Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Dzi? rozpocz?? si? Synod Biskupw,
po?wi?cony Nowej Ewangelizacji.

W XIII Zwyczajnym Zgromadzeniu Oglnym Synodu Biskupw, po?wi?conym nowej ewangelizacji, bierze udzia? 262 ojcw synodalnych. B?dzie to najwy?sza liczba uczestnikw w 47-letnich dziejach tego spotkania przedstawicieli episkopatw z ca?ego ?wiata.

Przygotowania

Po tym, jak Benedykt XVI - po konsultacjach z episkopatami ca?ego ?wiata - wybra? temat obecnego Zgromadzenia, Sekretariat Generalny Synodu Biskupw przygotowa? Lineamenta - dokument zawieraj?cy refleksj? nad tym tematem. W pracach redakcyjnych brali udzia? cz?onkowie Zwyczajnej Rady Sekretariatu, przy wsp?udziale grona ekspertw. Lineamentazosta?y opublikowane 4 marca 2011 r. R?ne instytucje ko?cielne - diecezje, instytuty ?ycia konsekrowanego, uczelnie katolickie itd. - poproszono o nadsy?anie do 1 listopada 2011 r. odpowiedzi na do??czony do Lineamentw kwestionariusz.

Zwyczajna Rada Synodu Biskupw przeanalizowa?a otrzymane odpowiedzi i dokona?a ich syntezy w formie Instrumentum laboris - dokumentu roboczego XIII Zgromadzenia, ktry zosta? upubliczniony 19 czerwca 2012 r. - Bior?c pod uwag?, ?e w rzeczywisto?ci zawiera on porz?dek obrad synodalnych, ka?dy ojciec synodalny powinien si? do niego odwo?a? w swoim wyst?pieniu. W ten sposb synodalna refleksja powinna pog??bi? problematyk? ju? zarysowan?, rzucaj?c nowe ?wiat?o na tematy o wielkiej aktualno?ci ko?cielnej i spo?ecznej.

Wa?n? rol? w przygotowaniu XIII Zgromadzenia odegra?y niektre teksty Benedykta XVI, w tym katechezy o modlitwie, a tak?e dwa listy apostolskie: Ubicumque et semper z 21 wrze?nia 2010 r., ktrym Ojciec ?wi?ty ustanowi? Papiesk? Rad? ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, i Porta fidei z 11 pa?dziernika 2011 r., zapowiadaj?cy Rok Wiary (2012-2013).

Uczestnicy

Zgodnie z Ordo Synodi Episcoporum (Porz?dek Synodu Biskupw) w Zgromadzeniu Zwyczajnym uczestnicz? z urz?du zwierzchnicy wschodnich Ko?cio?w katolickich i g?wnych urz?dw Kurii Rzymskiej, a tak?e ojcowie synodalni, mianowani przez papie?a, wybrani przez krajowe konferencje biskupie i przez katolickie Ko?cio?y wschodnie sui iuris, je?li ka?dy z ich synodw liczy ponad 25 biskupw, a tak?e przez Uni? Wy?szych Prze?o?onych Zakonnych (USG), ktra ma prawo wybra? 10 uczestnikw. Ca?y ten proces wyboru i zatwierdzenia delegatw przez Ojca ?wi?tego koordynuje Sekretariat Generalny Synodu.

W?rd 262 ojcw synodalnych 103 pochodzi z Europy, 63 z obu Ameryk, 50 z Afryki, 39 z Azji i 7 z Oceanii. Wi?kszo?? ojcw - 182 - pochodzi z wyboru, w tym 172 wybra?y episkopaty krajowe i 10 USG. 3 ojcw przys?a?y katolickie Ko?cio?y wschodnie sui iuris; 37 hierarchw we?mie udzia? w zgromadzeniu z urz?du, 40 mianowa? papie?. W gronie tym jest 6 patriarchw, 49 kardyna?w, 3 arcybiskupw wi?kszych (w tym 1 kardyna?), 71 arcybiskupw, 120 biskupw i 14 kap?anw. Wed?ug innego kryterium 10 ojcw synodalnych to zwierzchnicy katolickich Ko?cio?w wschodnich, 32 to przewodnicz?cy krajowych konferencji biskupich, 26 - szefowie urz?dw Kurii Rzymskiej, 211 - biskupi diecezjalni (ordynariuszy) i 11 - biskupi pomocniczych.

Z Polski na Synod pojechali kardyna?owie: Kazimierz Nycz i Stanis?aw Dziwisz, a tak?e arcybiskupi: Jzef Michalik przewodnicz?cy Konferencji Episkopatu Polski i Stanis?aw G?decki - jej wiceprzewodnicz?cy. Natomiast metropolita lubelski abp Stanis?aw Budzik uda si? na Synod, w wypadku gdyby ktry? z wy?ej wymienionych hierarchw nie mg? w nim wzi?? udzia?u. W obradach uczestniczy? te? b?d? Polacy, ktrzy stoj? na czele watyka?skich dykasterii: prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, kard. Zenon Grocholewski, przewodnicz?cy Papieskiej Rady ds. ?wieckich, kard. Stanis?aw Ry?ko i abp Zygmunt Zimowski, przewodnicz?cy Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa S?u?by Zdrowia.

