• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKO?CZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
b?dzie uczestniczy?o ok. 220 osb
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wo?oszyna SJ obok.
(Prosimy o dalsz? modlitw?!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznali?my z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zako?czenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powy?sza liczba b?dzie aktualizowana w miar? zapisywania si? kolejnych rodzin/osb :)

Oto S?owo od Pana, o ktre prosili?my, by potwierdzi? nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robi? "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE krluje: wesel si? ziemio, radujcie si? mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

Video-Komentarz do Ewangelii, Mk 13, 24-32

Video-Komentarz do Ewangelii na niedziel? 18 listopada 2012

Komentarz do Ewangelii ?w. Marka 13, 24-32

A Ty co czujesz my?l?c o spotkaniu z Chrystusem?

Poniedzia?kowe pierwsze czytanie...

(Flp 2,1-4)

Je?li jest jakie? napomnienie w Chrystusie, je?li - jaka? moc przekonuj?ca Mi?o?ci, je?li jaki? udzia? w Duchu, je?li jakie? serdeczne wsp?czucie - dope?nijcie mojej rado?ci przez to, ?e b?dziecie mieli te same d??enia: t? sam? mi?o?? i wsplnego ducha, pragn?c tylko jednego, a niczego nie pragn?c dla niew?a?ciwego wsp?zawodnictwa ani dla pr?nej chwa?y, lecz w pokorze oceniaj?c jedni drugich za wy?ej stoj?cych od siebie. Niech ka?dy ma na oku nie tylko swoje w?asne sprawy, ale te? i drugich!

Od pocz?tku tygodnia chodzi za mn? poniedzia?kowe pierwsze czytanie z Liturgii dnia z Listu ?w. Paw?a do Filipian, a szczeglnie urywek:

Ewangelia na niedziel? 28.10.2012

Video-Komentarz do Ewangelii na niedziel? 28 pa?dziernika 2012

Komentarz do Ewangelii ?w. Marka 10,46-52 Co chcesz, by Jezus Ci uczyni??

List do Ko?cio?a w Smyrnie

Z cyklu: Komentarze do S?owa

List do Ko?cio?a w Smyrnie

Postanowi?am dzi? powrci? we fragmentach, do mojej katechezy z Letnich Rekolekcji.
Do Listu Pana Jezusa do Ko?cio?a w Smyrnie.
Zachwyca mnie wspania?y ?adunek symboliczny tego listu i jego niezwyk?a aktualno??,
nie tylko dla ko?cio?a, ale dla ka?dego wierz?cego, dla mnie osobi?cie.

List do Ko?cio?a w Smyrnie
Ko?cio?owi w Smyrnie napisz:
To mwi Pierwszy i Ostatni,
ktry by? martwy, a o?y?:
9 Znam twj ucisk i ubstwo -
ale ty jeste? bogaty -
i [znam] obelg? wyrz?dzon? przez tych, co samych siebie zowi? ?ydami,
a nie s? nimi, lecz synagog? szatana.
10 Przesta? si? l?ka? tego, co b?dziesz cierpia?.
Oto diabe? ma niektrych spo?rd was wtr?ci? do wi?zienia,
aby?cie prbie zostali poddani,
a znosi? b?dziecie ucisk przez dziesi?? dni.
B?d? wierny a? do ?mierci,
a dam ci wieniec ?ycia.
11 Kto ma uszy, niechaj pos?yszy, co mwi Duch do Ko?cio?w.
Zwyci?zcy ?mier? druga na pewno nie wyrz?dzi szkody.

Ap.2,8-11

Ks. Bp R. Kasyna naszym nowym biskupem

Ks. Bp Ryszard Kasyna nowym biskupem diecezji pelpli?skiej.

Dzisiaj

(27.X.2012 r., kilka godzin temu)

Ojciec ?wi?ty Benedykt XVI mianowa?

biskupem pelpli?skim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gda?skiej Ryszarda Kasyn?.

(Wiadomo?? przekazana przez Abp Celestino Migliore Nuncjusza Apostolskiego w Polsce).

Ryszard Kasyna (ur. 28 wrze?nia 1957 w Nowym Stawie)
polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy gda?ski w latach 2005-2012.

Sakr? biskupia przyj?? 2.IV.2005 r., w dniu ?mierci JP II...

Kilka osb ze Wsplnoty BETLEJEM mia?o okazj? uczestniczy? w Mszy ?w. celebrowanej przez Ks. Bp Ryszarda Kasyn? ( w lipcu 2008 roku, w czasie rekolekcji z udzia?em ks. Bashobory z Ugandy - w ko?ciele na gda?skiej Morenie).

