Wydarzenia w KK Jezuita Jorge Mario Bergoglio papie?em!
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Nowy papie? zosta? wybrany par? minut przed 19:00 czasu rzymskiego 13 marca 2013 r. po abdykacji Benedykta XVI w dniu 28 lutego 2013 r., co oznacza, ?e zako?czy?o si? trwaj?ce 13 dni sede vacante w Ko?ciele Katolickim.

Nowym papie?em zosta? Jorge Mario Bergoglio i przybra? imi? Franciszek

Franciszek, w?a?c. Jorge Mario Bergoglio (ur. 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires), argenty?ski duchowny katolicki, arcybiskup Buenos Aires i tym samym Prymas Argentyny, kardyna? Ko?cio?a rzymskokatolickiego. Dnia 13 marca 2013 roku zosta? papie?em.

Po obronie dyplomu z chemii rozpocz?? studia w seminarium w Villa Devoto ko?o Buenos Aires. 11 marca 1958 roku wst?pi? do zakonu jezuitw i kontynuowa? nauk? w zakonnych domach studiw; w nowicjacie w Chile zg??bia? nauki humanistyczne, w Colegio Maximo San Jos w San Miguel ko?o Buenos Aires obroni? licencjat z filozofii, w Colegio de la Immaculada w Santa Fe studiowa? literatur? i psychologi?, a w Colegio del Salvador w Buenos Aires teologi?. Przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie 13 grudnia 1969 roku, a ostatni? profesj? z?o?y? 22 kwietnia 1973 roku. By? mistrzem nowicjatu w Villa Barilari, profesorem Wydzia?u Teologii i rektorem Colegio Maximo San Jose w San Miguel, cz?onkiem konsulty prowincji zakonnej San Miguel, prowincja?em Argentyny (19731979). Po pobycie w Niemczech pe?ni? funkcj? dyrektora duchownego Colegio del Salvador w Cordobie i ponownie rektora Colegio Maximo San Jos w San Miguel.

20 maja 1992 roku zosta? mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, sakry biskupiej udzieli? mu 27 czerwca 1992 arcybiskup Buenos Aires kardyna? Antonio Quarracino; w czerwcu 1997 roku promowany na arcybiskupa-koadiutora tej archidiecezji, obj?? rz?dy 28 lutego roku nast?pnego, po ?mierci kardyna?a Quarracino. W listopadzie 1998 zosta? jednocze?nie ordynariuszem dla wiernych rytw orientalnych, mieszkaj?cych w Argentynie (bez w?asnego ordynariusza). Pe?ni? funkcje Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodnicz?cego Konferencji Episkopatu Argentyny.

Bra? udzia? w sesjach ?wiatowego Synodu Biskupw w Watykanie, w tym w sesji specjalnej po?wi?conej Ko?cio?owi w Ameryce w listopadzie i grudniu 1997 roku. W lutym 2001 roku Jan Pawe? II wynis? go do godno?ci kardynalskiej, nadaj?c tytu? prezbitera S. Roberto Bellarmino. Kardyna? Bergoglio by? wymieniany w gronie tzw. papabile, potencjalnych faworytw do nast?pstwa po zmar?ym w kwietniu 2005 roku Janie Pawle II.

W latach 2005-2011 (dwie kadencje po trzy lata) by? przewodnicz?cym Konferencji Episkopatu Argentyny (Conferencia Episcopal Argentina).

13 marca 2013 roku podczas drugiego dnia konklawe, w pi?tym g?osowaniu zosta? wybrany na nowego papie?a.

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

- Wydarzenia w KK

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 124 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013