• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKO?CZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
b?dzie uczestniczy?o ok. 220 osb
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wo?oszyna SJ obok.
(Prosimy o dalsz? modlitw?!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznali?my z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zako?czenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powy?sza liczba b?dzie aktualizowana w miar? zapisywania si? kolejnych rodzin/osb :)

Oto S?owo od Pana, o ktre prosili?my, by potwierdzi? nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robi? "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE krluje: wesel si? ziemio, radujcie si? mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

Ewangelia na Niedziel? 27.XI.2011 Nr 125

I NIEDZIELA ADWENTU

(Mk 13,33-37) Jezus powiedzia? do swoich uczniw: Uwa?ajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma si? podobnie jak z cz?owiekiem, ktry uda? si? w podr?. Zostawi? swj dom, powierzy? swoim s?ugom staranie o wszystko, ka?demu wyznaczy? zaj?cie, a od?wiernemu przykaza?, ?eby czuwa?. Czuwajcie wi?c, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o p?nocy, czy o pianiu kogutw, czy rankiem. By niespodzianie przyszed?szy, nie zasta? was ?pi?cych. Lecz co wam mwi?, mwi? wszystkim: Czuwajcie!

Uwa?ajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.

...co wam mwi?, mwi? wszystkim: Czuwajcie!

Kto czuwa ? Prawie nikt... :-(

Ewangelia na Niedziel? 20.XI.2011 Nr 124

Uroczysto?? Jezusa Chrystusa, Krla Wszech?wiata

(Mt 25,31-46)
Jezus powiedzia? do swoich uczniw:
Gdy Syn Cz?owieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy anio?owie z Nim, wtedy zasi?dzie na swoim tronie pe?nym chwa?y. I zgromadz? si? przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od koz?w. Owce postawi po prawej, a koz?y po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie si? Krl do tych po prawej stronie: Pjd?cie, b?ogos?awieni Ojca mojego, we?cie w posiadanie krlestwo, przygotowane wam od za?o?enia ?wiata! Bo by?em g?odny, a dali?cie Mi je??; by?em spragniony, a dali?cie Mi pi?; by?em przybyszem, a przyj?li?cie Mnie; by?em nagi, a przyodziali?cie Mnie; by?em chory, a odwiedzili?cie Mnie; by?em w wi?zieniu, a przyszli?cie do Mnie. Wwczas zapytaj? sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieli?my Ci? g?odnym i nakarmili?my Ciebie? spragnionym i dali?my Ci pi?? Kiedy widzieli?my Ci? przybyszem i przyj?li?my Ci?? lub nagim i przyodziali?my Ci?? Kiedy widzieli?my Ci? chorym lub w wi?zieniu i przyszli?my do Ciebie? A Krl im odpowie: Zaprawd?, powiadam wam: Wszystko, co uczynili?cie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie?cie uczynili...

Parafialny Klub Filmowy

Kolejny seans

Parafialny Klub Filmowy

Edukacja Finansowa na podstawie Biblii - cz??? I

Zapraszamy serdecznie!

Bo?e rozwi?zania:

"Oliwa wdowy"
"Proroctwo Jeremiasza"
"Wywy?szony"

