Aktualno?ci w KK Ks. Bp R. Kasyna naszym nowym biskupem
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Ks. Bp Ryszard Kasyna nowym biskupem diecezji pelpli?skiej.

Dzisiaj

(27.X.2012 r., kilka godzin temu)

Ojciec ?wi?ty Benedykt XVI mianowa?

biskupem pelpli?skim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gda?skiej Ryszarda Kasyn?.

(Wiadomo?? przekazana przez Abp Celestino Migliore Nuncjusza Apostolskiego w Polsce).

Ryszard Kasyna (ur. 28 wrze?nia 1957 w Nowym Stawie)
polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy gda?ski w latach 2005-2012.

Sakr? biskupia przyj?? 2.IV.2005 r., w dniu ?mierci JP II...

Kilka osb ze Wsplnoty BETLEJEM mia?o okazj? uczestniczy? w Mszy ?w. celebrowanej przez Ks. Bp Ryszarda Kasyn? ( w lipcu 2008 roku, w czasie rekolekcji z udzia?em ks. Bashobory z Ugandy - w ko?ciele na gda?skiej Morenie).

Biskup Ryszard Kasyna jest doktorem obojga praw, cywilnego i kanonicznego oraz adwokatem Roty Rzymskiej. Przez ostatnie lata pe?ni? funkcj? oficja?a Gda?skiego Trybuna?u Metropolitalnego z siedzib? w Gdyni. Nosi godno?? kanonika i pra?ata.

Ryszard Kasyna urodzi? si? 28 wrze?nia 1957 w Nowym Stawie nieopodal Malborka. Jest pierworodnym z czworga dzieci pa?stwa Irmgardy i Franciszka.

Szko?? Podstawow? uko?czy? w rodzinnym Nowym Stawie. Stamt?d rwnie? doje?d?a? do I-go Liceum Oglnokszta?c?cego w Malborku. Po maturze wst?pi? do seminarium duchownego w Gda?sku Oliwie, ktre uko?czy? na podstawie pracy z historii Ko?cio?a, ktrej promotorem by? ks. dr Alojzy Rotta. W roku 1985 rozpocz?? studia na Papieskim Uniwersytecie Latera?skim w Rzymie. Uko?czy? je obron? doktoratu na temat odpustw w roku 1991. W 1992 r. uko?czy? Studium Roty Rzymskiej. Jest jednym z kilku polskich adwokatw tej s?dowej dykasterii Ko?cio?a powszechnego. Swobodnie pos?uguje si?, w mowie i w pi?mie, j?zykiem w?oskim i niemieckim.

Przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie 24 stycznia 1982 roku w katedrze oliwskiej z r?k wczesnego biskupa gda?skiego Lecha Karczmarka. Sakrament ten przyj?li tego dnia rwnie? ks. Jan Gaba?ski, ks. Marian Krzywda, ks. Stefan Pasternak, ks. Adam Sokolski, ks. Czes?aw Nowaczy?ski i ?p. ks. Jan Szczepa?ski. Ks. Ryszard Kasyna przez trzy lata by? wikariuszem w parafii przy bazylice mariackiej w Gda?sku. M?odzie? i studenci z tamtego czasu maj? dzi? ok. 40 lat. Po powrocie ze studiw znw zamieszka? przy bazylice mariackiej. Od powrotu ze studiw zwi?zany by? z instytucj? Trybuna?u Metropolitalnego, ktrego oficja?em zosta? w 1996 roku. Od wielu lat jest wyk?adowc? prawa w seminarium duchownym i kolegiach teologicznych. Otrzyma? godno?? kanonika (1998) i pra?ata (2001). Nale?y do kolegium konsultorw i rady kap?a?skiej archidiecezji gda?skiej.

Jan Pawe? II mianowa? ks. dra Ryszarda Kasyn? nowym biskupem pomocniczym. Komunikat w tej sprawie poda?a 24 stycznia 2005 roku Nuncjatura Apostolska w Warszawie. Bp Ryszard sakr? biskupi? przyj?? 2 kwietnia 2005 w bazylice mariackiej w Gda?sku. Jego tytularn? stolic? jest Dices. Jako motto biskupiej pos?ugi wybra? biblijny fragment "In veritate et caritate" ("W prawdzie i w mi?o?ci").

Wasz Michael.
Info z wiara.pl:

ks. Rafa? Starkowicz

Papieski dekret powo?uj?cy dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gda?skiej Ryszarda Kasyn? na urz?d ordynariusza Diecezji Pelpli?skiej odczyta? abp S?awoj Leszek G?d?.

