• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKO?CZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
b?dzie uczestniczy?o ok. 220 osb
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wo?oszyna SJ obok.
(Prosimy o dalsz? modlitw?!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznali?my z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zako?czenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powy?sza liczba b?dzie aktualizowana w miar? zapisywania si? kolejnych rodzin/osb :)

Oto S?owo od Pana, o ktre prosili?my, by potwierdzi? nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robi? "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE krluje: wesel si? ziemio, radujcie si? mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

o. Raniero Cantalamessa. Warto pos?ucha? !

Uczta duchowa !

o. Raniero Cantalamessa.

Jeden z najwi?kszych katechistw KK obecnej doby.

Kaznodzieja Domu Papieskiego od 33 lat.

Warto pos?ucha? !

(Kapitu?a Namiotw - Krakw 2011)

Rekolekcje Letnie 2012 (4) - Konferencje

Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2012

Zdj?cia z Rekolekcji Letnich 2012 - cz.4.

Konferencje

Wakacje z Bogiem 2012 - obiady

Wakacje z Bogiem 2012 - Rekolekcje Letnie na Kaszubach

Zdj?cia z Rekolekcji Letnich 2012 - cz.3.

Obiady - to pierwszy punkt naszego codziennego planu/grafiku rekolekcyjnego

Rekolekcje Letnie 2012 - Adoracja zdj

Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2012

Zdj?cia z Rekolekcji Letnich 2012 - cz.2.

Adoracja i modlitwa osobista

1 Kor 3 i 4, Ps 37

W minionym tygodniu w codziennych czytaniach przewija? si? 1 List ?w. Paw?a do Koryntian.

Musz? przyzna? ?e bardzo lubi? ?wi?tego Paw?a i jego styl pisania, przekazywania dzie? Bo?ych wczesnym ludziom, i obecnemu pokoleniu. Jednak jest to kopalnia Bo?ego przekazu wr?cz nie do przekopania, ale... my?l? ?e ka?dy z nas mo?e znale?? tam co? dla siebie i dla swojego wzrostu duchowego. Dla mnie wa?ne by?y dwa cytaty ktre dobrze znam, ale Pan Bg odkry? mi je na nowo, i pokaza? pewne sprawy ktre s? (albo mam nadzieje ?e by?y) nie w porz?dku w moim ?yciu:

Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2012

Zdj?cia z Rekolekcji Letnich 2012 - cz.1.

Wsplnota Rekolekcyjna, kuluary...

Zobacz zdj?cia, wkrtce nast?pne !


Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2012

Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem

Sul?czyno 2012

Dzi? (19.08.2012) zako?czyli?my Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem - Sul?czyno 2012, w ktrych bra?o udzia? ponad 50 osb z r?nych wsplnot i stron Polski (od Gda?ska po Rzeszw).

Poni?ej zdj?cie grupowe (tzw. "lista obecno?ci" - nie ma na nim wszystkich uczestnikw)

Pod zdj?ciem link do du?ego zdj?cia

Ps 59,2-5.10-11.17

Z dzisiejszego (1.VIII.2012) psalmu:

Rekolekcje Letnie 2012 (Formularz + Plan)

Formularz zapisu na IV Rekolekcje Letnie

Wakacje z Bogiem - Sul?czyno 2012

LINK do formularza

Rekolekcje Letnie 2012

Rekolekcje Letnie. Wakacje z Bogiem

Jutro przedstawimy wi?cej szczeg?w rekolekcji + formularz.

Film zapraszaj?cy na Rekolekcje 2012

Krtki film zapraszaj?cy na Rekolekcje Letnie (Wakacje z Bogiem ) w Sul?czynie

Niektre osoby, ktre zamierzaj? przyjecha? na nasze "Wakacje z Bogiem" zadaj? pytanie "No ale jak tam w?a?ciwie jest?". Trudno ubra? w s?owa takie pytanie, ktre ujawnia g??bok? ciekawo?? odno?nie atmosfery na naszych rekolekcjach i rwnie trudno jest na nie odpowiedzie?, mo?na to chyba zrobi? jedynie za pomoc? filmu, ktry skleja?by zdj?cia i filmy z poprzednich rekolekcji, dlatego taki film zrobili?my i z rado?ci? go Wam pokazujemy.

Koncert Madonny 1.08.2012 w W-wie

DO OSB KOCHAJ?CYCH BOGA I MODL?CYCH SI?

WYTRWALE I CIERPLIWIE!

(w sprawie koncertu Madonny,

ktry ma odby? si? 1 sierpnia w Warszawie)

UWAGA: materia?y dost?pne na youtubie s? mocne;

jest bardzo silny przekaz podprogowy

Dlatego nie zalecamy ogl?dania

je?li ju? to ?eby by? w stanie ?aski u?wi?caj?cej

i pomodli? si? wcze?niej

do Ducha ?wi?tego).


