Rekolekcje Letnie
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)


TERMIN Rekolekcji na Wyspie 2016:

START: 7 sierpnia (niedziela) godz. 1700

RECEPCJA od godz. 1400
pokoje wolne od godz.: 1400
Kolacja 7.08.2015 o godz. 1730

Msza ?w. (niedzielna!) 7.08.2015 - o godz. 1900,
ko?ci?ek 1,5 km przed o?rodkiem
bezpo?rednio po Mszy ?w. spotkanie organizacyjne (o rekolekcjach, zasadach i regulaminach,
o programie dnia, opiece nad dzie?mi, czasie wolnym itp...)

ZAKO?CZENIE: 13 sierpnia (sobota) godz. ok. 1230

Pokoje nale?y zwolni? do godz 1200

Mo?na oczywi?cie indywidualnie (poza rekolekcjami) przed?u?y? pobyt (przed lub po rekolekcjach) lub po??czy? udzia? w rekolekcjach z wyjazdem nad morze.


Mamy jeszcze:
200 BRAK wolnych miejsc :)

Koszt Rekolekcji Letnich:

 • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg + pe?ne wy?ywienie)
 • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?/doba
 • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

UWAGA ! OPIEKA dla dzieci: od 4 roku ?ycia dziecka,
w programie dnia od godz. 810 do 1220

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem/jednocze?nie w pokoju czy domku.
To samo dotyczy tzw. zwi?zkw niesakramentalnych.

ZAPRASZAMY do zapisu:


(UWAGA! osoby, ktre zapisa?y si? przez ten formularz w ci?gu ostatnich dwch dni - 6 i 7 marca 2016, prosimy o powtrzenie zapisw)

Formularz zapisu na: "Rekolekcje na Wyspie 2016"Wi?cej >>>- Rekolekcje letnie

Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2015:

Rozmowa z Bogiem i z sob? samym czyli modlitwa osobista i rachunek sumienia


W wielu rozmowach kuluarowych i ankiecie ko?cowej podkre?lali?cie, ?e dobrze by by?o, by nasze Rekolekcje Letnie by?y d?u?sze. Uwzgl?dniaj?c te Wasze sugestie (i nasze pragnienia :)) przed?u?amy o jeden dzie? nasze rekolekcje /b?d? trwa?y od niedzieli do soboty/.

TERMIN Rekolekcji na Wyspie 2015:

START: 2 sierpnia (niedziela) godz. 1700

RECEPCJA od godz. 1400
pokoje wolne od godz.: 1400
Kolacja 2.08.2015 o godz. 1800

Msza ?w. (niedzielna!) 2.08.2015 - o godz. 1900,
ko?ci?ek 1,5 km przed o?rodkiem
bezpo?rednio po Mszy ?w. spotkanie organizacyjne (o rekolekcjach, zasadach i regulaminach,
o programie dnia, opiece nad dzie?mi, czasie wolnym itp...)

ZAKO?CZENIE: 8 sierpnia (sobota) godz. ok. 1100

Pokoje nale?y zwolni? do godz 1200

Mo?na oczywi?cie indywidualnie (poza rekolekcjami) przed?u?y? pobyt (przed lub po rekolekcjach) lub po??czy? udzia? w rekolekcjach z wyjazdem nad morze.

Koszt Rekolekcji Letnich:

 • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 75 z?/doba (nocleg + pe?ne wy?ywienie)
 • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 53 z?/doba (od 3 dziecka 50 z?/doba !)
 • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 30 z? za ca?y pobyt

UWAGA ! OPIEKA dla dzieci: od 4 roku ?ycia dziecka,
w programie dnia od godz. 845 do 1255

Dysponujemy pokojami 2, 3 i 4 osobowymi w pawilonach oraz mieszkaniami 5-osobowymi w domkach, jednak:

Zastrzegamy sobie prawo do ??czenia noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
[w przypadku sko?czenia si? pokoi 2-osobowych - na razie pokoje s? jeszcze wolne]

(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju, czy w mieszkaniu w domku - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa bez dzieci, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym, 4-osobowym pokoju)

Pierwsze?stwo rezerwacji mieszka? w domkach maj? rodziny z trjk? lub wi?ksz? ilo?ci? dzieci.

