Rozwa?ania Ewangelia na Niedziel? Komentarz do Ewangelii, ?k 15,1-3.11-32
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

(Niedziela - 10 marca 2013)

Komentarz do Ewangelii ?w. ?ukasza ?k 15,1-3.11-32 na niedziel? 10 marca 2013

Ewangelia na niedziel?: ?k 15,1-3.11-32

W owym czasie zbli?ali si? do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go s?ucha?. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Pi?mie. Ten przyjmuje grzesznikw i jada z nimi. Opowiedzia? im wtedy nast?puj?c? przypowie??: Pewien cz?owiek mia? dwch synw. M?odszy z nich rzek? do ojca: Ojcze, daj mi cz??? maj?tku, ktra na mnie przypada. Podzieli? wi?c maj?tek mi?dzy nich. Nied?ugo potem m?odszy syn, zabrawszy wszystko, odjecha? w dalekie strony i tam roztrwoni? swj maj?tek, ?yj?c rozrzutnie. A gdy wszystko wyda?, nasta? ci??ki g?d w owej krainie i on sam zacz?? cierpie? niedostatek. Poszed? i przysta? do jednego z obywateli owej krainy, a ten pos?a? go na swoje pola ?eby pas? ?winie. Pragn?? on nape?ni? swj ?o??dek str?kami, ktrymi ?ywi?y si? ?winie, lecz nikt mu ich nie dawa?. Wtedy zastanowi? si? i rzek?: Ilu? to najemnikw mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z g?odu gin?. Zabior? si? i pjd? do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszy?em przeciw Bogu i wzgl?dem ciebie; ju? nie jestem godzien nazywa? si? twoim synem: uczy? mi? cho?by jednym z najemnikw. Wybra? si? wi?c i poszed? do swojego ojca. A gdy by? jeszcze daleko, ujrza? go jego ojciec i wzruszy? si? g??boko; wybieg? naprzeciw niego, rzuci? mu si? na szyj? i uca?owa? go. A syn rzek? do niego: Ojcze, zgrzeszy?em przeciw Bogu i wzgl?dem ciebie, ju? nie jestem godzien nazywa? si? twoim synem. Lecz ojciec rzek? do swoich s?ug: Przynie?cie szybko najlepsz? szat? i ubierzcie go; dajcie mu te? pier?cie? na r?k? i sanda?y na nogi. Przyprowad?cie utuczone ciel? i zabijcie: b?dziemy ucztowa? i bawi? si?, poniewa? ten mj syn by? umar?y, a znw o?y?; zagin??, a odnalaz? si?. I zacz?li si? bawi?. Tymczasem starszy jego syn przebywa? na polu. Gdy wraca? i by? blisko domu, us?ysza? muzyk? i ta?ce. Przywo?a? jednego ze s?ug i pyta? go, co to ma znaczy?. Ten mu rzek?: Twj brat powrci?, a ojciec twj kaza? zabi? utuczone ciel?, poniewa? odzyska? go zdrowego. Na to rozgniewa? si? i nie chcia? wej??; wtedy ojciec jego wyszed? i t?umaczy? mu. Lecz on odpowiedza? ojcu: Oto tyle lat ci s?u?? i nigdy nie przekroczy?em twojego rozkazu; ale mnie nie da?e? nigdy ko?l?cia, ?ebym si? zabawi? z przyjaci?mi. Skoro jednak wrci? ten syn twj, ktry roztrwoni? twj maj?tek z nierz?dnicami, kaza?e? zabi? dla niego utuczone ciel?. Lecz on mu odpowiedzia?: Moje dziecko, ty zawsze jeste? przy mnie i wszystko moje do ciebie nale?y. A trzeba si? weseli? i cieszy? z tego, ?e ten brat twj by? umar?y, a znw o?y?, zagin?? a odnalaz? si?.

Bardzo klarowna, wyrazista i jasna w przekazie posta? Mi?osiernego Ojca. Nie mniej jasna w przekazie posta? b??dz?cego syna ktry lekkomy?lnie trwoni dobra ojca. Opami?tuje si? i wraca zyskuj?c nie tylko przebaczenie ale i mi?o?? ojcowsk?.

Najbardziej jednak kontrowersyjn? i godn? rozwa?ania jest posta? prawego syna. Mieni si? by? sprawiedliwym, uczciwym, wiernym synem z perspektyw? spadkobiercy. Jednak?e jego sprawiedliwo?? jest ob?udna i egoistyczna. Zale?y mu na sobie. Nie obchodzi go nawet brat. Spretensjonowany czyni wyrzuty dobremu ojcu, kochaj?cemu dobrych i z?ych, bo ka?dy jest jego dzieckiem ukochanym. Przez sw? pretensjonalno?? ukazuje swoje prawdziwe oblicze chciwca, zarozumialca a zarazem pos?usznego syna, ktry jednak w zamian oczekuje korzy?ci dla siebie.

To nie jest ?wi?to??! To jest ob?uda ukierunkowana na w?asne ego i ma mniemanie o sobie jak o nieskazitelnie ?wi?tym, dobrym... To os?d egoisty o samym sobie!

Brak mu szczerego spojrzenia dobrego ojca, jego os?du wobec wszystkich, ktrych ojciec traktuje jednakowo i os?dza wobec w?asnych kryteriw. Nie mo?na narzuca? dobremu ojcu w?asnego mniemania o sobie, lecz pozwoli? mu ocenia? wed?ug jego skali i jego ojcowskich uczu?.

Pomocn? w zrozumieniu tej kwestii niech b?dzie relacja dorastaj?cego dziecka wobec m?dro?ci ?yciowej i ca?ego do?wiadczenia rodzica. Rywalizacja dzieci o wzgl?dy tego? rodzica nie mo?e wp?ywa? na uczucie i mi?o?? jego wobec innych dzieci. Powinno si? traktowa? i mi?owa? wszystkie dzieci na rwni, a tym bardziej pochyla? si? nad dzieckiem s?abszym, u?omniejszym czy psotnym, ale chc?cym dorwna? innym. Dobro ka?dego z dzieci jest naczelnym celem ka?dego rodzica. Nie ma miejsca na faworyzowanie.

Ten?e syn, tzw. ,,sprawiedliwy,, jest przedstawicielem obrazuj?cym do?? du?y procent nas wierz?cych, ktrzy wype?niaj?c nakazy i prawa Bo?e, patrzymy na ludzi b??dz?cych z pogard?, poni?eniem, odrzuceniem... My?limy, ?e za nasz? sprawiedliwo?? wobec Boga, przede wszystkim nam nale?y si? Jego ?aska, pomoc, opieka, dobro?... To tak jakby?my tylko my chcieli posi??? mi?o?? Boga i zatrzyma? j? tylko dla siebie - nie dzieli? si? z innymi.

A na to pozwoli? nie mo?na, i nie ma na to miejsca w duchowo?ci Ewangelii.

x. Krzysztof


Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Biblia - Ewangelia na Niedziel?

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 116 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013