Rozwa?ania Ewangelia na Niedziel?

Ewangelia na Niedziel?

Staramy si? przyjrze? Ewangelii na Niedziel? PRZED jej us?yszeniem na niedzielnej Mszy ?wi?tej, by jeszcze lepiej prze?y? spotkanie z Panem Jezusem w tej najwa?niejszej godzinie ka?dego tygodnia.

Serdecznie zapraszamy do lektury dzia?u:

Ewangelia na Niedziel?

Je?eli czujesz si? na si?ach i chcesz do?o?y? sw? cegie?k? do komentowania S?owa Bo?ego na ?amach naszej strony: zapraszamy do kontaktu.

[wiadomo?? z lipca 2012:
Cykl "Ewangelia na Niedziel?" po pe?nych trzech latach czyta? liturgicznych zako?czony. Kontynuacja naszych refleksji nad S?owem Pana w dziale: Komentarze do S?owa]

(Niedziela - 10 marca 2013)

Komentarz do Ewangelii ?w. ?ukasza ?k 15,1-3.11-32 na niedziel? 10 marca 2013

Ewangelia na niedziel?: ?k 15,1-3.11-32

W owym czasie zbli?ali si? do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go s?ucha?. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Pi?mie. Ten przyjmuje grzesznikw i jada z nimi. Opowiedzia? im wtedy nast?puj?c? przypowie??: Pewien cz?owiek mia? dwch synw. M?odszy z nich rzek? do ojca: Ojcze, daj mi cz??? maj?tku, ktra na mnie przypada. Podzieli? wi?c maj?tek mi?dzy nich. Nied?ugo potem m?odszy syn, zabrawszy wszystko, odjecha? w dalekie strony i tam roztrwoni? swj maj?tek, ?yj?c rozrzutnie. A gdy wszystko wyda?, nasta? ci??ki g?d w owej krainie i on sam zacz?? cierpie? niedostatek. Poszed? i przysta? do jednego z obywateli owej krainy, a ten pos?a? go na swoje pola ?eby pas? ?winie. Pragn?? on nape?ni? swj ?o??dek str?kami, ktrymi ?ywi?y si? ?winie, lecz nikt mu ich nie dawa?. Wtedy zastanowi? si? i rzek?: Ilu? to najemnikw mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z g?odu gin?. Zabior? si? i pjd? do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszy?em przeciw Bogu i wzgl?dem ciebie; ju? nie jestem godzien nazywa? si? twoim synem: uczy? mi? cho?by jednym z najemnikw. Wybra? si? wi?c i poszed? do swojego ojca. A gdy by? jeszcze daleko, ujrza? go jego ojciec i wzruszy? si? g??boko; wybieg? naprzeciw niego, rzuci? mu si? na szyj? i uca?owa? go. A syn rzek? do niego: Ojcze, zgrzeszy?em przeciw Bogu i wzgl?dem ciebie, ju? nie jestem godzien nazywa? si? twoim synem. Lecz ojciec rzek? do swoich s?ug: Przynie?cie szybko najlepsz? szat? i ubierzcie go; dajcie mu te? pier?cie? na r?k? i sanda?y na nogi. Przyprowad?cie utuczone ciel? i zabijcie: b?dziemy ucztowa? i bawi? si?, poniewa? ten mj syn by? umar?y, a znw o?y?; zagin??, a odnalaz? si?. I zacz?li si? bawi?. Tymczasem starszy jego syn przebywa? na polu. Gdy wraca? i by? blisko domu, us?ysza? muzyk? i ta?ce. Przywo?a? jednego ze s?ug i pyta? go, co to ma znaczy?. Ten mu rzek?: Twj brat powrci?, a ojciec twj kaza? zabi? utuczone ciel?, poniewa? odzyska? go zdrowego. Na to rozgniewa? si? i nie chcia? wej??; wtedy ojciec jego wyszed? i t?umaczy? mu. Lecz on odpowiedza? ojcu: Oto tyle lat ci s?u?? i nigdy nie przekroczy?em twojego rozkazu; ale mnie nie da?e? nigdy ko?l?cia, ?ebym si? zabawi? z przyjaci?mi. Skoro jednak wrci? ten syn twj, ktry roztrwoni? twj maj?tek z nierz?dnicami, kaza?e? zabi? dla niego utuczone ciel?. Lecz on mu odpowiedzia?: Moje dziecko, ty zawsze jeste? przy mnie i wszystko moje do ciebie nale?y. A trzeba si? weseli? i cieszy? z tego, ?e ten brat twj by? umar?y, a znw o?y?, zagin?? a odnalaz? si?.

Bardzo klarowna, wyrazista i jasna w przekazie posta? Mi?osiernego Ojca. Nie mniej jasna w przekazie posta? b??dz?cego syna ktry lekkomy?lnie trwoni dobra ojca. Opami?tuje si? i wraca zyskuj?c nie tylko przebaczenie ale i mi?o?? ojcowsk?.

Biblia - Ewangelia na Niedziel?

