• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKO?CZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
b?dzie uczestniczy?o ok. 220 osb
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wo?oszyna SJ obok.
(Prosimy o dalsz? modlitw?!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznali?my z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zako?czenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powy?sza liczba b?dzie aktualizowana w miar? zapisywania si? kolejnych rodzin/osb :)

Oto S?owo od Pana, o ktre prosili?my, by potwierdzi? nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robi? "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE krluje: wesel si? ziemio, radujcie si? mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 8

20.II.2013

Pan przemwi? do Jonasza po raz drugi tymi s?owami: Wsta?, id? do Niniwy, wielkiego miasta, i g?o? jej upomnienie, ktre Ja ci zlecam. Jonasz wsta? i poszed? do Niniwy, jak powiedzia? Pan. Niniwa by?a miastem bardzo rozleg?ym - na trzy dni drogi. Pocz?? wi?c Jonasz i?? przez miasto jeden dzie? drogi i wo?a?, i g?osi?: Jeszcze czterdzie?ci dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszka?cy Niniwy Bogu, og?osili post i oblekli si? w wory od najwi?kszego do najmniejszego. Dosz?a ta sprawa do krla Niniwy. Wsta? wi?c z tronu, zdj?? z siebie p?aszcz, oblk? si? w wr i siad? na popiele. Z rozkazu krla i jego dostojnikw zarz?dzono i og?oszono w Niniwie co nast?puje: Ludzie i zwierz?ta, byd?o i trzoda niech nic nie jedz?, niech si? nie pas? i wody nie pij?. Niech oblok? si? w wory, niech ?arliwie wo?aj? do Boga! Niech ka?dy odwrci si? od swojego z?ego post?powania i od nieprawo?ci, ktr? [pope?nia] swoimi r?kami. Kto wie, mo?e si? odwrci i ulituje Bg, odst?pi od zapalczywo?ci swego gniewu, a nie zginiemy? Zobaczy? Bg czyny ich, ?e odwrcili si? od swojego z?ego post?powania. I ulitowa? si? Bg nad niedol?, ktr? postanowi? na nich sprowadzi?, i nie zes?a? jej.
Jon 3,1-10

Z rozkazu krla
Niech ka?dy odwrci si? od swojego z?ego post?powania i od nieprawo?ci, ktr? [pope?nia] swoimi r?kami. Kto wie, mo?e si? odwrci i ulituje Bg, odst?pi od zapalczywo?ci swego gniewu, a nie zginiemy?

Zach?ta, zach?ta zach?ta - do nawrcenia i prawo?ci...

Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 7

To mwi Pan Bg: Podobnie jak ulewa i ?nieg spadaj? z nieba i tam nie powracaj?, dopki nie nawodni? ziemi, nie u?y?ni? jej i nie zapewni? urodzaju, tak i? wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedz?cego, tak s?owo, ktre wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chcia?em, i nie spe?ni pomy?lnie swego pos?annictwa.
Iz 55,10-11

tak s?owo, ktre wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chcia?em

oraz:

Jezus powiedzia? do swoich uczniw: Na modlitwie nie b?d?cie gadatliwi jak poganie. Oni my?l?, ?e przez wzgl?d na swe wielomwstwo b?d? wys?uchani. Nie b?d?cie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Mt 6,7-9

Na modlitwie nie b?d?cie gadatliwi jak poganie.

S?owo Boga wychodzi z Jego ust, by co? uczyni?
a nasze?

Chcemy du?o uczyni? ("zdzia?a?") to wypowiadamy du?o s?w...

Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 6

Jezus powiedzia? do swoich uczniw: Gdy Syn Cz?owieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy anio?owie z Nim, wtedy zasi?dzie na swoim tronie pe?nym chwa?y. I zgromadz? si? przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od koz?w. Owce postawi po prawej, a koz?y po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie si? Krl do tych po prawej stronie: Pjd?cie, b?ogos?awieni Ojca mojego, we?cie w posiadanie krlestwo, przygotowane wam od za?o?enia ?wiata! Bo by?em g?odny, a dali?cie Mi je??; by?em spragniony, a dali?cie Mi pi?; by?em przybyszem, a przyj?li?cie Mnie; by?em nagi, a przyodziali?cie Mnie; by?em chory, a odwiedzili?cie Mnie; by?em w wi?zieniu, a przyszli?cie do Mnie. Wwczas zapytaj? sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieli?my Ci? g?odnym i nakarmili?my Ciebie? spragnionym i dali?my Ci pi?? Kiedy widzieli?my Ci? przybyszem i przyj?li?my Ci?? lub nagim i przyodziali?my Ci?? Kiedy widzieli?my Ci? chorym lub w wi?zieniu i przyszli?my do Ciebie? A Krl im odpowie: Zaprawd?, powiadam wam: Wszystko, co uczynili?cie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie?cie uczynili. Wtedy odezwie si? i do tych po lewej stronie: Id?cie precz ode Mnie, przekl?ci, w ogie? wieczny, przygotowany diab?u i jego anio?om! Bo by?em g?odny, a nie dali?cie Mi je??; by?em spragniony, a nie dali?cie Mi pi?; by?em przybyszem, a nie przyj?li?cie Mnie; by?em nagi, a nie przyodziali?cie mnie; by?em chory i w wi?zieniu, a nie odwiedzili?cie Mnie. Wwczas zapytaj? i ci: Panie, kiedy widzieli?my Ci? g?odnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w wi?zieniu, a nie us?u?yli?my Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawd?, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczynili?cie jednemu z tych najmniejszych, tego?cie i Mnie nie uczynili. I pjd? ci na m?k? wieczn?, sprawiedliwi za? do ?ycia wiecznego.
Mt 25,31-46

by?em chory, a odwiedzili?cie Mnie

Czy to przypadek, ?e byli?my wczoraj (byli?my = "Wsplnota BETLEJEM") u chorej a dzi? takie czytanie ?

Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 5

C? mwi Pismo? "S?owo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim". A jest to s?owo wiary, ktr? g?osimy. Je?eli wi?c ustami swoimi wyznasz, ?e Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, ?e Bg Go wskrzesi? z martwych - osi?gniesz zbawienie. Bo sercem przyj?ta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. Wszak mwi Pismo: ?aden, kto wierzy w Niego, nie b?dzie zawstydzony. Nie ma ju? r?nicy mi?dzy ?ydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, ktrzy Go wzywaj?. Albowiem ka?dy, kto wezwie imienia Pa?skiego, b?dzie zbawiony.
Rz 10,8-13

Je?eli wi?c ustami swoimi wyznasz, ?e Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, ?e Bg Go wskrzesi? z martwych - osi?gniesz zbawienie.

Bo?e zalecenie/propozycja i Bo?a obietnica, jednym s?owem umowa Przymierza

Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 4

To mwi Pan Bg: Je?li u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozi? palcem i mwi? przewrotnie, je?li podasz twj chleb zg?odnia?emu i nakarmisz dusz? przygn?bion?, wwczas twe ?wiat?o zab?y?nie w ciemno?ciach, a twoja ciemno?? stanie si? po?udniem.
Iz 58,9b-14

To mwi Pan Bg: Je?li u siebie usuniesz...

Nawrcenie trzeba zacz?? od samego siebie, to oczywiste, to warunek pocz?tkowy naprawy swojego ?ycia

Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 3

To mwi Pan Bg: Krzycz na ca?e gard?o, nie przestawaj! Podno? g?os twj jak tr?ba! Wytknij mojemu ludowi jego przest?pstwa i domowi Jakuba jego grzechy! Szukaj? Mnie dzie? za dniem, pragn? pozna? moje drogi, jak nard, ktry kocha sprawiedliwo??i nie opuszcza Prawa swego Boga. Prosz? Mnie o sprawiedliwe prawa, pragn? blisko?ci Boga: Czemu po?cili?my, a Ty nie wejrza?e?? Umartwiali?my siebie, a Ty? tego nie uzna?? Ot? w dzie? waszego postu wy znajdujecie sobie zaj?cie i uciskacie wszystkich waszych robotnikw. Ot? po?cicie w?rd wa?ni i sporw, i w?rd bicia niegodziw? pi??ci?. Nie po??cie tak, jak dzi? czynicie, ?eby si? rozlega? zgie?k wasz na wysoko?ci. Czy? to jest post, jaki Ja uznaj?, dzie?, w ktrym si? cz?owiek umartwia? Czy zwieszanie g?owy jak sitowie i u?ycie woru z popio?em za pos?anie - czy? to nazwiesz postem i dniem mi?ym Panu? Czy? nie jest raczej ten post, ktry wybieram: rozerwa? kajdany z?a, rozwi?za? wi?zy niewoli, wypu?ci? wolno uci?nionych i wszelkie jarzmo po?ama?; dzieli? swj chleb z g?odnym, wprowadzi? w dom biednych tu?aczy, nagiego, ktrego ujrzysz, przyodzia? i nie odwrci? si? od wsp?ziomkw. Wtedy twoje ?wiat?o wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwo?? twoja poprzedza? ci? b?dzie, chwa?a Pa?ska i?? b?dzie za tob?. Wtedy zawo?asz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: Oto jestem!
Iz 58,1-9

Czy zwieszanie g?owy jak sitowie i u?ycie woru z popio?em za pos?anie - czy? to nazwiesz postem i dniem mi?ym Panu? Czy? nie jest raczej ten post, ktry wybieram: rozerwa? kajdany z?a, rozwi?za? wi?zy niewoli, wypu?ci? wolno uci?nionych i wszelkie jarzmo po?ama?; dzieli? swj chleb z g?odnym, wprowadzi? w dom biednych tu?aczy, nagiego, ktrego ujrzysz, przyodzia? i nie odwrci? si? od wsp?ziomkw.

Izajasz pokazuje nam Bo?e spojrzenie na istot? pokuty, kontynuuj?c przedwczorajsze wezwanie Joela:

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!

Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 2

Nast?pnie wyznaczy? Pan jeszcze innych siedemdziesi?ciu dwch i wys?a? ich po dwch przed sob? do ka?dego miasta i miejscowo?ci, dok?d sam przyj?? zamierza?. Powiedzia? te? do nich: ?niwo wprawdzie wielkie, ale robotnikw ma?o; pro?cie wi?c Pana ?niwa, ?eby wyprawi? robotnikw na swoje ?niwo. Id?cie, oto was posy?am jak owce mi?dzy wilki. Nie no?cie z sob? trzosa ani torby, ani sanda?w; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mwcie: Pokj temu domowi! Je?li tam mieszka cz?owiek godny pokoju, wasz pokj spocznie na nim; je?li nie, powrci do was. W tym samym domu zosta?cie, jedz?c i pij?c, co maj?: bo zas?uguje robotnik na swoj? zap?at?. Nie przechod?cie z domu do domu. Je?li do jakiego miasta wejdziecie i przyjm? was, jedzcie, co wam podadz?; uzdrawiajcie chorych, ktrzy tam s?, i mwcie im: Przybli?y?o si? do was krlestwo Bo?e.
?k 10,1-9

Id?cie, oto was posy?am jak owce mi?dzy wilki.

?wiadczenie o Bogu nie jest ?atwe...

Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 1

Nawr?cie si? do Mnie ca?ym swym sercem, przez post i p?acz, lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawr?cie si? do Pana Boga waszego! On bowiem jest ?askawy, mi?osierny, nieskory do gniewu i wielki w ?askawo?ci, a lituje si? na widok niedoli. Kto wie? Mo?e znw po?a?uje i pozostawi po sobie b?ogos?awie?stwo [plonw] na ofiar? z pokarmw i ofiar? p?ynn? dla Pana Boga waszego. Na Syjonie dmijcie w rg, zarz?d?cie ?wi?ty post, og?o?cie uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwo?ajcie ?wi?t? spo?eczno??, zgromad?cie starcw, zbierzcie dzieci, i ss?cych piersi! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty a oblubienica ze swego pokoju! Mi?dzy przedsionkiem a o?tarzem niechaj p?acz? kap?ani, s?udzy Pa?scy! Niech mwi?: Przepu??, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na poha?bienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemu? mwi? maj? mi?dzy narodami: Gdzie? jest ich Bg? I Pan zapali? si? zazdrosn? mi?o?ci? ku swojej ziemi, i zmi?owa? si? nad swoim ludem.
Jl 2,12-18

Czytanie z proroka Joela - ze ?rody Popielcowej

Nic lepszego na pocz?tek Wielkiego Postu - czasu danego od Pana na nawrcenie. Mnie i Tobie...

