Aktualno?ci w KK

Siostry dominikanki by?y w trakcie nagrywania swojego debiutanckiego albumu,
gdy z Watykanu nap?yn??a informacja o wyborze nowego Papie?a.

Do kaplicy wbiega m?oda dominikanka i przekazuje szcz??liw? wiadomo?? o bia?ym dymie.

Co dzia?o si? dalej? Zobaczcie sami:

- Aktualno?ci w KK

Tydzie? Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan - 2013

Tydzie? Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan to cykliczne ?wi?to ekumenizmu. Co roku mi?dzy 18 a 25 stycznia chrze?cijanie r?nych wyzna? na ca?ym ?wiecie spotykaj? si? na nabo?e?stwach, modlitwach, konferencjach, koncertach. W niektrych miejscach inicjatyw jest tak du?o, ?e Tydzie? Modlitw - wbrew swej nazwie - trwa kilka tygodni, a nawet miesi?c.

Ka?dego roku inny kraj wybiera has?o przewodnie i przygotowuje program liturgiczny Tygodnia. Tegoroczne has?o zaproponowane przez Indie to pytanie proroka Micheasza - "Czego Bg od nas oczekuje?".

- Aktualno?ci w KK

Ks. Bp Ryszard Kasyna nowym biskupem diecezji pelpli?skiej.

Dzisiaj

(27.X.2012 r., kilka godzin temu)

Ojciec ?wi?ty Benedykt XVI mianowa?

biskupem pelpli?skim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gda?skiej Ryszarda Kasyn?.

(Wiadomo?? przekazana przez Abp Celestino Migliore Nuncjusza Apostolskiego w Polsce).

Ryszard Kasyna (ur. 28 wrze?nia 1957 w Nowym Stawie)
polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy gda?ski w latach 2005-2012.

Sakr? biskupia przyj?? 2.IV.2005 r., w dniu ?mierci JP II...

Kilka osb ze Wsplnoty BETLEJEM mia?o okazj? uczestniczy? w Mszy ?w. celebrowanej przez Ks. Bp Ryszarda Kasyn? ( w lipcu 2008 roku, w czasie rekolekcji z udzia?em ks. Bashobory z Ugandy - w ko?ciele na gda?skiej Morenie).

- Aktualno?ci w KK

DO OSB KOCHAJ?CYCH BOGA I MODL?CYCH SI?

WYTRWALE I CIERPLIWIE!

(w sprawie koncertu Madonny,

ktry ma odby? si? 1 sierpnia w Warszawie)

UWAGA: materia?y dost?pne na youtubie s? mocne;

jest bardzo silny przekaz podprogowy

Dlatego nie zalecamy ogl?dania

je?li ju? to ?eby by? w stanie ?aski u?wi?caj?cej

i pomodli? si? wcze?niej

do Ducha ?wi?tego).


Po obejrzeniu fragmentw koncertu jeste?my przekonani, ?e jest on
ANTYCHRZE?CIJA?SKI. Podstawowym celem jest ...

- Aktualno?ci w KK

Zapraszamy na Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji!

Szczeg?y na stronie Nowej Ewangelizacji.

- Aktualno?ci w KK

O. Cantalamessa
o ewangelizacji Nowego ?wiata

W kontek?cie poni?szej informacji
o ojcu Raniero zauwa?y?em,
?e jest on ci?gle kaznodziej? domu papieskiego
(by? te? za czasw JP II).

- Aktualno?ci w KK

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 123 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013