Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

WIELKI TYDZIE?

Pi?? warunkw dobrej spowiedzi

Elementy strukturalne, ktre stanowi? momenty konstytutywne tego sakramentu, znamy pod poj?ciem pi?ciu warunkw dobrej spowiedzi. Wielu teologw wsp?czesnych ma uwagi do terminu warunek, poniewa? samo poj?cie warunku kojarzy si? z czym? biernym. Bardziej poprawne jest mwienie o pi?ciu aktach penitenta, gdy? tutaj cz?owiek jest podmiotem a nie punktem odniesienia do warunku. To jest zupe?nie inna p?aszczyzna, poniewa? zawsze zgromadzenie, wsplnota, cz?owiek s? podmiotem ka?dego dzia?ania liturgicznego, rwnie? w przypadku sakramentu pokuty.Te pi?? aktw penitenta to:
1. RACHUNEK SUMIENIA
Istot? rachunku sumienia jest u?wiadomienie sobie z?a i dobra, ktre cz?owiek uczyni? od momentu ostatniej spowiedzi. Jakie pojawiaj? si? dzisiaj b??dy w tej materii, ktre p?niej maj? swoje dalsze skutki?
 • Rachunek sumienia to nie jest rachunek z grzechw Przychodzimy do sakramentu spowiedzi z grzechami, ale to nas nie zwalnia od tego, aby?my dokonuj?c refleksji nad swoimi czynami nie zwracali uwagi na to, co jest dobre. Rachunek sumienia i rachunek z grzechw to s? dwie r?ne rzeczy. Sumienie cz?owieka jest syntez?, tego co dobre i tego co z?e. Do sakramentu idziemy z tym co z?e, ale to jest tylko p? sumienia. Jest jeszcze druga strona medalu i j? te? trzeba dostrzec, chocia?by z punktu widzenia terapeutycznego, bo inaczej wygl?da z?o cz?owieka, je?li je zestawimy z dobrem jakie uczyni?. Je?li by?my to zaniedbali, to w skrajnej sytuacji mo?e spowodowa?, ?e cz?owiek si? za?amie, wpadnie w kompleksy i w pewnym momencie dojdzie do przekonania, ?e ju? go na nic nie sta?, potem s? dramaty ludzkie. Tymczasem samo poj?cie rachunek sumienia wskazuje, ?e jest to jedno i drugie. Czytaj?c ?ywoty ?wi?tych, chocia?by naszych klasykw chrze?cija?skich, zauwa?amy, ?e oni te?, kiedy mwi? o sk?adniku duchowym, to wyra?nie podkre?laj?, ?e trzeba zwraca? uwag? rwnie? na to, co w ?yciu cz?owieka by?o dobre, co wi?cej, powiadaj?, ?e najpierw trzeba zwraca? uwag? na to co dobre i za to Panu Bogu podzi?kowa?, bo to jest owoc naszego zaanga?owania i wsp?pracy z Jego ?ask?, a dopiero potem popatrze? na swoje niedomagania.
 • Rachunek sumienia to nie jest rachunek z ksi??eczki pytania w ksi??eczce, takie czy inne, s? tylko i wy??cznie pewn? form? pomocy, ale nie s? ca?o?ci?. Je?eli kto? we?mie t? ksi??k?, to oka?e si?, ?e np. s? tam pytania, ktre go kompletnie nie dotycz?, albo nie ma pyta?, ktre powinny by?. Dlaczego? Z prostej przyczyny ?ycie cz?owieka jest o wiele bogatsze, a ni?eli to, co mamy zawarte w tych pytaniach. Dlatego pytania te maj? charakter pomocniczy a nie wyczerpuj? rachunku sumienia w 100%. Je?eli ograniczamy si? tylko do pyta? z ksi??eczki, to jest to pewna sytuacja minimalizacji, ktra potem ma odbicie w kolejnych aktach sakramentu pokuty.