Po obejrzeniu fragmentw koncertu jeste?my przekonani, ?e jest on
ANTYCHRZE?CIJA?SKI. Podstawowym celem jest ...

Tylko Bg jest dobry

czyli dlaczego "wysoka samoocena" jest sprzeczna ze S?owem Bo?ym

"Jezus mu odpowiedzia?: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bg." ~ ?k 18,19

Jezus odpowiedzia? w ten sposb cz?owiekowi, ktry nazwa? Go "dobrym nauczycielem". Widzimy jak bardzo zale?y Jezusowi na zmianie my?lenia ludzko?ci. Cz?owiek automatycznie dzieli innych ludzi na lepszych i gorszych. Bg widzi ludzi inaczej: jedni s? bli?ej Niego, a inni dalej. Nikt bowiem z ludzi nie jest dobry sam z siebie. Mo?e takim by? wy??cznie dzi?ki Bo?ej obecno?ci w jego sercu.

Amos wypowiada gniew Boga [Am 5, 21-23]

W udziale przypad?o mi napisanie pierwszego komentarza
po dope?nieniu trzyletniego cyklu komentarzy do niedzielnej Ewangelii
(czytania liturgiczne w KK).
Czytaj?c codzienne czytania z dnia wpad? mi w oko
(a mo?e bardziej poruszy? moje serce) i da? do my?lenia,
fragment czytania z Ksi?gi Amosa (ktr? czytamy w Ko?ciele w tym tygodniu):

Brzydz? si? waszymi ?wi?tami i odrzucam je.
Wasze ?wi?teczne celebracje nie sprawiaj? Mi przyjemno?ci.
Kiedy sk?adacie Mi ca?opalenia i ofiary pokarmowe, nie s? Mi one mi?e.

Na wasze ofiary wsplnotowe z tuczonych wo?w nie chc? nawet patrze?.
Sko?cz z ha?asem twoich pie?ni!
Nie chc? s?ucha? d?wi?ku twoich harf! Am.5,21-23

Pan Bg nie?le si? zdenerwowa?. Szczerze powiedziawszy, przera?a mnie Jego gniew.

Ewangelia na Niedziel? - The END

Ewangelia na Niedziel?

VII.2009 - VII.2012 Nr 1 - 156

Trzy lata niesamowitej przygody ze S?owem Pana!

(Ewangelia w/g ?w. Jana, pocz?tek I rozdzia?u)
Przed wszystkim jest S?owo. A S?owo jest u Boga a Bg jest S?owem. Ono jest przede wszystkim u Boga. Przez Nie wszystko jest a bez Niego nic nie jest, co jest. W Nim jest ?ycie a ?ycie jest ?wiat?o?ci? ludzi... Ono jest prawdziw? ?wiat?o?ci?, o?wiecaj?c? ka?dego cz?owieka.

Nadszed? - niestety - ten dzie?,
kiedy doszli?my do ko?ca trzyletniego cyklu czyta? liturgicznych
i komentowania fragmentw Ewangelii z czyta? niedzielnych
ale...

Więcej artykułów…

Strona 7 z 15

7

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdj?cia grupowe (R.L. 2015) - r?na pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Wi?ksze zdj?cia: prze?lemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisw na tegoroczne rekolekcje ZOSTA?A w?a?nie (pi?tek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNI?TA - 200 osb zapisanych :)

<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Czytanie Pisma ?wi?tego jako S?owa Bo?ego:

1Najpierw si? pomdl: popro? Boga o otwarcie serca i obdarowanie ci? Duchem ?wi?tym.

2U?wiadom sobie zanim otworzysz Bibli?: b?dziesz rozmawia? z samym Bogiem, otwrz ca?kowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej ?w. ?uka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem mo?esz przeczyta? pozosta?e Ewangelie ju? w normalnej kolejno?ci

4W tekst Biblii wchod? powoli: i z uwag?, tu ka?de zdanie i s?owo ma znaczenie. Skup si? na Jego s?owie

5Staraj si? zrozumie?: i zapami?ta? co czytasz. Zapisz sobie wa?ne dla ciebie zdanie, by p?niej je kontemplowa?.

6Rozpraszaj?ce ciebie my?li: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwil? i popro? Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasi?gu ?wiatowym.
Nie ma jednego za?o?yciela,
nie ma te? listy cz?onkw.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kap?anw zetkn??o si? z Odnow? Charyzmatyczn? poza Polsk?. Postanowili przenie?? to do?wiadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na ?wiecie

Mi?dzynarodowe S?u?by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS to "zrzeszenie zrzesze?" grup Odnowy Charyzmatycznej na ?wiecie.

?wieccy w Ko?ciele - ?pi?cy rycerze ?

Prawa i obowi?zki ?wieckich w KK

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013