Biada mi! Jestem zgubiony! Iz 6,5

(grafika: prorok Izajasz)

Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem m??em o nieczystych wargach, i mieszkam po?rd ludu o nieczystych wargach...
Iz 6,5

Izajasz wo?a dzisiaj- Biada mi! Jestem zgubiony!

Dlaczego?

Bo jest cz?owiekiem o nieczystych wargach...

Co to znaczy?

Film o Matce Teresie z Kalkuty

(Pi?tek - 8 lutego 2013)

Parafialny Klub Filmowy

?wietny film o niesamowitym cz?owieku, o ktrym na pewno s?yszeli?my.

... ale czy znamy szczeg?y z ?ycia Matki Teresy z Kalkuty ?

za?o?? si?, ?e niewielu zna cho?by jej prawdziwe nazwisko:

Agnes Gonxha Bojaxhiu

Seans w > wi?cej

Komentarz do Ewangelii, ?k 1,1-4.4,14-21

(Niedziela - 3 lutego 2013)

Komentarz do Ewangelii ?w. ?ukasza ?k 4,21-30 na niedziel? 3 lutego 2013

Ewangelia na niedziel?: ?k 4,21-30

Pocz?? wi?c mwi? do nich: Dzi? spe?ni?y si? te s?owa Pisma, ktre?cie s?yszeli. A wszyscy przy?wiadczali Mu i dziwili si? pe?nym wdzi?ku s?owom, ktre p?yn??y z ust Jego. I mwili: Czy nie jest to syn Jzefa? Wtedy rzek? do nich: Z pewno?ci? powiecie Mi to przys?owie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonaj?e i tu w swojej ojczy?nie tego, co wydarzy?o si?, jak s?yszeli?my, w Kafarnaum. I doda?: Zaprawd?, powiadam wam: ?aden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczy?nie. Naprawd?, mwi? wam: Wiele wdw by?o w Izraelu za czasw Eliasza, kiedy niebo pozostawa?o zamkni?te przez trzy lata i sze?? miesi?cy, tak ?e wielki g?d panowa? w ca?ym kraju; a Eliasz do ?adnej z nich nie zosta? pos?any, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydo?skiej. I wielu tr?dowatych by?o w Izraelu za proroka Elizeusza, a ?aden z nich nie zosta? oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te s?owa wszyscy w synagodze unie?li si? gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili a? na stok gry, na ktrej ich miasto by?o zbudowane, aby Go str?ci?. On jednak przeszed?szy po?rd nich oddali? si?.

Uderzy?y mnie s?owa dzisiejszej Ewangelii na Niedziel?, gdy us?ysza?em j? wczoraj wieczorem (sobota - liturgia z niedzieli)...

Chodzi mi o s?owa: ?aden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczy?nie.

I sobota miesi?ca - luty 2013

To ju? ponad 40 (czterdzie?ci) spotka? modlitewnych, na ktrych studiujemy Bibli?, modlimy si?.

Aktualnie "przerabiamy" Ewangeli? w/g ?w. Marka.

Ka?de spotkanie Wsplnoty BETLEJEM OBEJMUJE:

  • Msza ?w.,
  • modlitwy uwielbienia i pie?ni,
  • katecheza, na koniec
  • agapa.

Cieszy nas bardzo to, ?e jest nas coraz wi?cej !

Na poni?szym zdj?ciu z tego spotkania (obok tylko fragment - miniaturka) brak kilku osb, ktre niestety musia?y wyj?? wcze?niej.