2. ?AL ZA GRZECHY
Podobnie jak pierwszy warunek, ?al za grzechy nie polega na przeczytaniu kilku strof z ksi??eczki. To nie jest ?al. Tekst w ksi??eczce to jest tylko pewna forma pomocy, by ten ?al wzbudzi?, ale istot? nie jest przeczytanie tekstu. ?al rodzi si? przede wszystkim wtedy, kiedy mamy dobrze przeprowadzony rachunek sumienia, kiedy dochodzimy do ?wiadomo?ci grzechu, wi?cej, do ?wiadomo?ci, ?e to ja jestem winny i z tej ?wiadomo?ci rodzi si? poczucie winy a jednocze?nie ?alu.
Przy braku ?alu spowied? b?dzie niewa?na ?al stanowi istotny warunek sakramentu pokuty, je?li go nie ma, to mo?emy spe?ni? wszystkie inne akty penitenta a spowied? b?dzie niewa?na. To jest jeden z elementw, ktry powoduje, ?e mamy do czynienia z brakiem dyspozycji penitenta. Ten brak dyspozycji penitenta jest warunkiem wystarczaj?cym do od?o?enia rozgrzeszenia. To jest to komu grzechy zatrzymacie, b?d? zatrzymane.
Rozr?niamy dwa zasadnicze rodzaje ?alu za grzechy, w zale?no?ci od motywu. Jeden i drugi jest wystarczaj?cy do wa?no?ci spowiedzi.
 • ?al doskona?y Pierwszy ?al nazywa si? ?alem doskona?ym, gdzie motywem ?alu jest mi?o?? do Boga: Kocham Boga i ?a?uj? tego co zrobi?em, wiem, ?e ?le post?pi?em i ?e poprzez to z?o sprawi?em przykro?? Bogu.
 • ?al niedoskona?y (mniej doskona?y) to drugie poj?cie jest bardziej poprawne, bo nazwa niedoskona?y mo?e budzi? w?tpliwo?ci, ?e jest on z?ym ?alem. Motywem tego ?alu nie jest ju? mi?o?? do Pana Boga, tylko strach wynikaj?cy ze ?wiadomo?ci konsekwencji grzechu, czyli strach przed kar?, przed pot?pieniem wiecznym, przed piek?em. Jest on tak silny, ?e budzi poczucie ?alu. To jest taki minimalistyczny ?al, ale wystarczaj?cy do wa?no?ci sakramentu.
Do ?alu doskona?ego dochodzimy poprzez ?al mniej doskona?y, to jest naturalny proces, przebiegaj?cy od motyww ni?szych do wy?szych. Chcemy si? ratowa?, bo chcemy by? zbawieni, dlatego cz?owiek b?dzie robi? wszystko, ?eby unikn?? piek?a, i ten motyw owej kary wiecznej, ktra si? jawi jako skutek za pope?nione grzechy zw?aszcza ci??kie i trwanie w tych grzechach budzi poczucie ?alu. Jest to pierwszy krok do mi?o?ci Pana Boga, gdy? zbawienie jest uczestnictwem na wieki we wsplnocie z Bogiem.

3. MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY
Warunek trzeci mocne postanowienie poprawy jest naturaln? konsekwencj? rachunku sumienia i ?alu za grzechy, dlatego te? postanowienie poprawy musi spe?nia? kilka zasadniczych warunkw. Musi ono by?:
 • Realne mo?liwe do wykonania.
 • Proporcjonalne w stosunku do winy.
 • Konkretne z jednego, konkretnego grzechu i nad nim skupiamy uwag? je?li chodzi o prac? nad sob?, a dopiero p?niej, poradzimy sobie z danym grzechem w sposb przynajmniej wystarczaj?cy, bierzemy si? za nast?pne. I jest tutaj zasada, je?li nie ma grzechw ci??kich, s? same grzechy lekkie, to rozpoczynamy od tego grzechu, ktry si? najcz??ciej pojawia, lub od grzechu, ktry w swoim skutku wywo?uje najwi?ksze szkody.

