Cz?owiek automatycznie dzieli innych ludzi na lepszych i gorszych. Bg widzi ludzi inaczej: jedni s? bli?ej Niego, a inni dalej. Nikt bowiem z ludzi nie jest dobry sam z siebie. Mo?e takim by? wy??cznie dzi?ki Bo?ej obecno?ci w jego sercu.

?wiecimy ?wiat?em odbitym

Skoro tylko Bg jest dobry, to wola?by On, aby o ?adnym cz?owieku nie mwi?o si?, ?e jest dobry, ale ?e jest on np. "blisko Boga". Jest tak dlatego, ?e je?li ktokolwiek wydaje si? "?wieci?" swoim ?yciem, to jest to tylko i wy??cznie "?wiat?o odbite", czyli takie samo, jakie mo?emy zaobserwowa? na ksi??ycu. Tak jak ksi??yc nie ?wieci sam, tylko odbija ?wiat?o s?oneczne, tak samo my nigdy nie ?wiecimy sami, ale odbijamy blask chwa?y Bo?ej. Pos?uguj?c si? dalej tym samym skojarzeniem - bez Boga jeste?my jak ksi??yc bez s?o?ca: jedynie lodowatym, suchym py?em.

Wysoka samoocena przekonaniem o w?asnym ?wietle

Z dnia na dzie? mo?emy dostrzec w kulturze ?wiatowej coraz wi?cej dbania o wysok? samoocen?. Wmawia si? nam, ?e powinni?my by? pewni siebie i nieugi?ci, przekonani o w?asnej warto?ci i mocno wierz?cy w siebie. Dzi?ki powy?szemu fragmentowi z Pisma ?wi?tego mo?emy bez ?adnych w?tpliwo?ci stwierdzi?, ?e wiara w samego siebie jest sprzeczna z wiar? w Boga. Sami bowiem jeste?my tylko lodowatym, suchym py?em i nie ma sensu piel?gnowa? poczucia w?asnej warto?ci je?li bez Boga jeste?my niczym.

Co mamy zatem robi??

Trzeba piel?gnowa? w sobie zamiast wiary w siebie - wiar? w Boga,
zamiast wysokiej samooceny - "wysok? Bogaocen?",
zamiast pewno?ci siebie - pewno?? Boga,
zamiast poczucia w?asnej warto?ci - pe?ne zaufanie Bogu i Jego planowi.

Jest dla mnie oczywiste, ?e cz?owiek w pe?ni ufaj?cy Bogu i prawdziwie ?yj?cy S?owem Bo?ym nigdy nie wpadnie w sid?a tzw. depresji psychicznej. Jako trzdka Jezusa bowiem nie musimy niczym si? przejmowa?, On nas prowadzi, przenika i umacnia. Nie zapominajmy o tak wa?nym wersecie "Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego." (Ps 23,1). Nosz? Jezusa Chrystusa w moim sercu, czego mam chcie? wi?cej?

TYLKO Bg jest dobry

Slogan "uwierz w siebie" sta? si? bardzo popularny. Dosta? si? nawet do Ko?cio?a Jezusa Chrystusa, gdzie nigdy nie powinien si? znale??. Aby oczy?ci? Ko?ci? z tego typu sloganw trzeba powtarza? za Jezusem Chrystusem: "Tylko Bg jest dobry" i zacz?? naprawd? ?y? tym S?owem.

Jakie jest ludzkie serce?

Je?li komu? nie wystarczy powy?szy werset - mo?na upewni? si? jeszcze jednym, tak?e wypowiedzianym przez samego Jezusa:

"Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni cz?owieka nieczystym. Z serca bowiem pochodz? z?e my?li, zabjstwa, cudzo?stwa, czyny nierz?dne, kradzie?e, fa?szywe ?wiadectwa, przekle?stwa. To w?a?nie czyni cz?owieka nieczystym.. (Mt 15,18-20)

Czy po po??czeniu tych dwch fragmentw nadal mamy silne poczucie w?asnej warto?ci? Je?li tak, to musimy rozpocz?? z nim otwart? walk?. Jest bowiem niew?tpliwie sprzeczne ze S?owem Bo?ym.

Wywy?szajmy jedynie Boga,
a siebie - tylko uni?ajmy.
Przekonujmy ludzi, ?e wszystko dobre co widz? w nas - to wy??cznie odblask Boga.

Pozdrawiam gor?co.
~ Miko?aj Kapusta

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Biblia - Komentarze do S?owa...

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013