Ewangelia na Niedziel? 21.X.2012 Nr 157

Ewangelia na Niedziel? 21.X.2012 Nr 157

Mk 10,35-45
Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbli?yli si? do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, ?eby? nam uczyni? to, o co Ci? poprosimy. On ich zapyta?: Co chcecie, ?ebym wam uczyni?? Rzekli Mu: Daj nam, ?eby?my w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odpar?: Nie wiecie, o co prosicie. Czy mo?ecie pi? kielich, ktry Ja mam pi?, albo przyj?? chrzest, ktrym Ja mam by? ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Mo?emy. Lecz Jezus rzek? do nich: Kielich, ktry Ja mam pi?, pi? b?dziecie; i chrzest, ktry Ja mam przyj??, wy rwnie? przyjmiecie. Nie do Mnie jednak nale?y da? miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie si? ono] tym, dla ktrych zosta?o przygotowane. Gdy dziesi?ciu [pozosta?ych] to us?ysza?o, pocz?li oburza? si? na Jakuba i Jana. A Jezus przywo?a? ich do siebie i rzek? do nich: Wiecie, ?e ci, ktrzy uchodz? za w?adcw narodw, uciskaj? je, a ich wielcy daj? im odczu? sw? w?adz?. Nie tak b?dzie mi?dzy wami. Lecz kto by mi?dzy wami chcia? si? sta? wielkim, niech b?dzie s?ug? waszym. A kto by chcia? by? pierwszym mi?dzy wami, niech b?dzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Cz?owieczy nie przyszed?, aby Mu s?u?ono, lecz ?eby s?u?y? i da? swoje ?ycie na okup za wielu.

Walka o w?adz?, o wp?ywy, stanowiska...
O to by rz?dzi? - w ?wiecie OK, taki jest ?wiat.
Ale w Ko?ciele ?

Komentarz do Ewangelii na niedz. 14.X.2012

Komentarz do Ewangelii na niedziel? 14 pa?dziernika 2012

Komentarz do Ewangelii ?w. Marka 10,17-30 Wymagajcie od siebie, cho?by inni od Was nie wymagali

Film o Janie XXIII

Zapraszamy serdecznie ju? w najbli?szy pi?tek

na film o Janie XXIII

Sul?czyno, remiza OSP, godz. 19.00

Jutro (11.X.2012) 50 rocznica rozpocz?cia

II Soboru Watyka?skiego

(i jednocze?nie rozpocz?cie Roku Wiary)

Na znaczenie rozpocz?tego przed 50 laty II Soboru Watyka?skiego wskaza? Benedykt XVI podczas audiencji oglnej w Watykanie. W zwi?zku z tym jubileuszem oraz rozpoczynaj?cym si? jutro Rokiem Wiary Ojciec ?wi?ty zainaugurowa? cykl katechez po?wi?conych Vaticanum II. Podkre?li?, ?e Sobr, w ktrym on sam uczestniczy? jako ekspert, powinien nas pobudzi? do ponownego odkrycia pi?kna naszej wiary, do g??bokiego jej poznania, aby bardziej intensywna sta?a si? relacja z Bogiem, aby ?y? dog??bnie naszym powo?aniem chrze?cija?skim. Papieskiej katechezy na Placu ?w. Piotra wys?ucha?o ponad 20 tys. wiernych.

Benedykt XVI zaznaczy?, ?e tak?e dzisiejszy Ko?ci? musi powrci? do dokumentw II Soboru Watyka?skiego. Trzeba to czyni? krytycznie, uwalniaj?c je od masy publikacji, ktre cz?sto zamiast udost?pnia?, przys?oni?y je. Podkre?li?, ?e s? one tak?e dla naszego czasu busol? pozwalaj?c? okr?towi Ko?cio?a na wyp?yni?cie na otwarte morze, po?rd burz lub fal spokojnych i cichych, aby p?yn?? bezpieczne i osi?gn?? cel.

Dzi? rozpocz?? si? Synod Biskupw,
po?wi?cony Nowej Ewangelizacji.

W XIII Zwyczajnym Zgromadzeniu Oglnym Synodu Biskupw, po?wi?conym nowej ewangelizacji, bierze udzia? 262 ojcw synodalnych. B?dzie to najwy?sza liczba uczestnikw w 47-letnich dziejach tego spotkania przedstawicieli episkopatw z ca?ego ?wiata.

