Rozwa?ania Ewangelia na Niedziel? Komentarz do Ewangelii, ?k 1,1-4.4,14-21
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

(Niedziela - 3 lutego 2013)

Komentarz do Ewangelii ?w. ?ukasza ?k 4,21-30 na niedziel? 3 lutego 2013

Ewangelia na niedziel?: ?k 4,21-30

Pocz?? wi?c mwi? do nich: Dzi? spe?ni?y si? te s?owa Pisma, ktre?cie s?yszeli. A wszyscy przy?wiadczali Mu i dziwili si? pe?nym wdzi?ku s?owom, ktre p?yn??y z ust Jego. I mwili: Czy nie jest to syn Jzefa? Wtedy rzek? do nich: Z pewno?ci? powiecie Mi to przys?owie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonaj?e i tu w swojej ojczy?nie tego, co wydarzy?o si?, jak s?yszeli?my, w Kafarnaum. I doda?: Zaprawd?, powiadam wam: ?aden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczy?nie. Naprawd?, mwi? wam: Wiele wdw by?o w Izraelu za czasw Eliasza, kiedy niebo pozostawa?o zamkni?te przez trzy lata i sze?? miesi?cy, tak ?e wielki g?d panowa? w ca?ym kraju; a Eliasz do ?adnej z nich nie zosta? pos?any, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydo?skiej. I wielu tr?dowatych by?o w Izraelu za proroka Elizeusza, a ?aden z nich nie zosta? oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te s?owa wszyscy w synagodze unie?li si? gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili a? na stok gry, na ktrej ich miasto by?o zbudowane, aby Go str?ci?. On jednak przeszed?szy po?rd nich oddali? si?.

Uderzy?y mnie s?owa dzisiejszej Ewangelii na Niedziel?, gdy us?ysza?em j? wczoraj wieczorem (sobota - liturgia z niedzieli)...

Chodzi mi o s?owa: ?aden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczy?nie.

Ot? przygotowywa?em si? w sobot? rano do prowadzenia studium Ewangelii w/g ?w. Marka (kolejnego fragmentu - I cz. rozdzia?u 6) i gdy us?ysza?em w ko?ciele niedzielny, powy?szy fragment z ?ukasza, paralelny do Markowego:

Czy to nie jest w cie?la, syn Marii, i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czy? nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli si? nim. A Jezus mwi? im: Tylko w swojej ojczy?nie, w?rd swoich krewnych i w swoim domu mo?e by? prorok tak lekcewa?ony. I nie mg? tam dokona? ?adnego cudu, tylko niektrych chorych uzdrowi?, wk?adaj?c na nich r?ce.

pomy?la?em, ?e to nie zbieg okoliczno?ci - takich rzeczy w chrze?cija?stwie nie ma - tylko znak od Pana.

OK. Ale co ten znak oznacza?

My?l?, ?e jest to przypomnienie tej starej prawdy.
Przypomnienie i jednocze?nie podniesienie na duchu,
bo skoro Jezus spotyka? si? u siebie / u swoich z niewiar?, odrzuceniem a nawet wrogo?ci?
to cz powiedzie? o nas, bardzo niedoskona?ych...

My?l?, ?e przes?anie jest proste:
mamy robi? swoje a owoce tej naszej ewangelicznej pracy nie od nas zale??...

Ten fragment Ewangelii powinien by? S?owem wsparcia dla tych wszytkich, ktrzy tworz? ma?e grupy modlitewne, rozsiane po Polsce a nie s? rozumiani (cz?sto wy?miewani) przez znajomych, rodzin? itp. ...


Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Biblia - Ewangelia na Niedziel?

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013