• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKO?CZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
b?dzie uczestniczy?o ok. 220 osb
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wo?oszyna SJ obok.
(Prosimy o dalsz? modlitw?!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznali?my z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zako?czenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powy?sza liczba b?dzie aktualizowana w miar? zapisywania si? kolejnych rodzin/osb :)

Oto S?owo od Pana, o ktre prosili?my, by potwierdzi? nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robi? "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE krluje: wesel si? ziemio, radujcie si? mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

WIELKI CZWARTEK

Wielki Czwartek jest uobecnieniem tajemnicy niesko?czonej mi?o?ci Chrystusa do ludzi. W liturgii zmienia si? ca?kowicie nastrj: kolor fioletowy ust?puje miejsca bieli. Jest to dzie? ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kap?a?stwa. W godzinach rannych gromadz? si? w Rzymie wok? papie?a, a w innych diecezjach wok? swego biskupa, kap?ani. Koncelebruj? oni Msz? ?w. i manifestuj? jedno?? prezbiterium ca?ej diecezji.

WIELKI PI?TEK

ADORACJA KRZY?A

To dzie? m?ki i ?mierci Chrystusa na krzy?u, dzie? modlitewnej ciszy, ale nie ?a?oby. Dzie? kontemplacji nad krwaw? ofiar?, ?rd?em naszego zbawienia. Dzie? mi?osierdzia, przebaczenia i obietnicy szczerej odnowy ?ycia chrze?cija?skiego. Stajemy w tym dniu pod Krzy?em Jezusa, stajemy wobec milczenia Boga, ktry sta? si? pos?usznym a? do ?mierci i to ?mierci krzy?owej (por. Flp 2, 8). Niech prze?ycie liturgii Wielkiego Pi?tku wyci?nie na naszej duszy znak ucznia Chrystusowego i umocni mi?o?? ku naszemu Odkupicielowi.

WIELKA SOBOTA

Dzie? spoczynku Pana w grobie dzie? cichej nadziei, modlitewnego oczekiwania na cud zmartwychwstania. W dniu tym nie powinno by? nic z ?a?oby, nic ze smutku, ale cicha, wewn?trzna rado?? p?yn?ca z wiary w bstwo Chrystusa i z nadziei na wype?nienie wszystkiego co zapowiedzia?.

WIELKI TYDZIE?

Pi?? warunkw dobrej spowiedzi

Elementy strukturalne, ktre stanowi? momenty konstytutywne tego sakramentu, znamy pod poj?ciem pi?ciu warunkw dobrej spowiedzi. Wielu teologw wsp?czesnych ma uwagi do terminu warunek, poniewa? samo poj?cie warunku kojarzy si? z czym? biernym. Bardziej poprawne jest mwienie o pi?ciu aktach penitenta, gdy? tutaj cz?owiek jest podmiotem a nie punktem odniesienia do warunku. To jest zupe?nie inna p?aszczyzna, poniewa? zawsze zgromadzenie, wsplnota, cz?owiek s? podmiotem ka?dego dzia?ania liturgicznego, rwnie? w przypadku sakramentu pokuty.Te pi?? aktw penitenta to:

Rado?? dominikanek z wyboru papie?a!

Siostry dominikanki by?y w trakcie nagrywania swojego debiutanckiego albumu,
gdy z Watykanu nap?yn??a informacja o wyborze nowego Papie?a.

Do kaplicy wbiega m?oda dominikanka i przekazuje szcz??liw? wiadomo?? o bia?ym dymie.

Co dzia?o si? dalej? Zobaczcie sami:

Jezuita Jorge Mario Bergoglio papie?em!

Nowy papie? zosta? wybrany par? minut przed 19:00 czasu rzymskiego 13 marca 2013 r. po abdykacji Benedykta XVI w dniu 28 lutego 2013 r., co oznacza, ?e zako?czy?o si? trwaj?ce 13 dni sede vacante w Ko?ciele Katolickim.