(gdy dzieci zajmuj? trzy ??ka - a rodzice dwa.)


Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem/jednocze?nie w pokoju czy domku.
To samo dotyczy tzw. zwi?zkw niesakramentalnych.

ZAPRASZAMY do zapisu:


Formularz zapisu na: "Rekolekcje na Wyspie 2015"- Rekolekcje letnie

(Pierwsza - w kolejno?ci zamieszczania) z 8 konferencji z Rekolekcji Letnich 2014 (w kolejno?ci wyg?oszenia jako czwarta).

Co powinno by? dla nas najwa?niejsze?

Po co Jezus przyszed? na ?wiat?

Jak si? modli??

 • Na tej konferencji Miko?aj zwraca uwag?, ?e:
 • chrze?cijanie kompletnie zapomnieli o woli Bo?ej
 • wola Bo?a by?a dla Jezusa czym? absolutnie najwa?niejszym
 • 'Ojcze Nasz' to co? wi?cej ni? "gotowa modlitwa" do powtarzania
 • Jezus mwi?c "zejd? mi z oczu szatanie" mia? na my?li Piotra
 • najlepszym wzorem dla m??czyzn jest sam Jezus Chrystus

- Rekolekcje letnie

Profesjonalna opieka nad dzie?mi w czasie Rekolekcji Letnich - "Rekolekcje na Wyspie 2014"

- bardzo dzi?kujemy Danielowi, jednemu z opiekunw za nakr?cenie i zmontowanie tego filmu, oraz oczywi?cie za opiek? :)

Prosz? powiadomcie innych uczestnikw, zw?aszcza rodzicw o tym filmie.


- Rekolekcje letnie

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Kochani Bracia i Siostry!

Poni?ej zdj?cie grupowe z naszych rekolekcji. By?o nas na rekolekcjach ok. 140 osb :) Chwa?a Panu!

               (Na zdj?ciu brakuje ponad 20 osb, bo nie wszyscy byli akurat w ?rod? po obiedzie w pobli?u :))

Rekolekcje-Letnie_zbiorowe_2014 Kaszuby Sul?czyno mausz


                 LINK do du?ego zdj?cia, (do wydruku, 4,65 MB, szer. 3390px - kliknij "Wi?cej"):

- Rekolekcje letnie

Z ostatniej chwili !!!

Zapisy na nasze Rekolekcje Letnie

Ostatnie kilka (8-10) miejsc!!!

do 21 VII. 2014 godz. 23.00 /poniedzia?ek/

lub DO WYCZERPANIA MIEJSC

co chyba nast?pi wcze?niej :)

- Rekolekcje letnie

Wra?enia (z 2013 r.) i zaproszenia na "Rekolekcje na Wyspie" w 2014!

(Rekolekcje Letnie na Kaszubach dla rodzin z dzie?mi i osb samotnych)

Zainteresowani uczestnictwem w Rekolekcjach na Wyspie pytaj?,

jak wygl?daj? domki (?)

, w ktrych wi?kszo?? uczestnikw b?dzie spa?.

Postanowili?my zatem wej?? do jednego z kamer?.
Ka?dy domek sk?ada si? z czterech takich cz??ci, jak ta, ktr? pokazali?my na filmie. Ka?da cz??? ma pi?? ??ek, w?asn? ?azienk? i wyj?cie na zewn?trz.