(Niedziela - 3 lutego 2013)

Komentarz do Ewangelii ?w. ?ukasza ?k 4,21-30 na niedziel? 3 lutego 2013

Ewangelia na niedziel?: ?k 4,21-30

Pocz?? wi?c mwi? do nich: Dzi? spe?ni?y si? te s?owa Pisma, ktre?cie s?yszeli. A wszyscy przy?wiadczali Mu i dziwili si? pe?nym wdzi?ku s?owom, ktre p?yn??y z ust Jego. I mwili: Czy nie jest to syn Jzefa? Wtedy rzek? do nich: Z pewno?ci? powiecie Mi to przys?owie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonaj?e i tu w swojej ojczy?nie tego, co wydarzy?o si?, jak s?yszeli?my, w Kafarnaum. I doda?: Zaprawd?, powiadam wam: ?aden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczy?nie. Naprawd?, mwi? wam: Wiele wdw by?o w Izraelu za czasw Eliasza, kiedy niebo pozostawa?o zamkni?te przez trzy lata i sze?? miesi?cy, tak ?e wielki g?d panowa? w ca?ym kraju; a Eliasz do ?adnej z nich nie zosta? pos?any, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydo?skiej. I wielu tr?dowatych by?o w Izraelu za proroka Elizeusza, a ?aden z nich nie zosta? oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te s?owa wszyscy w synagodze unie?li si? gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili a? na stok gry, na ktrej ich miasto by?o zbudowane, aby Go str?ci?. On jednak przeszed?szy po?rd nich oddali? si?.

Uderzy?y mnie s?owa dzisiejszej Ewangelii na Niedziel?, gdy us?ysza?em j? wczoraj wieczorem (sobota - liturgia z niedzieli)...

Chodzi mi o s?owa: ?aden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczy?nie.

Biblia - Ewangelia na Niedziel?

(Niedziela - 20 stycznia 2013)

Video-Komentarz do Ewangelii ?w. ?ukasza J 2,1-12 na niedziel? 20 stycznia 2013

Ewangelia na niedziel?: J 2,1-12

W Kanie Galilejskiej odbywa?o si? wesele i by?a tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele tak?e Jezusa i Jego uczniw. A kiedy zabrak?o wina, Matka Jezusa mwi do Niego: Nie maj? ju? wina. Jezus Jej odpowiedzia?: Czy? to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy? jeszcze nie nadesz?a godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedzia?a do s?ug: Zrbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Sta?o za? tam sze?? st?gwi kamiennych przeznaczonych do ?ydowskich oczyszcze?, z ktrych ka?da mog?a pomie?ci? dwie lub trzy miary. Rzek? do nich Jezus: Nape?nijcie st?gwie wod?! I nape?nili je a? po brzegi. Potem do nich powiedzia?: Zaczerpnijcie teraz i zanie?cie staro?cie weselnemu! Oni za? zanie?li. A gdy starosta weselny skosztowa? wody, ktra sta?a si? winem - nie wiedzia? bowiem, sk?d ono pochodzi, ale s?udzy, ktrzy czerpali wod?, wiedzieli - przywo?a? pana m?odego i powiedzia? do niego: Ka?dy cz?owiek stawia najpierw dobre wino, a gdy si? napij?, wwczas gorsze. Ty zachowa?e? dobre wino a? do tej pory. Taki to pocz?tek znakw uczyni? Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawi? swoj? chwa?? i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Nast?pnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali si? do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

Biblia - Ewangelia na Niedziel?

Video-Komentarz do Ewangelii ?w. ?ukasza 2,41-52 na niedziel? 30 grudnia 2012

Ewangelia na niedziel?: ?k 2,41-52

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na ?wi?to Paschy. Gdy mia? lat dwana?cie, udali si? tam zwyczajem ?wi?tecznym. Kiedy wracali po sko?czonych uroczysto?ciach, zosta? Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauwa?yli Jego Rodzice. Przypuszczaj?c, ?e jest w towarzystwie p?tnikw, uszli dzie? drogi i szukali Go w?rd krewnych i znajomych. Gdy Go nie znale?li, wrcili do Jerozolimy szukaj?c Go. Dopiero po trzech dniach odnale?li Go w ?wi?tyni, gdzie siedzia? mi?dzy nauczycielami, przys?uchiwa? si? im i zadawa? pytania. Wszyscy za?, ktrzy Go s?uchali, byli zdumieni bystro?ci? Jego umys?u i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili si? bardzo, a Jego Matka rzek?a do Niego: Synu, czemu? nam to uczyni?? Oto ojciec Twj i ja z blem serca szukali?my Ciebie. Lecz On im odpowiedzia?: Czemu?cie Mnie szukali? Czy nie wiedzieli?cie, ?e powinienem by? w tym, co nale?y do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedzia?. Potem poszed? z nimi i wrci? do Nazaretu; i by? im poddany. A Matka Jego chowa?a wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus za? czyni? post?py w m?dro?ci, w latach i w ?asce u Boga i u ludzi.

Biblia - Ewangelia na Niedziel?

Video-Komentarz do Ewangelii na niedziel? 23 grudnia 2012

Komentarz do Ewangelii ?w. ?ukasza ?k 1,39-45
W tym czasie Maryja wybra?a si? i posz?a z po?piechem w gry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Wesz?a do domu Zachariasza i pozdrowi?a El?biet?. Gdy El?bieta us?ysza?a pozdrowienie Maryi, poruszy?o si? dzieci?tko w jej ?onie, a Duch ?wi?ty nape?ni? El?biet?. Wyda?a ona okrzyk i powiedzia?a: B?ogos?awiona jeste? mi?dzy niewiastami i b?ogos?awiony jest owoc Twojego ?ona. A sk?d?e mi to, ?e Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro g?os Twego pozdrowienia zabrzmia? w moich uszach, poruszy?o si? z rado?ci dzieci?tko w moim ?onie. B?ogos?awiona jeste?, ktra? uwierzy?a, ?e spe?ni? si? s?owa powiedziane Ci od Pana.

Biblia - Ewangelia na Niedziel?

Video-Komentarz do Ewangelii na niedziel? 16 grudnia 2012

Komentarz do Ewangelii ?w. ?ukasza ?k 3,10-18

Biblia - Ewangelia na Niedziel?

Więcej artykułów…

Strona 1 z 9

pierwsza
poprzednia
1

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 91 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013