22 pa?dziernika ub.r. Benedykt XVI mianowa? relatorem generalnym XIII Zgromadzenia arcybiskupa Waszyngtonu w USA, kard. Donalda Wuerla, a sekretarzem specjalnym - arcybiskupa Montpellier we Francji, abp Pierre a-Marie Carr. 29 czerwca br. trzema przewodnicz?cymi delegowanymi przez Ojca ?wi?tego do prowadzenia obrad zostali: biskup Hongkongu, kard. John Tong Hon oraz arcybiskupi: Guadalajary w Meksyku kard. Francisco Robles Ortega i Kinszasy w Demokratycznej Republice Konga, kard. Laurent Monsengwo Pasinya.

W zgromadzeniu synodalnym we?mie tak?e udzia? 45 ekspertw i 48 audytorw m??czyzn i kobiet, wybranych spo?rd licznych specjalistw i osb zaanga?owanych w ewangelizacj? na wszystkich kontynentach. W gronie ekspertw znale?li si?: katechetyk, ks. Krzysztof Mielnicki z diecezji drohiczy?skiej i dyrektorka Mi?dzyzakonnego Wy?szego Instytutu Katechetycznego w Krakowie s. Anna Emmanuela Klich. Natomiast w gronie zaproszonych na obrady audytorw po raz kolejny jest Ewa Kusz, by?a przewodnicz?ca ?wiatowej Konferencji Instytutw ?wieckich.

Na obrady przyb?d? te? delegaci braterscy, czyli przedstawiciele innych wyzna?. Reprezentuj? oni 15 Ko?cio?w i wsplnot ko?cielnych, ktre nie s? jeszcze w pe?nej jedno?ci z Ko?cio?em katolickim. B?d? to m.in. prymas Wsplnoty Anglika?skiej, arcybiskup Canterbury Rowan Williams, ktry zabierze g?os w auli synodalnej, oraz prawos?awny patriarcha Konstantynopola Bart?omieja I, ktry we?mie udzia? w uroczystej liturgii 11 pa?dziernika, otwieraj?cej Rok Wiary.

Na Synod zaproszono rwnie? trzech go?ci specjalnych: przeora Wsplnoty z Taiz, br. Aloisa, przewodnicz?cego Ameryka?skiego Towarzystwa Biblijnego, pastora Lamara Vesta i prezesa Papieskiej Akademii Nauk, prof. Wernera Arbera z Uniwersytetu w Bazylei.

Kontakt z lud?mi mediw zapewni pi?ciu tzw. addetti stampa, czyli sekretarzy prasowych, z ktrych ka?dy b?dzie odpowiedzialny za jeden z j?zykw, w ktrych toczy? si? b?d? obrady. B?d? si? oni spotyka? z dziennikarzami codziennie z wyj?tkiem czterech dni (8, 18, 26 i 27 pa?dziernika), gdy odb?d? si? konferencje prasowe z udzia?em ojcw synodalnych.

Ojcom synodalnym b?dzie pomaga? 32 asystentw i 30 t?umaczy, co oznacza, ?e w pracach zbli?aj?cego si? zgromadzenia we?mie udzia? ??cznie ponad 400 osb.

Porz?dek obrad

Zatwierdzony przez papie?a program obrad przewiduje przeprowadzenie 23 kongregacji generalnych i 8 posiedze? circuli minores, czyli grup j?zykowych i tematycznych. Na pierwszych posiedzeniach cz?onkowie ka?dego z 12 circuli, podzielonych wed?ug oficjalnych j?zykw Synodu, wybior? jednego moderatora i jednego relatora. Ten pierwszy b?dzie przewodniczy? pracom poszczeglnych k?ek, drugi natomiast przedstawi zasadnicz? tre?? dyskusji na nich w czasie kongregacji generalnej 19 pa?dziernika.

W pierwszym dniu obrad, 8 pa?dziernika, przewidziano sprawozdania sekretarza generalnego i relatora generalnego; po po?udniu tego dnia przedstawiciele episkopatw pi?ciu kontynentw wyg?osz? krtkie przemwienia, zwi?zane z tematem tego zgromadzenia. Winny one ukaza? w syntetycznej postaci, jak postrzegaj? ten temat Ko?cio?y lokalne w poszczeglnych cz??ciach ?wiata.

Na sesji popo?udniowej 9 pa?dziernika prefekt Kongregacji Biskupw kard. Marc Ouellet omwi recepcj? adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini, b?d?cej wynikiem XII Zwyczajnego Zgromadzenia Oglnego Synodu Biskupw z 2008 r. Nazajutrz arcybiskup Canterbury Rowan Williams przedstawi anglika?ski punkt widzenia na wyzwanie nowej ewangelizacji i przekazywania wiary chrze?cija?skiej. 12 pa?dziernika prof. Werner Arber podzieli si? przemy?leniami na temat wi?zi mi?dzy nauk? a wiar?.