- Rekolekcje letnie

Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Zako?czyli?my dzi? nasze pierwsze rekolekcje letnie "na Wyspie"

W rekolekcjach uczestniczy?y 104 osoby

z r?nych miast i miejscowo?ci: Nowy York (USA), Warszawa, Gda?sk, Gdynia, Sopot, Szczecin, Toru?, ?widnik, ?ukw, Pszczyna, Ko?cierzyna, ?ory, Stare Babice k. Warszawy, Oborniki Wielkopolskie, Kleczew k. Konina, St??yca, Sul?czyno.
Pisali?my w zaproszeniu, ?e nasze rekolekcje letnie s? dla wszystkich:
najm?odszy uczestnik mia? 52 dni
( w czerwonym wzku), najstarszy 87 lat.

Zapraszamy za rok:

28.07. (poniedzia?ek) - 2.08. (sobota) 2014 r.

...w tym samym, pi?knym miejscu!

Zdj?cia i katechezy oraz homilie z rekolekcji wkrtce.

Na powy?szym zdj?ciu grupowym brakuje ok. 20 uczestnikw...
Zdj?cie z rekolekcji du?e
do druku: kliknij /poni?ej/ WI?CEJ!

- Rekolekcje letnie

Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 

WAKACJE Z BOGIEM 2013 - na Kaszubach!

To s? rekolekcje OTWARTE dla wszystkich ch?tnych.

Zako?czyli?my / wczoraj 29.VII. o godz. 21.00 ;-) /
zapisy na tegoroczne Rekolekcje Letnie.

Zapraszamy za rok w tym samym terminie i miejscu!

Zapisuj? si? ludzie (i ca?e rodziny) z ca?ej Polski:

Warszawa, ?widnik, Toru?, ?l?sk, Rumia,

Gdynia, Ko?cierzyna, Szczecin, Gda?sk itp.!

Osoba doros?a: 65 z?/doba (nocleg + pe?ne wy?ywienie). Dzieci: zni?ki

Informacje podstawowe i szczeg?owe - poni?ej plakatu

Strza?ka na plakacie pokazuje
miejsce naszych Rekolekcji Letnich "Wakacje z Bogiem"


br />

Wi?cej: Informacje podstawowe + zdj?cia + zapisy


TEMAT

CZAS APOKALIPSY

Jak przygotowa? si? na przyj?cie Pana?

Temat opracowywany jest na bazie Listw ?w. Piotra,
prosimy wi?c o przeczytanie tych listw wcze?niej.

TERMIN

Pocz?tek:

RECEPCJA od: 31.07.2013, ?roda, od godz. 16.00
(faktycznie od godz. 14.00)
-------------------------------------
START REKOLEKCJI: 31.07.2013, ?roda, godz. 18.00 (KOLACJA)

===============================
Zako?czenie:
niedziela 4.08.2013, ok. godz. 15.00.

KOSZT

Osoba doros?a: 65 z?/doba (nocleg + pe?ne wy?ywienie)

Dziecko do lat 8: 48 z?/doba (nocleg + 1/2 porcji)

B. ma?e dziecko (nie zajmuje du?ego ??ka i jest karmione przez rodzicw):
20 z? / ca?y pobyt

(!) Przedp?ata: 100 z? (osoba doros?a), 70 z? (Dziecko do lat 8)

ZAPISY

FORMULARZ:

?RD?A

?wiadectwo:
jak dosz?o do tego, ?e organizujemy Letnie Rekolekcje Biblijne
"Wakacje z Bogiem"

Link do ?wiadectwaZdj?cia naszego o?rodka rekolekcyjnego:

Informacje szczeg?owe

Rekolekcje letnie organizujemy 13 raz z rz?du, ksi?dz Stanis?aw Fyda z Gdyni (wsp?organizator) b?dzie obecny ca?y czas.

Dla dzieci powy?ej 3 lat (w czasie zaj?? katechetycznych dla doros?ych) b?dzie zorganizowana opieka.

