• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKO?CZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
b?dzie uczestniczy?o ok. 220 osb
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wo?oszyna SJ obok.
(Prosimy o dalsz? modlitw?!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznali?my z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zako?czenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powy?sza liczba b?dzie aktualizowana w miar? zapisywania si? kolejnych rodzin/osb :)

Oto S?owo od Pana, o ktre prosili?my, by potwierdzi? nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robi? "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE krluje: wesel si? ziemio, radujcie si? mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

Ks. Siera?ski Ryszard, oblat (1)

Warto, warto pos?ucha? dzisiejszego ?w. Paw?a...

Ks. Siera?ski Ryszard, oblat z Katowic (Wsplnota "Dobrego Pasterza")
Strona Telewizji LUMEN

NOWO??!

Polecamy gor?co:

strona internetowa

Telewizji LUMEN!

Nowa ewangelizacja

w nowych mediach:

  • Systematyczne "Wiadomo?ci" Telewizji LUMEN
  • Relacje z kampanii ewangelizacyjnych
  • Wywiady z ciekawymi lud?mi
  • Dzia?alno?? ewangelizacyjna m?odych i m?odszych
  • jeszcze wiele innych dzia?w

Mieli?my ma?y udzia? przy powstaniu tej strony (projekt logo, layout, kompozycja tre?ci strony itp., teraz opieka techniczna nad stron?)
Zobacz ca?y projekt i stron? www.LumenTV.pl

Paul Washer o ma??e?stwie

W ?wi?to ?wi?tej Rodziny: Jezusa, Maryi i Jzefa

inicjujemy cykl wyk?adw i komentarzy o ma??e?stwie i rodzinie niesamowicie g??bokim (bo opartym ?ci?le na S?owie Bo?ym) wyk?adem o istocie ma??e?stwa.

Nie nudnym, suchym, przeintelekualizowanym ale ?ywym i praktycznym.

Je?eli jeste? w ma??e?stwie (lub w narzecze?stwie) - polecamy np. codziennie jeden odcinek po kolacji a potem wsplna rozmowa i modlitwa...

Paul Washer O ma??e?stwie cz.1. (i nast?pne)

Paul Washer jest uznanym, radykalnym ewangelizatorem, wzywajacym do powrotu do pierwotnego chrze?cija?stwa (w sensie wierno?ci Pismu ?wi?temu). ?yje w ma??e?stwie i jest ojcem trjki dzieci.

Video-Komentarz do Ewangelii, ?k 2,41-52

Video-Komentarz do Ewangelii ?w. ?ukasza 2,41-52 na niedziel? 30 grudnia 2012

Ewangelia na niedziel?: ?k 2,41-52

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na ?wi?to Paschy. Gdy mia? lat dwana?cie, udali si? tam zwyczajem ?wi?tecznym. Kiedy wracali po sko?czonych uroczysto?ciach, zosta? Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauwa?yli Jego Rodzice. Przypuszczaj?c, ?e jest w towarzystwie p?tnikw, uszli dzie? drogi i szukali Go w?rd krewnych i znajomych. Gdy Go nie znale?li, wrcili do Jerozolimy szukaj?c Go. Dopiero po trzech dniach odnale?li Go w ?wi?tyni, gdzie siedzia? mi?dzy nauczycielami, przys?uchiwa? si? im i zadawa? pytania. Wszyscy za?, ktrzy Go s?uchali, byli zdumieni bystro?ci? Jego umys?u i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili si? bardzo, a Jego Matka rzek?a do Niego: Synu, czemu? nam to uczyni?? Oto ojciec Twj i ja z blem serca szukali?my Ciebie. Lecz On im odpowiedzia?: Czemu?cie Mnie szukali? Czy nie wiedzieli?cie, ?e powinienem by? w tym, co nale?y do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedzia?. Potem poszed? z nimi i wrci? do Nazaretu; i by? im poddany. A Matka Jego chowa?a wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus za? czyni? post?py w m?dro?ci, w latach i w ?asce u Boga i u ludzi.