W czwartek 11 pa?dziernika w czasie Eucharystii, ktra zapocz?tkuje Rok Wiary, specjalne przes?anie do Ojca ?wi?tego i wszystkich uczestnikw tej liturgii skieruje patriarcha Bart?omiej I.

Na pocz?tku prac synodalnych ojcowie wybior? o?miu cz?onkw Komisji ds. Or?dzia, z?o?onej z 12 osb, ktrej szefem b?dzie - z nominacji papieskiej - abp Claudio Maria Celli, przewodnicz?cy Papieskiej Rady ds. ?rodkw Spo?ecznego Przekazu. Ojciec ?wi?ty mianowa? rwnie? do niej arcybiskupa Manili, Luisa Taglea oraz powo?a dwch innych cz?onkw. Zadaniem Komisji b?dzie opracowanie Or?dzia (Nuntius) do Ludu Bo?ego, ktre zostanie og?oszone, po zatwierdzeniu tekstu przez papie?a, na zako?czenie obrad Synodu.

Oprcz wspomnianego Or?dzia, na zako?czenie obrad ojcowie synodalni wypracuj? Propozycje, ktre zostan? przedstawione Ojcu ?wi?temu. Tak?e na ich podstawie powstanie posynodalna adhortacja apostolska.

W 2005 r. Benedykt XVI, bior?c pod uwag? do?wiadczenia poprzednich zgromadze?, zarz?dzi?, ?e wypowiedzi ojcw synodalnych na kongregacjach generalnych nie mog? przekracza? 5 minut, a w czasie swobodnej dyskusji, przewidzianej na sesjach popo?udniowych (w godz. 18-19), nie mog? by? d?u?sze ni? 3 minuty. Przemwienia delegatw braterskich oraz audytorw i audytorek mog? trwa? najwy?ej 4 minuty. Teksty, przygotowane przez uczestnikw obrad, mog? by? d?u?sze i nale?y je przekaza? Sekretariatowi Generalnemu. Uka?? si? one p?niej w krtkim streszczeniu, zatwierdzonym przez danego ojca synodalnego.

Aby u?atwi? prac? zgromadzenia i oszcz?dzi? czas, w sali obrad zostan? umieszczone urz?dzenia do g?osowania elektronicznego. Jednocze?nie zostanie zachowana praktyka, zgodnie z ktr? g?osowania b?d? si? odbywa? zarwno na pi?mie, jak i drog? elektroniczn?. Nad Propozycjami b?d? mogli g?osowa? pisemnie tak?e ci ojcowie, ktrzy nie b?d? mogli wzi?? udzia?u w tej kongregacji, na ktrej b?dzie si? odbywa? takie g?osowanie. Dlatego jego wyniki oficjalne b?d? sprawdzone przez Komisj? Skrutacyjn?, ktra zostanie powo?ana w stosownym czasie i zajmie si? liczeniem g?osw na kartkach.

Modlitwa

Wielkie spotkanie przedstawicieli episkopatw ca?ego ?wiata nie mo?e odbywa? si? inaczej jak tylko w atmosferze modlitwy - podkre?li? abp Eterovi?. Towarzyszy?a ona zreszt? pracom przygotowawczym do obrad Synodu, czego wymownym obrazem by?a pielgrzymka Benedykta XVI do Loreto 4 pa?dziernika. Podczas zgromadzenia papie? b?dzie przewodniczy? czterem liturgiom. Podczas Mszy ?w. inauguruj?cej XIII Zgromadzenie 7 pa?dziernika og?osi? doktorami Ko?cio?a ?w. Jana z Awili i ?w. Hildegard? z Bingen. Cztery dni p?niej Eucharystia rozpocznie Rok Wiary, og?oszony w 50. rocznic? rozpocz?cia Soboru Watyka?skiego II i 20. rocznic? publikacji Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego. 21 pa?dziernika Ojciec ?wi?ty dokona kanonizacji siedmiorga b?ogos?awionych, za? tydzie? p?niej Msz? ?w. zako?czy tegoroczne obrady Synodu.

Na pocz?tku prac Synodu jego uczestnicy wezw? Ducha ?wi?tego, ktry jest g?wnym protagonist? obrad. Ka?dego poranka odmwi? wsplnie brewiarzow? Modlitw? przedpo?udniow?. Krtka modlitwa poprzedzi tak?e popo?udniowe zebrania. Obrady zarwno poranne, jak i popo?udniowe ko?czy? si? b?d? krtk? inwokacj? do Maryi, Matki Ko?cio?a i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.

Przy auli synodalnej znajduje si? kaplica, w ktrej wystawiony b?dzie Naj?wi?tszy Sakrament, aby uczestnicy mogli przed rozpocz?ciem obrad lub po ich zako?czeniu spotka? si? z Mistrzem, ktry wci?? wysy?a swoich uczniw na drogi ?wiata, by g?osili Ewangeli?, b?d?c? Dobr? Nowin? tak?e dla wsp?czesnego cz?owieka.

----------------------------------
?rd?o: wiara.pl

- Ewangelizacja

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013