Zapisy i pytania: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub   Michael tel. 607 154 100

Zapraszamy serdecznie WSZYSTKICH CH?TNYCH

(z Kaszub, okolic Gda?ska i naszych czytelnikw i sympatykw z Internetu)

Ju? w zesz?ym roku go?cili?my kilka rodzin z dzie?mi, ktre pozna?y nas i zapisa?y si? przez te stron? internetow?.
Cieszymy si?, ?e w tym roku jest podobnie - ju? mamy pierwsze zg?oszenia osb, ktre znalaz?y nas "w Internecie".

Katechezy (konferencje), jak co roku, b?d? w wi?kszo?ci oparte o Pismo ?w. i b?d? porusza? nasze codzienne, osobiste i rodzinne problemy.
Przyjed? i poszukajmy razem, we wsplnocie, nad pi?knym kaszubskimi jeziorami - odpowiedzi na problemy wiary!
.
Codziennie Msza ?w., adoracja, wieczorem spontaniczne uwielbienie z modlitwami wstawienniczymi o uzdrowienie.

Po obiedzie 4,5 godzinny (!) blok czasu wolnego - strze?one k?pielisko 100m od domkw,
gdzie b?dziemy spa?! (rowery wodne, kajaki, ?aglwki do wypo?yczenia, pomost + ogrodzony brodzik dla maluchw).

PLAN dnia rekolekcyjnego

7 15


Jutrznia (tylko dla ch?tnych)
8 00


?niadanie
9 00


I Konferencja
9 40


Przerwa
9 50


II Konferencja
10 30 do 11 20 Modlitwa Osobista (+ Adoracja)
11 20


Przerwa
11 30 do 12 40 Grupy dzielenia
12 40


Przerwa
13 00


Obiad
13 30 do 18 00 Czas wolny:

K?pielisko, zaj?cia sport., spacery itp.
18 00


Kolacja
18 30


Przerwa
19 00


Msza ?wi?ta
20 00 do 21 30 Spotkanie Modlitewne


Opieka nad dzie?mi od godz. 850 do 1245

Wkrtce wi?cej danych szczeg?owych.

W razie pyta? prosz? o kontakt

Pozdrawiamy ciep?o ze s?onecznych Kaszub!

Ps. Od nas jest blisko nad morze. Do Ba?tyku godzina drogi:

 • do Gda?ska lub
 • do ?eby.

Mo?na wi?c po??czy? czas rekolekcyjny z wizyt? nad pi?knym, polskim morzem!
No i Kaszuby! setki jezior i lasy. Dla ka?dego co? mi?ego.
Zapraszamy serdecznie na:

Rekolekcje Letnie: "WAKACJE Z BOGIEM 2013"

na Kaszubach!

Oto lokalizacja/mapka naszych rekolekcji
GPS: 54.202014, 17.721977

Rekolekcje Letnie 2013 - "Wakacje z Bogiem"

Nowe zdj?cia! Z 7.VII.2013 r.


ko?ci?, domki, teren wok?, wiata, gril, hala sportowa, boiska, ?cianka wspinaczkowa, kapielisko, parking itp.

- Rekolekcje letnie

Je?eli chcesz sp?dzi? z rodzin? (czy samemu) kilka dni nad pi?knym i du?ym kaszubskim jeziorem z lud?mi, ktrzy poszukuj? i znajduj? Boga - zapraszamy serdecznie!

We wcze?niejszych artyku?ach informacje szczeg?owe.

ZAPISY. Link do formularza: - kliknij "Wi?cej" pod tym tekstem.


Nie odk?adaj zapisw na nasze rekolekcje, bo mo?e zabrakn?? miejsc!
(Ju? zapisa?o si? kilkadziesi?t osb)

- Rekolekcje letnie

Rekolekcje Letnie: "WAKACJE Z BOGIEM 2013"

Temat g?wny rekolekcji:

"CZAS APOKALIPSY. Jak przygotowa? si? na przyj?cie Pana?"

- Rekolekcje letnie

Więcej artykułów…

Strona 1 z 3

pierwsza
poprzednia
1

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

 • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
 • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
 • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013