Rozwa?ania Komentarze do S?owa......

Komentarze do S?owa...

Krtkie refleksje teologiczne i osobiste, na bazie fragmentw z ca?ego Pisma ?wi?tego
- Starego i Nowego Testamentu.

Zapraszamy nie tylko do czytania i komentowania, zach?camy te? do przysy?ania
Waszych komentarzy - zgodne z "duchem" Pisma ?wi?tego i naszej strony - opublikujemy.

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Dzi? ci, ktrzy sie modla codziennie czytaniami z dnia ( a takich jak sadz? w?rd czytelnikw naszej strony jest wielu) napotkali fragment Psalmu 103: "B?ogos?aw duszo moja, Pana".

Dla Was nagroda - pos?uchajcie:

Biblia - Komentarze do S?owa...

(Flp 2,1-4)

Jan Chrzciciel wo?a dzi? do ka?dego z nas- Przygotujcie drog? Panu, prostujcie ?cie?ki dla Niego...
oraz dalej -
..wszyscy ludzie ujrz? zbawienie Bo?e

Co do tego ?e wszyscy ujrzymy zbawienie Bo?e, nie mam ?adnych w?tpliwo?ci. To jest tak samo oczywiste, jak to ?e ka?dego dnia wschodzi s?o?ce, i to tak samo nad z?ymi jak i nad dobrymi jak mwi Jezus w kazaniu na Grze w Mt.5,45

Biblia - Komentarze do S?owa...

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Zd??yli?my przed pierwszymi przymrozkami zerwa? wszystkie jab?ka i pouk?ada? w piwniczce :)

Niedawno, 1 XI by?o ?wi?to Wszystkich ?wi?tych i prawie wszystkich ?yj?cych aktualnie ludkw nachodz? REFLEKSJE...

Ja te?, patrz?c na nasz? wiejsk? procesj? na cmentarz - po?o?ony urokliwie na grce nachylonej w stron? ko?cio?a, a w dalszej perspektywie - w stron? malowniczego jeziora - zaduma?am si? g??boko...

Biblia - Komentarze do S?owa...

(Flp 2,1-4)

Je?li jest jakie? napomnienie w Chrystusie, je?li - jaka? moc przekonuj?ca Mi?o?ci, je?li jaki? udzia? w Duchu, je?li jakie? serdeczne wsp?czucie - dope?nijcie mojej rado?ci przez to, ?e b?dziecie mieli te same d??enia: t? sam? mi?o?? i wsplnego ducha, pragn?c tylko jednego, a niczego nie pragn?c dla niew?a?ciwego wsp?zawodnictwa ani dla pr?nej chwa?y, lecz w pokorze oceniaj?c jedni drugich za wy?ej stoj?cych od siebie. Niech ka?dy ma na oku nie tylko swoje w?asne sprawy, ale te? i drugich!

Od pocz?tku tygodnia chodzi za mn? poniedzia?kowe pierwsze czytanie z Liturgii dnia z Listu ?w. Paw?a do Filipian, a szczeglnie urywek:

Biblia - Komentarze do S?owa...

Z cyklu: Komentarze do S?owa

List do Ko?cio?a w Smyrnie

Postanowi?am dzi? powrci? we fragmentach, do mojej katechezy z Letnich Rekolekcji.
Do Listu Pana Jezusa do Ko?cio?a w Smyrnie.
Zachwyca mnie wspania?y ?adunek symboliczny tego listu i jego niezwyk?a aktualno??,
nie tylko dla ko?cio?a, ale dla ka?dego wierz?cego, dla mnie osobi?cie.

List do Ko?cio?a w Smyrnie
Ko?cio?owi w Smyrnie napisz:
To mwi Pierwszy i Ostatni,
ktry by? martwy, a o?y?:
9 Znam twj ucisk i ubstwo -
ale ty jeste? bogaty -
i [znam] obelg? wyrz?dzon? przez tych, co samych siebie zowi? ?ydami,
a nie s? nimi, lecz synagog? szatana.
10 Przesta? si? l?ka? tego, co b?dziesz cierpia?.
Oto diabe? ma niektrych spo?rd was wtr?ci? do wi?zienia,
aby?cie prbie zostali poddani,
a znosi? b?dziecie ucisk przez dziesi?? dni.
B?d? wierny a? do ?mierci,
a dam ci wieniec ?ycia.
11 Kto ma uszy, niechaj pos?yszy, co mwi Duch do Ko?cio?w.
Zwyci?zcy ?mier? druga na pewno nie wyrz?dzi szkody.

