Nauczanie KK Papie? Franciszek o plotkowaniu
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
xxx

Papie?: Nie zabijaj j?zykiem!

"Tam, gdzie jest Bg, nie ma nienawi?ci, zawi?ci i zazdro?ci. Nie ma te? takich plotek, ktre u?miercaj? braci" - stwierdzi? papie? Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu ?wi?tej Marty. Po wakacyjnej przerwie Ojciec ?wi?ty podj?? sprawowanie Mszy ?w. z grupami wiernych.

[Papie? ma racj?: nigdzie tak nie zabijaj? s?owem tak mocno jak w ma?ych grupach, wsplnotach czy rodzinach...]

Papie? Franciszek skoncentrowa? si? na spotkaniu Jezusa ze swymi rodakami, mieszka?cami Nazaretu, o ktrym mwi zaproponowana przez dzisiejsz? liturgi? Ewangelia ?w. ?ukasza. Zauwa?y?, ?e Nazarejczycy podziwiali Jezusa, ale spodziewali si? po Nim czego? niesamowitego: chcieli cudu, chcieli widowiska, aby w Niego uwierzy?. Dlatego Pan Jezus powiada, ?e nie maj? wiary, a ci unie?li si? gniewem, porwali Go z miejsca, wyrzucili z miasta i wyprowadzili a? na stok gry, aby Go str?ci?, a?eby Go zabi?.

"Spjrzcie jednak jak wszystko uleg?o zmianie: zaczynaj? od tego co pi?kne, od podziwu, a ko?cz? zbrodni?: chc? zabi? Jezusa. Dzieje si? to wszystko z zazdro?ci, z nienawi?ci. Nie jest to tylko wydarzenie, ktre mia?o miejsce dwa tysi?ce lat temu: dzieje si? ka?dego dnia w naszych sercach, w naszych wsplnotach. Kiedy w jakiej? wsplnocie powiada si?: Jaki? wspania?y jest ten, ktry do nas przyszed?!".

Mwi si? o nim dobrze pierwszego dnia, drugiego mniej, a trzeciego zaczynaj? si? plotki, a? do odzierania ze skry" - zauwa?y? papie?. Ojciec ?wi?ty zacytowa? s?owa ?w. Jana Aposto?a z jego 1 listu: "Ka?dy, kto nienawidzi swego brata, jest zabjc?" (1 J 3,15a). Zauwa?y?, ?e przyzwyczaili?my si? do gadulstwa, do plotek, a nasze wsplnoty czy rodziny s? cz?sto miejscami, gdzie brata lub siostr? zabija si? j?zykiem.

Papie? wskaza?, ?e wsplnoty, rodziny niszczone s? zazdro?ci?, ktr? diabe? zasiewa w sercu i ktra sprawia, ?e kto? mwi ?le o innych, i w ten sposb dochodzi do zniszczenia. Doda?, ?e "W tych dniach tak wiele mwimy o pokoju", widzimy ofiary u?ycia broni, ale musimy te? my?le? o naszym codziennym or??u, "j?zyku, gadulstwie, plotkarstwie". Zaznaczy?, ?e ka?da wsplnota powinna ?y? z Bogiem i by? "jak Niebo":
"Aby by? pokj we wsplnocie, rodzinie, kraju, w ?wiecie, musimy zacz?? od bycia z Panem Bogiem. A gdzie jest Pan nie ma zazdro?ci, nie ma przest?pstw, nie ma nienawi?ci, nie ma zazdro?ci. Istnieje braterstwo. Pro?my o to Pana: aby?my nigdy nie zabijali bli?niego naszym j?zykiem, aby?my byli z Panem, tak jak wszyscy b?dziemy w Niebie. Niech si? tak stanie" - zako?czy? sw? homili? papie? Franciszek.

[?rd?o: gloria.tv]

- Nauczanie Ko?cio?a

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 94 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013