4. WYZNANIE GRZECHW
Tu wchodzimy w zakres tzw. materii tego sakramentu, (form? jest absolucja).
Materi? sakramentu pokuty jest grzech ci??ki tak pisze SOBR TRYDENCKI.
Co z cz?owiekiem, ktry przyszed? do spowiedzi i ma tylko grzechy lekkie, a nie ma ci??kiego? Nie ma materii. Papie? i nauczania posoborowe wyra?nie mwi?, ?e nie wolno ludzi dystansowa? od sakramentu pokuty, nawet wtedy, gdy przychodz? do tego sakramentu z pobudek pobo?no?ciowych, czyli kiedy nie maj? ?wiadomo?ci grzechu ci??kiego. Dlaczego? Poniewa? sakrament pokuty to nie tylko sakrament, ktry g?adzi grzechy, ale jak ka?dy sakrament to ?rd?o ?aski i najlepszy ?rodek nadprzyrodzony do procesu kszta?towania sumienia.
Sobr Trydencki mwi, ?e materi? s? grzechy ci??kie, w przypadku ich braku, mo?na przyst?powa? do Komunii ?w. W sakramencie pokuty, je?li mamy grzechy ci??kie, nale?y je wyzna? podaj?c liczb? i okoliczno?ci. Jest to podyktowane zasad? moraln?, ktra podkre?la motyw, ktry doprowadzi? do pope?nienia danego czynu, dlatego trzeba wzi?? pod uwag? jego okoliczno?ci, ktre mog? by? zarwno obci??aj?ce jak i ?agodz?ce. W przypadku gdy spowiednik zadaje pytania, celem ich jest tylko i wy??cznie doprecyzowanie problemu, by w miar? mo?liwo?ci pomc, na ile jest w stanie.
Pastoralny wymiar sakramentu jest to sakrament, ktry powinien rozwi?zywa? nasze problemy moralne:
 1. Sakrament ten to jedyny ze ?rodkw o charakterze nadprzyrodzonym wszystkie inne ?rodki np. rozmowa z osob? kompetentn?, lektura, nawet Pisma ?w., s? potrzebne i godne pochwa?y, ale ?aden z tych ?rodkw nie ma waloru sakramentu, tylko ten jeden jest sakramentem.
 2. Po drugie jego si?? jest to, ?e jest to ?rodek, ktry ma form? dialogu, to nie jest rozmowa o og?ach tylko dotycz?ca konkretnego problemu konkretnego cz?owieka

5. ZADO??UCZYNIENIE
Zado??uczynienie znaczy uczyni? za do??, a to polega na wyrwnaniu rachunkw, na sp?aceniu d?ugw jakie zaci?gn?li?my przez pope?nienie grzechu, wobec Pana Boga, bli?nich, siebie samego i ?wiata w ktrym ?yjemy w czterech p?aszczyznach grzechu.
 1. WYPE?NIENIE POKUTY W praktyce zado??uczynienie polega na wype?nieniu nadanej i przyj?tej pokuty. Pokuta musi by? przyj?ta a spowiednik nadaj?c pokut? musi wiedzie? czy ta osoba jest w stanie j? wype?ni?. Je?li nie, to powinien zmieni? pokut?, albo rozci?gn?? czas jej wype?nienia. Nie mo?e odes?a? kogo? od konfesjona?u z brakiem 100% pewno?ci czy jest w stanie wype?ni? nadan? pokut?. Powinna te? by? zachowana zasada proporcjonalno?ci zadana pokuta powinna by? proporcjonalna w stosunku do winy, tak aby ten, ktry ma na?o?on? pokut? ze ?wiadomo?ci wielko?ci tej pokuty sam mg? doj?? do ?wiadomo?ci pope?nionego z?a. Musi by? zachowany pewien element wychowawczy.
 2. WYRWNANIE SZKODY Drugi warunek zado??uczynienia to jest wyrwnanie szkody materialnej i duchowej. Przy szkodzie materialnej jest tzw. obowi?zek restytucji oddanie rzeczy zabranej, czy zniszczonej. Restytucja opiera si? na sprawiedliwo?ci: nikt nie ma prawa do niczego co nie jest jego w?asno?ci? i to zarwno w przypadku mienia prywatnego jak i spo?ecznego. Je?li kto? nie jest w stanie odda? danej rzeczy, to powinien wyrwna? szkod? przez ekwiwalent materialny. Przy du?ej warto?ci materialnej ma prawo to roz?o?y? na d?u?szy okres czasowy. Je?eli kto? nie jest w stanie czego? zwrci? (np. nie ma kontaktu z dan? osob? lub nie istnieje dana instytucja), to powinien w formie restytucji przekaza? jak?? cz??? materialn? na cel dobroczynny.
Je?eli kto? nie wype?ni? pokuty z poprzedniej spowiedzi, to musi powiedzie? dlaczego jest r?nica, pomi?dzy tym, ?e kto? nie wype?ni? pokuty, bo nie by?o takiej mo?liwo?ci, a tym, ?e nie wype?ni? jej, bo zaniedba? i p?niej sta?o si? to niemo?liwe.
Zado??uczynienie jest dope?nieniem sakramentu i je?li jest nie wype?nione to pozostaje ci?gle otwarta kwestia tego sakramentu. Dzisiaj wype?nienie pokuty i zado??uczynienia jest mo?liwe tak d?ugo, dopki po raz nast?pny nie przyst?pimy do sakramentu.
?rd?o: Ewangelizacja.bielsko.pl

SAKRAMENTY w KK - Spowied?

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

 • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
 • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
 • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013