Niech Dobry Bg b?dzie uwielbiony w darze naszego ?ycia!


Drodzy, zwracam si? do Was z zaproszeniem na rekolekcje,o ktrych poni?ej i w za??czniku.
Do??czam pro?b? o przekazanie jej do potencjalnych Adresatw.

Potencjalnym adresatem mo?e by? ka?dy z naszych bliskich i znajomych, gdy? cierpienie, ktrego one dotycz?, wi??e si? cz?sto z ogromnym wstydem, toksycznym poczuciem winy, z?ymi my?lami o sobie i jest najcz??ciej prze?ywane w samotno?ci.

Dlatego te? jest tak wielkie i wydaje si?, ?e nigdy si? nie sko?czy.Jezus wychodzi nam naprzeciw.

Silni Bogiem

min_fist.jpg

Uwa?asz si? za s?abego cz?owieka, niezdolnego do wielkich osi?gni?? i sukcesw? By? mo?e masz racj?. Nadal jednak mo?esz by? bohaterem. Nie dzi?ki swoim predyspozycjom, ale dzi?ki obecno?ci Bo?ej w Twoim ?yciu. Niew?tpliwie jest to pierwsza rzecz o ktr? powinni?my dba?.

Oto cytat:

"Zamkn?li?my si? w przestrzeni ko?cio?w, tradycyjnego duszpasterstwa, ktre jest bardzo wa?ne, ale to jest o wiele za ma?o"

Bp. Wies?aw ?migiel podczas obrad diecezjalnej Rady Ruchw i Stowarzysze? Katolickich Diecezji Pelpli?skiej, 4.IX.2012

Ps 19 - Chwa?a Bo?a w przyrodzie i Prawie

Psalm 19

1 Kierownikowi chru. Psalm. Dawidowy.
2 Niebiosa g?osz? chwa?? Boga,
dzie?o r?k Jego niebosk?on obwieszcza.
3 Dzie? dniowi g?osi opowie??,
a noc nocy przekazuje wiadomo??.
4 Nie jest to s?owo, nie s? to mowy,
ktrych by d?wi?ku nie us?yszano;
5 ich g?os si? rozchodzi na ca?? ziemi?
i a? po kra?ce ?wiata ich mowy.
Tam s?o?cu namiot wystawi?,
6 i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty,
weseli si? jak olbrzym, co drog? przebiega.
7 Ono wschodzi na kra?cu nieba,
a jego obieg a? po kra?ce niebios,
i nic si? nie schroni przed jego ?arem.

Grupy dzielenia - Rekolekcje Letnie

Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2012

Zdj?cia z Rekolekcji Letnich 2012 - cz.5.

Grupy dzielenia

Więcej artykułów…

Strona 6 z 15

6

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdj?cia grupowe (R.L. 2015) - r?na pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Wi?ksze zdj?cia: prze?lemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisw na tegoroczne rekolekcje ZOSTA?A w?a?nie (pi?tek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNI?TA - 200 osb zapisanych :)

<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Czytanie Pisma ?wi?tego jako S?owa Bo?ego:

1Najpierw si? pomdl: popro? Boga o otwarcie serca i obdarowanie ci? Duchem ?wi?tym.

2U?wiadom sobie zanim otworzysz Bibli?: b?dziesz rozmawia? z samym Bogiem, otwrz ca?kowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej ?w. ?uka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem mo?esz przeczyta? pozosta?e Ewangelie ju? w normalnej kolejno?ci

4W tekst Biblii wchod? powoli: i z uwag?, tu ka?de zdanie i s?owo ma znaczenie. Skup si? na Jego s?owie

5Staraj si? zrozumie?: i zapami?ta? co czytasz. Zapisz sobie wa?ne dla ciebie zdanie, by p?niej je kontemplowa?.

6Rozpraszaj?ce ciebie my?li: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwil? i popro? Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasi?gu ?wiatowym.
Nie ma jednego za?o?yciela,
nie ma te? listy cz?onkw.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kap?anw zetkn??o si? z Odnow? Charyzmatyczn? poza Polsk?. Postanowili przenie?? to do?wiadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na ?wiecie

Mi?dzynarodowe S?u?by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS to "zrzeszenie zrzesze?" grup Odnowy Charyzmatycznej na ?wiecie.

?wieccy w Ko?ciele - ?pi?cy rycerze ?

Prawa i obowi?zki ?wieckich w KK

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013