Zapraszamy na najbli?sze spotkanie: 2 lutego, 18.00 w ko?ciele (Biblia dla Ciebie ju? czeka ! ;-)

Video-Komentarz do Ewangelii, J 2,1-12

(Niedziela - 20 stycznia 2013)

Video-Komentarz do Ewangelii ?w. ?ukasza J 2,1-12 na niedziel? 20 stycznia 2013

Ewangelia na niedziel?: J 2,1-12

W Kanie Galilejskiej odbywa?o si? wesele i by?a tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele tak?e Jezusa i Jego uczniw. A kiedy zabrak?o wina, Matka Jezusa mwi do Niego: Nie maj? ju? wina. Jezus Jej odpowiedzia?: Czy? to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy? jeszcze nie nadesz?a godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedzia?a do s?ug: Zrbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Sta?o za? tam sze?? st?gwi kamiennych przeznaczonych do ?ydowskich oczyszcze?, z ktrych ka?da mog?a pomie?ci? dwie lub trzy miary. Rzek? do nich Jezus: Nape?nijcie st?gwie wod?! I nape?nili je a? po brzegi. Potem do nich powiedzia?: Zaczerpnijcie teraz i zanie?cie staro?cie weselnemu! Oni za? zanie?li. A gdy starosta weselny skosztowa? wody, ktra sta?a si? winem - nie wiedzia? bowiem, sk?d ono pochodzi, ale s?udzy, ktrzy czerpali wod?, wiedzieli - przywo?a? pana m?odego i powiedzia? do niego: Ka?dy cz?owiek stawia najpierw dobre wino, a gdy si? napij?, wwczas gorsze. Ty zachowa?e? dobre wino a? do tej pory. Taki to pocz?tek znakw uczyni? Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawi? swoj? chwa?? i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Nast?pnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali si? do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

Ks. Siera?ski Ryszard, oblat (2)

Cz??? 2

Ks. Siera?ski Ryszard, oblat z Katowic

M?skie sprawy (nie tylko dla m??czyzn!)

1 godz. i 20 min. uczty duchowej!


Tydzie? Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan

Tydzie? Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan - 2013

Tydzie? Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan to cykliczne ?wi?to ekumenizmu. Co roku mi?dzy 18 a 25 stycznia chrze?cijanie r?nych wyzna? na ca?ym ?wiecie spotykaj? si? na nabo?e?stwach, modlitwach, konferencjach, koncertach. W niektrych miejscach inicjatyw jest tak du?o, ?e Tydzie? Modlitw - wbrew swej nazwie - trwa kilka tygodni, a nawet miesi?c.

Ka?dego roku inny kraj wybiera has?o przewodnie i przygotowuje program liturgiczny Tygodnia. Tegoroczne has?o zaproponowane przez Indie to pytanie proroka Micheasza - "Czego Bg od nas oczekuje?".

Więcej artykułów…

Strona 4 z 15

4

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdj?cia grupowe (R.L. 2015) - r?na pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Wi?ksze zdj?cia: prze?lemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisw na tegoroczne rekolekcje ZOSTA?A w?a?nie (pi?tek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNI?TA - 200 osb zapisanych :)

<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Czytanie Pisma ?wi?tego jako S?owa Bo?ego:

1Najpierw si? pomdl: popro? Boga o otwarcie serca i obdarowanie ci? Duchem ?wi?tym.

2U?wiadom sobie zanim otworzysz Bibli?: b?dziesz rozmawia? z samym Bogiem, otwrz ca?kowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej ?w. ?uka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem mo?esz przeczyta? pozosta?e Ewangelie ju? w normalnej kolejno?ci

4W tekst Biblii wchod? powoli: i z uwag?, tu ka?de zdanie i s?owo ma znaczenie. Skup si? na Jego s?owie

5Staraj si? zrozumie?: i zapami?ta? co czytasz. Zapisz sobie wa?ne dla ciebie zdanie, by p?niej je kontemplowa?.

6Rozpraszaj?ce ciebie my?li: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwil? i popro? Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasi?gu ?wiatowym.
Nie ma jednego za?o?yciela,
nie ma te? listy cz?onkw.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kap?anw zetkn??o si? z Odnow? Charyzmatyczn? poza Polsk?. Postanowili przenie?? to do?wiadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na ?wiecie

Mi?dzynarodowe S?u?by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS to "zrzeszenie zrzesze?" grup Odnowy Charyzmatycznej na ?wiecie.

?wieccy w Ko?ciele - ?pi?cy rycerze ?

Prawa i obowi?zki ?wieckich w KK

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013