Nowym papie?em zosta? Jorge Mario Bergoglio i przybra? imi? Franciszek

Habemus Papam !

Habemus Papam !

Komentarz do Ewangelii, ?k 15,1-3.11-32

(Niedziela - 10 marca 2013)

Komentarz do Ewangelii ?w. ?ukasza ?k 15,1-3.11-32 na niedziel? 10 marca 2013

Ewangelia na niedziel?: ?k 15,1-3.11-32

W owym czasie zbli?ali si? do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go s?ucha?. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Pi?mie. Ten przyjmuje grzesznikw i jada z nimi. Opowiedzia? im wtedy nast?puj?c? przypowie??: Pewien cz?owiek mia? dwch synw. M?odszy z nich rzek? do ojca: Ojcze, daj mi cz??? maj?tku, ktra na mnie przypada. Podzieli? wi?c maj?tek mi?dzy nich. Nied?ugo potem m?odszy syn, zabrawszy wszystko, odjecha? w dalekie strony i tam roztrwoni? swj maj?tek, ?yj?c rozrzutnie. A gdy wszystko wyda?, nasta? ci??ki g?d w owej krainie i on sam zacz?? cierpie? niedostatek. Poszed? i przysta? do jednego z obywateli owej krainy, a ten pos?a? go na swoje pola ?eby pas? ?winie. Pragn?? on nape?ni? swj ?o??dek str?kami, ktrymi ?ywi?y si? ?winie, lecz nikt mu ich nie dawa?. Wtedy zastanowi? si? i rzek?: Ilu? to najemnikw mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z g?odu gin?. Zabior? si? i pjd? do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszy?em przeciw Bogu i wzgl?dem ciebie; ju? nie jestem godzien nazywa? si? twoim synem: uczy? mi? cho?by jednym z najemnikw. Wybra? si? wi?c i poszed? do swojego ojca. A gdy by? jeszcze daleko, ujrza? go jego ojciec i wzruszy? si? g??boko; wybieg? naprzeciw niego, rzuci? mu si? na szyj? i uca?owa? go. A syn rzek? do niego: Ojcze, zgrzeszy?em przeciw Bogu i wzgl?dem ciebie, ju? nie jestem godzien nazywa? si? twoim synem. Lecz ojciec rzek? do swoich s?ug: Przynie?cie szybko najlepsz? szat? i ubierzcie go; dajcie mu te? pier?cie? na r?k? i sanda?y na nogi. Przyprowad?cie utuczone ciel? i zabijcie: b?dziemy ucztowa? i bawi? si?, poniewa? ten mj syn by? umar?y, a znw o?y?; zagin??, a odnalaz? si?. I zacz?li si? bawi?. Tymczasem starszy jego syn przebywa? na polu. Gdy wraca? i by? blisko domu, us?ysza? muzyk? i ta?ce. Przywo?a? jednego ze s?ug i pyta? go, co to ma znaczy?. Ten mu rzek?: Twj brat powrci?, a ojciec twj kaza? zabi? utuczone ciel?, poniewa? odzyska? go zdrowego. Na to rozgniewa? si? i nie chcia? wej??; wtedy ojciec jego wyszed? i t?umaczy? mu. Lecz on odpowiedza? ojcu: Oto tyle lat ci s?u?? i nigdy nie przekroczy?em twojego rozkazu; ale mnie nie da?e? nigdy ko?l?cia, ?ebym si? zabawi? z przyjaci?mi. Skoro jednak wrci? ten syn twj, ktry roztrwoni? twj maj?tek z nierz?dnicami, kaza?e? zabi? dla niego utuczone ciel?. Lecz on mu odpowiedzia?: Moje dziecko, ty zawsze jeste? przy mnie i wszystko moje do ciebie nale?y. A trzeba si? weseli? i cieszy? z tego, ?e ten brat twj by? umar?y, a znw o?y?, zagin?? a odnalaz? si?.