?yczenia Bo?onarodzeniowie 2012

?yczenia Bo?onarodzeniowie

Wszystkim Braciom i Siostrom ze Wsplnoty BETLEJEM, Uczestnikom naszych spotka? i rekolekcji letnich, a tak?e naszym znanym i nieznanym Internautom
?yczymy... Zobacz ca?o??

Video-Komentarz do Ewangelii, ?k 1,39-45

Video-Komentarz do Ewangelii na niedziel? 23 grudnia 2012

Komentarz do Ewangelii ?w. ?ukasza ?k 1,39-45
W tym czasie Maryja wybra?a si? i posz?a z po?piechem w gry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Wesz?a do domu Zachariasza i pozdrowi?a El?biet?. Gdy El?bieta us?ysza?a pozdrowienie Maryi, poruszy?o si? dzieci?tko w jej ?onie, a Duch ?wi?ty nape?ni? El?biet?. Wyda?a ona okrzyk i powiedzia?a: B?ogos?awiona jeste? mi?dzy niewiastami i b?ogos?awiony jest owoc Twojego ?ona. A sk?d?e mi to, ?e Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro g?os Twego pozdrowienia zabrzmia? w moich uszach, poruszy?o si? z rado?ci dzieci?tko w moim ?onie. B?ogos?awiona jeste?, ktra? uwierzy?a, ?e spe?ni? si? s?owa powiedziane Ci od Pana.

O. Adam Szustak to dominikanin, ktry w ramach dzia?alno?ci w krakowskim duszpasterstwie akademickim Beczka wyg?osi? wiele znacz?cych kaza?.

Kazania o. Adama Szustaka wyr?niaj? si? otwarto?ci?

Video-Komentarz do Ewangelii, ?k 3, 10-18

Video-Komentarz do Ewangelii na niedziel? 16 grudnia 2012

Komentarz do Ewangelii ?w. ?ukasza ?k 3,10-18

Psalm 103

Dzi? ci, ktrzy sie modla codziennie czytaniami z dnia ( a takich jak sadz? w?rd czytelnikw naszej strony jest wielu) napotkali fragment Psalmu 103: "B?ogos?aw duszo moja, Pana".

Dla Was nagroda - pos?uchajcie:

Jan Chrzciciel wo?a dzi? do ka?dego z nas

(Flp 2,1-4)

Jan Chrzciciel wo?a dzi? do ka?dego z nas- Przygotujcie drog? Panu, prostujcie ?cie?ki dla Niego...
oraz dalej -
..wszyscy ludzie ujrz? zbawienie Bo?e

Co do tego ?e wszyscy ujrzymy zbawienie Bo?e, nie mam ?adnych w?tpliwo?ci. To jest tak samo oczywiste, jak to ?e ka?dego dnia wschodzi s?o?ce, i to tak samo nad z?ymi jak i nad dobrymi jak mwi Jezus w kazaniu na Grze w Mt.5,45

Video-Komentarz do Ewangelii, ?k 3,1-6

Video-Komentarz do Ewangelii na niedziel? 9 grudnia 2012

Komentarz do Ewangelii ?w. ?ukasza ?k 3,1-6

Apokalipsa ?w. Jana - to ju? KONIEC?

To by?a wspania?a uczta duchowa.

Praktycznie pe?na sala, oko?o 40 osb (mo?e dlatego, ?e za dwa tygodnie koniec ?wiata ;-) )

Zobaczyli?my, bardzo realistycznie uj?te, t?o czasw,
w ktrych Jan pisa? ostatni? Ksi?g? NT.