Bp Ryszard to przede wszystkim bardzo ludzki cz?owiek mwi jeden z jego wsp?pracownikw

Biskup Ryszard to cz?owiek wyrozumia?y, a jednocze?nie wymagaj?cy. Wymaga jednak przede wszystkim od siebie mwi jeden z najbli?szych wsp?pracownikw bp. Ryszarda z Trybuna?u Metropolitalnego. Jest niezwykle otwarty w kontaktach z kap?anami i wiernymi. On stara si? odpowiada? na wszelkie problemy ?yciowe napotkanych ludzi. Gotowy o ka?dej porze dnia i nocy kontynuuje. Jest niezwykle kompetentny. Posiada ogromn? wiedz?. Zawsze na pierwszym miejscu stawia dobro Ko?cio?a, rozumianego jako wsplnota charakteryzuje osob? biskupa w krtkich s?owach.

Bp Ryszard urodzi? si? 28 wrze?nia 1957 w Nowym Stawie, w parafii ?w. Mateusza nale??cej do wczesnej Diecezji Gda?skiej z Rodzicw Irmgardy i Franciszka, jako jeden z czworga rodze?stwa. Po maturze o profilu matematyczno-fizycznym z?o?onej w Liceum Oglnokszta?c?cym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku w latach 1976 1982 studiowa? w Biskupim Seminarium Duchownym w Gda?sku-Oliwie. Dnia 24 stycznia 1982 przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie z r?k bp. Lecha Kaczmarka. Od 3 lutego 1982 by? wikariuszem i katechet? wczesnej parafii Ducha ?wi?tego przy Kaplicy Krlewskiej w Bazylice Mariackiej w Gda?sku, gdzie podejmowa? pos?ug? tak?e podczas studiw. Dnia 1 wrze?nia 1985 zosta? skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Laterane?skim w Rzymie. Tam te? odby? Studium Rotalne. 24 czerwca 1991 obroni? w Rzymie rozpraw? doktorsk? nt.: Le Indulgenze nella nuova Legislazione Canonica. Zosta? Doktorem Obojga Praw i Adwokatem Roty Rzymskiej. Od 1 lutego 1993 pe?ni? funkcj? Wiceoficja?a Gda?skiego Trybuna?u Metropolitalnego, a 28 czerwca 1996 zosta? mianowany Wikariuszem S?dowym czyli Oficja?em tego? Trybuna?u. Otrzyma? nast?puj?ce godno?ci ko?cielne: 24 kwietnia 1998 Kanonika Gremialnego Kapitu?y Archikatedralnej Gda?skiej, oraz 9 lipca 2001 Kapelana Jego ?wi?tobliwo?ci Jana Paw?a II. 24 stycznia 2005 Ojciec ?wi?ty, b?. Jan Pawe? II mianowa? Ksi?dza Pra?ata Ryszarda Kasyn? Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Gda?skiej oraz biskupem tytularnym Dices (obecnie Tunezja). 2 kwietnia 2005 przyj?? Sakr? Biskupi? w Bazylice Mariackiej w Gda?sku. Jest prawdopodobnie ostatnim biskupem wy?wi?conym za ?ycia b?. Jana Paw?a II. 8 listopada 2005 otrzyma? nominacj? na Prepozyta Kapitu?y Archikatedralnej Gda?skiej, przejmuj?c urz?d po emerytowanym Ksi?dzu Biskupie Zygmuncie Paw?owiczu. 25 stycznia 2010 zosta? powo?any przez Ojca ?wi?tego na cz?onka Najwy?szego Trybuna?u Sygnatury Apostolskiej. W Konferencji Episkopatu Polski zasiada w Komisji Prawnej, jest Krajowym Duszpasterzem Ludzi Morza.

Wraz z ca?? Archidiecezj? Gda?sk? w duchu rado?ci i wdzi?czno?ci przyj??em wiadomo?? przekazan? przez Nuncjatur? Apostolsk? w Polsce, i? Ojciec ?wi?ty Benedykt XVI mianowa? Ksi?dza Biskupa Ryszarda Kasyn? Biskupem Diecezji Pelpli?skiej pisze w li?cie do wiernych, ktry b?dzie odczytany jutro w ko?cio?ach Archidiecezji Gda?skiej abp. S?awoj Leszek G?d?, metropolita gda?ski. Tym samym wyr?niona zosta?a Archidiecezja Gda?ska, jej prezbiterium z ktrego pochodzi Ksi?dz Biskup, Seminarium Duchowne ktrego jest Absolwentem i wierni, ktrym pos?ugiwa? od trzydziestu lat jako kap?an i jako Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gda?skiej od lat siedmiu. Nasza rado?? przeplata si? jednak z ?alem, i? z decyzj? Ojca ?wi?tego zako?czy?a si? w Archidiecezji Gda?skiej gorliwa pos?uga Biskupa Ryszarda, ktry odt?d obejmie rz?dy na bliskiej naszemu sercu stolicy biskupiej w Pelplinie. Jak wiadomo Diecezja Pelpli?ska od siedmiu miesi?cy czeka?a na nowego Pasterza, kiedy to nagle odszed? do Pana pierwszy jej Ordynariusz ?p. Ksi?dz Biskup Jan Bernard Szlaga pisze arcybiskup.

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

- Aktualno?ci w KK

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013