Bardzo klarowna, wyrazista i jasna w przekazie posta? Mi?osiernego Ojca. Nie mniej jasna w przekazie posta? b??dz?cego syna ktry lekkomy?lnie trwoni dobra ojca. Opami?tuje si? i wraca zyskuj?c nie tylko przebaczenie ale i mi?o?? ojcowsk?.

Film o Matce Teresie z Kalkuty cz.2

(Pi?tek - 8 marca 2013)

Parafialny Klub Filmowy

?wietny film o niesamowitym cz?owieku, o ktrym na pewno s?yszeli?my.

... ale czy znamy szczeg?y z ?ycia Matki Teresy z Kalkuty ?

za?o?? si?, ?e niewielu zna cho?by jej prawdziwe nazwisko:

Agnes Gonxha Bojaxhiu

cz.2. flmu o Matce Teresie z Kalkuty, wybitna g?wna rola !!!

Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 14

26.II.2013 - wtorek

Nie przyjm? z twego domu cielca
ani koz?w ze stad twoich.
Czemu wymieniasz moje przykazania
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karno?ci,
a s?owa moje odrzuci?e? za siebie?

Fragm. z: Ps 50,8-9.16bc-17.21.23

Nie b?d?my chrzescijaninem tylko na zewn?trz, bo Pan odrzuci nasze modlitwy, ofiary i starania

Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 13

25.II.2013 - poniedzia?ek

B?d?cie mi?osierni, jak Ojciec wasz jest mi?osierny. Nie s?d?cie, a nie b?dziecie s?dzeni; nie pot?piajcie, a nie b?dziecie pot?pieni; odpuszczajcie, a b?dzie wam odpuszczone. Dawajcie, a b?dzie wam dane; miar? dobr?, nat?oczon?, utrz?sion? i op?ywaj?c? wsypi? w zanadrza wasze. Odmierz? wam bowiem tak? miar?, jak? wy mierzycie.
?k 6,36-38

Oto program chrze?cijanina, jego plan na ?ycie:

  • B?d?cie mi?osierni
  • Nie s?d?cie
  • Nie pot?piajcie
  • Odpuszczajcie
  • Dawajcie

Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 12

24.II.2013 - NIEDZIELA

Bracia, b?d?cie wszyscy razem moimi na?ladowcami i wpatrujcie si? w tych, ktrzy tak post?puj?, jak tego wzr macie w nas. Wielu bowiem post?puje jak wrogowie krzy?a Chrystusowego, o ktrych cz?sto wam mwi?em, a teraz mwi? z p?aczem. Ich losem - zag?ada, ich bogiem - brzuch, a chwa?a - w tym, czego winni si? wstydzi?. To ci, ktrych d??enia s? przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamt?d te? jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, ktry przekszta?ci nasze cia?o poni?one, na podobne do swego chwalebnego cia?a, t? pot?g?, jak? mo?e On tak?e wszystko, co jest, sobie podporz?dkowa?. Przeto, bracia umi?owani, za ktrymi t?skni? - rado?ci i chwa?o moja! - tak stjcie mocno w Panu, umi?owani!
Flp 3,17-4,1

Oto prawdziwa weryfikacja naszego nawrcenia. Czy mo?esz tak powiedzie?:

Bracia, b?d?cie wszyscy razem moimi na?ladowcami i wpatrujcie si? w tych, ktrzy tak post?puj?, jak tego wzr macie w nas.

Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 11

23.II.2013 - sobota

Moj?esz powiedzia? do ludu: Dzi? Pan, Bg twj, rozkazuje ci wykona? te prawa i nakazy. Strze? ich, pe?nij z ca?ego swego serca i z ca?ej duszy. Dzi? uzyska?e? to, ?e Pan ci powiedzia?, i? b?dzie dla ciebie Bogiem, o ile ty b?dziesz chodzi? Jego drogami, strzeg? Jego praw, polece? i nakazw oraz s?ucha? Jego g?osu. A Pan uzyska? to, ?e? ty dzi? obieca? by? ludem stanowi?cym szczegln? Jego w?asno??, jak ci powiedzia?, aby? zachowywa? Jego wszystkie polecenia. On ci? wtedy wywy?szy we czci, s?awie i wspania?o?ci ponad wszystkie narody, ktre uczyni?, aby? by? ludem ?wi?tym dla Pana, Boga twego, jak sam powiedzia?.
Pwt 26,16-19

Kontrakt Przymierza - czyli umowa z korzy?ciami dla obu stron

Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 10

22.II.2013 - pi?tek

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi le?e?
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mog? odpocz??,
orze?wia moj? dusz?.
Wiedzie mnie po w?a?ciwych ?cie?kach
przez wzgl?d na swoj? chwa??.


Chocia?bym przechodzi? przez ciemn? dolin?,
z?a si? nie ul?kn?, bo Ty jeste? ze mn?.
Kij Twj i laska pasterska
s? moj? pociech?.

St? dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogw,
Namaszczasz mi g?ow? olejkiem,
i kielich mj pe?ny po brzegi.

Dobro? i ?aska pjd? w ?lad za mn?
przez wszystkie dni mego ?ycia
i zamieszkam w domu Pana
po najd?u?sze czasy.

Ps 23,1-6

Ps 23 to esencja ufnej modlitwy - totalnego zawierzenia Bogu

Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 9

21.II.2013 - czwartek

Jezus powiedzia? do swoich uczniw: Pro?cie, a b?dzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; ko?aczcie, a otworz? wam. Albowiem ka?dy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a ko?acz?cemu otworz?. Gdy ktrego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, ktry poda mu kamie?? Albo gdy prosi o ryb?, czy poda mu w??a? Je?li wi?c wy, cho? ?li jeste?cie, umiecie dawa? dobre dary swoim dzieciom, o ile? bardziej Ojciec wasz, ktry jest w niebie, da to, co dobre, tym, ktrzy Go prosz?. Wszystko wi?c, co by?cie chcieli, ?eby wam ludzie czynili, i wy im czy?cie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.
Mt 7,7-12

Dzi? Jezus ( w Ewangelii) podaje precyzyjne i ZAWSZE SKUTECZNE rady:

Więcej artykułów…

Strona 3 z 15

3

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdj?cia grupowe (R.L. 2015) - r?na pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Wi?ksze zdj?cia: prze?lemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisw na tegoroczne rekolekcje ZOSTA?A w?a?nie (pi?tek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNI?TA - 200 osb zapisanych :)

<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Czytanie Pisma ?wi?tego jako S?owa Bo?ego:

1Najpierw si? pomdl: popro? Boga o otwarcie serca i obdarowanie ci? Duchem ?wi?tym.

2U?wiadom sobie zanim otworzysz Bibli?: b?dziesz rozmawia? z samym Bogiem, otwrz ca?kowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej ?w. ?uka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem mo?esz przeczyta? pozosta?e Ewangelie ju? w normalnej kolejno?ci

4W tekst Biblii wchod? powoli: i z uwag?, tu ka?de zdanie i s?owo ma znaczenie. Skup si? na Jego s?owie

5Staraj si? zrozumie?: i zapami?ta? co czytasz. Zapisz sobie wa?ne dla ciebie zdanie, by p?niej je kontemplowa?.

6Rozpraszaj?ce ciebie my?li: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwil? i popro? Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasi?gu ?wiatowym.
Nie ma jednego za?o?yciela,
nie ma te? listy cz?onkw.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kap?anw zetkn??o si? z Odnow? Charyzmatyczn? poza Polsk?. Postanowili przenie?? to do?wiadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na ?wiecie

Mi?dzynarodowe S?u?by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS to "zrzeszenie zrzesze?" grup Odnowy Charyzmatycznej na ?wiecie.

?wieccy w Ko?ciele - ?pi?cy rycerze ?

Prawa i obowi?zki ?wieckich w KK

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013