Ap.2,8-11

Biblia - Komentarze do S?owa...

min_fist.jpg

Uwa?asz si? za s?abego cz?owieka, niezdolnego do wielkich osi?gni?? i sukcesw? By? mo?e masz racj?. Nadal jednak mo?esz by? bohaterem. Nie dzi?ki swoim predyspozycjom, ale dzi?ki obecno?ci Bo?ej w Twoim ?yciu. Niew?tpliwie jest to pierwsza rzecz o ktr? powinni?my dba?.

Biblia - Komentarze do S?owa...

Psalm 19

1 Kierownikowi chru. Psalm. Dawidowy.
2 Niebiosa g?osz? chwa?? Boga,
dzie?o r?k Jego niebosk?on obwieszcza.
3 Dzie? dniowi g?osi opowie??,
a noc nocy przekazuje wiadomo??.
4 Nie jest to s?owo, nie s? to mowy,
ktrych by d?wi?ku nie us?yszano;
5 ich g?os si? rozchodzi na ca?? ziemi?
i a? po kra?ce ?wiata ich mowy.
Tam s?o?cu namiot wystawi?,
6 i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty,
weseli si? jak olbrzym, co drog? przebiega.
7 Ono wschodzi na kra?cu nieba,
a jego obieg a? po kra?ce niebios,
i nic si? nie schroni przed jego ?arem.

Biblia - Komentarze do S?owa...

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

W minionym tygodniu w codziennych czytaniach przewija? si? 1 List ?w. Paw?a do Koryntian.

Musz? przyzna? ?e bardzo lubi? ?wi?tego Paw?a i jego styl pisania, przekazywania dzie? Bo?ych wczesnym ludziom, i obecnemu pokoleniu. Jednak jest to kopalnia Bo?ego przekazu wr?cz nie do przekopania, ale... my?l? ?e ka?dy z nas mo?e znale?? tam co? dla siebie i dla swojego wzrostu duchowego. Dla mnie wa?ne by?y dwa cytaty ktre dobrze znam, ale Pan Bg odkry? mi je na nowo, i pokaza? pewne sprawy ktre s? (albo mam nadzieje ?e by?y) nie w porz?dku w moim ?yciu:

Biblia - Komentarze do S?owa...

Z dzisiejszego (1.VIII.2012) psalmu:

Biblia - Komentarze do S?owa...

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Tylko Bg jest dobry

czyli dlaczego "wysoka samoocena" jest sprzeczna ze S?owem Bo?ym

"Jezus mu odpowiedzia?: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bg." ~ ?k 18,19

Jezus odpowiedzia? w ten sposb cz?owiekowi, ktry nazwa? Go "dobrym nauczycielem". Widzimy jak bardzo zale?y Jezusowi na zmianie my?lenia ludzko?ci. Cz?owiek automatycznie dzieli innych ludzi na lepszych i gorszych. Bg widzi ludzi inaczej: jedni s? bli?ej Niego, a inni dalej. Nikt bowiem z ludzi nie jest dobry sam z siebie. Mo?e takim by? wy??cznie dzi?ki Bo?ej obecno?ci w jego sercu.

Biblia - Komentarze do S?owa...

W udziale przypad?o mi napisanie pierwszego komentarza
po dope?nieniu trzyletniego cyklu komentarzy do niedzielnej Ewangelii
(czytania liturgiczne w KK).
Czytaj?c codzienne czytania z dnia wpad? mi w oko
(a mo?e bardziej poruszy? moje serce) i da? do my?lenia,
fragment czytania z Ksi?gi Amosa (ktr? czytamy w Ko?ciele w tym tygodniu):

Brzydz? si? waszymi ?wi?tami i odrzucam je.
Wasze ?wi?teczne celebracje nie sprawiaj? Mi przyjemno?ci.
Kiedy sk?adacie Mi ca?opalenia i ofiary pokarmowe, nie s? Mi one mi?e.

Na wasze ofiary wsplnotowe z tuczonych wo?w nie chc? nawet patrze?.
Sko?cz z ha?asem twoich pie?ni!
Nie chc? s?ucha? d?wi?ku twoich harf! Am.5,21-23

Pan Bg nie?le si? zdenerwowa?. Szczerze powiedziawszy, przera?a mnie Jego gniew.

Biblia - Komentarze do S?owa...

Je?li wi?c przyniesiesz dar swj przed o?tarz i tam wspomnisz, ?e brat twj ma co? przeciw tobie, zostaw tam dar swj przez o?tarzem, a najpierw id? i pojednaj si? z bratem swoim. Potem przyjd? i dar swj ofiaruj!

(Mt 5,20-26)

Biblia - Komentarze do S?owa...

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013