Ewangelia na Niedziel? 2.XII.2012 Nr 159

Ewangelia na Niedziel? 2.XII.2012 Nr 161

I niedziela Adwentu

(?k 21,25-28.34-36)
Jezus powiedzia? do swoich uczniw: B?d? znaki na s?o?cu, ksi??ycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodw bezradnych wobec szumu morza i jego nawa?nicy. Ludzie mdle? b?d? ze strachu, w oczekiwaniu wydarze? zagra?aj?cych ziemi. Albowiem moce niebios zostan? wstrz??ni?te. Wtedy ujrz? Syna Cz?owieczego, nadchodz?cego w ob?oku z wielk? moc? i chwa??. A gdy si? to dzia? zacznie, nabierzcie ducha i podnie?cie g?owy, poniewa? zbli?a si? wasze odkupienie. Uwa?ajcie na siebie, aby wasze serca nie by?y oci??a?e wskutek ob?arstwa, pija?stwa i trosk doczesnych, ?eby ten dzie? nie przypad? na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, ktrzy mieszkaj? na ca?ej ziemi. Czuwajcie wi?c i mdlcie si? w ka?dym czasie, aby?cie mogli unikn?? tego wszystkiego, co ma nast?pi?, i stan?? przed Synem Cz?owieczym.

Ludzie mdle? b?d? ze strachu, w oczekiwaniu wydarze? zagra?aj?cych ziemi.

Koniec ?wiata? Tak! Ju? nied?ugo!

Zjazd S.O.G. - Gda?sk 2012

Od kilkunastu lat wsp?tworzymy SOG

w ostatni weekend mia? miejsce:

Zjazd S.O.G.

Szlak Orlich Gniazd

Gda?sk-Matemblewo
23-25.XI.2012

Zdj?cie zwyk?e i du?e /do wydruku/:

Zd??yli?my zerwa? wszystkie jab?ka...

Zd??yli?my przed pierwszymi przymrozkami zerwa? wszystkie jab?ka i pouk?ada? w piwniczce :)

Niedawno, 1 XI by?o ?wi?to Wszystkich ?wi?tych i prawie wszystkich ?yj?cych aktualnie ludkw nachodz? REFLEKSJE...

Ja te?, patrz?c na nasz? wiejsk? procesj? na cmentarz - po?o?ony urokliwie na grce nachylonej w stron? ko?cio?a, a w dalszej perspektywie - w stron? malowniczego jeziora - zaduma?am si? g??boko...

Więcej artykułów…

Strona 5 z 15

5

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdj?cia grupowe (R.L. 2015) - r?na pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Wi?ksze zdj?cia: prze?lemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisw na tegoroczne rekolekcje ZOSTA?A w?a?nie (pi?tek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNI?TA - 200 osb zapisanych :)

<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Czytanie Pisma ?wi?tego jako S?owa Bo?ego:

1Najpierw si? pomdl: popro? Boga o otwarcie serca i obdarowanie ci? Duchem ?wi?tym.

2U?wiadom sobie zanim otworzysz Bibli?: b?dziesz rozmawia? z samym Bogiem, otwrz ca?kowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej ?w. ?uka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem mo?esz przeczyta? pozosta?e Ewangelie ju? w normalnej kolejno?ci

4W tekst Biblii wchod? powoli: i z uwag?, tu ka?de zdanie i s?owo ma znaczenie. Skup si? na Jego s?owie

5Staraj si? zrozumie?: i zapami?ta? co czytasz. Zapisz sobie wa?ne dla ciebie zdanie, by p?niej je kontemplowa?.

6Rozpraszaj?ce ciebie my?li: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwil? i popro? Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasi?gu ?wiatowym.
Nie ma jednego za?o?yciela,
nie ma te? listy cz?onkw.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kap?anw zetkn??o si? z Odnow? Charyzmatyczn? poza Polsk?. Postanowili przenie?? to do?wiadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na ?wiecie

Mi?dzynarodowe S?u?by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS to "zrzeszenie zrzesze?" grup Odnowy Charyzmatycznej na ?wiecie.

?wieccy w Ko?ciele - ?pi?cy rycerze ?

Prawa i obowi?zki ?wieckich w KK

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013