Ewangelia na Niedziel? 13.XI.2011 Nr 123

XXXIII niedziela zwyk?a

(Mt 25,14-30)
Jezus opowiedzia? uczniom t? przypowie??:
Pewien cz?owiek, maj?c si? uda? w podr?, przywo?a? swoje s?ugi i przekaza? im swj maj?tek. Jednemu da? pi?? talentw, drugiemu dwa, trzeciemu jeden,
ka?demu wed?ug jego zdolno?ci, i odjecha?. Zaraz ten, ktry otrzyma? pi?? talentw, poszed?, pu?ci? je w obrt i zyska? drugie pi??. Tak samo i ten, ktry dwa otrzyma?; on rwnie? zyska? drugie dwa. Ten za?, ktry otrzyma? jeden, poszed? i rozkopawszy ziemi?, ukry? pieni?dze swego pana. Po d?u?szym czasie powrci? pan owych s?ug i zacz?? rozlicza? si? z nimi. Wwczas przyszed? ten, ktry otrzyma? pi?? talentw. Przynis? drugie pi?? i rzek?: Panie, przekaza?e? mi pi?? talentw, oto drugie pi?? talentw zyska?em. Rzek? mu pan: Dobrze, s?ugo dobry i wierny! By?e? wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma ci? postawi?: wejd? do rado?ci twego pana! Przyszed? rwnie? i ten, ktry otrzyma? dwa talenty, mwi?c: Panie, przekaza?e? mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyska?em. Rzek? mu pan: Dobrze, s?ugo dobry i wierny! By?e? wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma ci? postawi?: wejd? do rado?ci twego pana! Przyszed? i ten, ktry otrzyma? jeden talent, i rzek?: Panie, wiedzia?em, ?e? jest cz?owiek twardy: chcesz ??? tam, gdzie nie posia?e?, i zbiera? tam, gdzie? nie rozsypa?. Boj?c si? wi?c, poszed?em i ukry?em twj talent w ziemi. Oto masz swoj? w?asno??! Odrzek? mu pan jego: S?ugo z?y i gnu?ny! Wiedzia?e?, ?e chc? ??? tam, gdzie nie posia?em, i zbiera? tam, gdziem nie rozsypa?. Powiniene? wi?c by? odda? moje pieni?dze bankierom, a ja po powrocie by?bym z zyskiem odebra? swoj? w?asno??. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, ktry ma dziesi?? talentw. Ka?demu bowiem, kto ma, b?dzie dodane, tak ?e nadmiar mie? b?dzie. Temu za?, kto nie ma, zabior? nawet to, co ma. A s?ug? nieu?ytecznego wyrzu?cie na zewn?trz - w ciemno?ci! Tam b?dzie p?acz i zgrzytanie z?bw.

Lusia Ogi?ska

Talenty

Otworzy?y swe ?ono chmury w niebosk?onie
na jedn? krtk? chwil?, na moment zakl?ty,
by si? z rozkazu Stwrcy sypn??y talenty,
i na dusz? spada?y, gdy si? rodzi? cz?owiek!

Ewangelia na Niedziel? 6.XI.2011 Nr 122

XXXII niedziela zwyk?a

(Mt 25,1-13)
Krlestwo niebieskie podobne b?dzie do dziesi?ciu panien, ktre wzi??y swoje lampy i wysz?y na spotkanie pana m?odego. Pi?? z nich by?o nierozs?dnych, a pi?? roztropnych. Nierozs?dne wzi??y lampy, ale nie wzi??y z sob? oliwy. Roztropne za? razem z lampami zabra?y rwnie? oliw? w naczyniach. Gdy si? pan m?ody op?nia?, zmorzone snem wszystkie zasn??y. Lecz o p?nocy rozleg?o si? wo?anie: Pan m?ody idzie, wyjd?cie mu na spotkanie! Wtedy powsta?y wszystkie owe panny i opatrzy?y swe lampy. A nierozs?dne rzek?y do roztropnych: U?yczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasn?. Odpowiedzia?y roztropne: Mog?oby i nam, i wam nie wystarczy?. Id?cie raczej do sprzedaj?cych i kupcie sobie! Gdy one sz?y kupi?, nadszed? pan m?ody. Te, ktre by?y gotowe, wesz?y z nim na uczt? weseln?, i drzwi zamkni?to. W ko?cu nadchodz? i pozosta?e panny, prosz?c: Panie, panie, otwrz nam! Lecz on odpowiedzia?: Zaprawd?, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie wi?c, bo nie znacie dnia ani godziny.

Zawsze my?la?em: jakie g?upie te panny, taka wa?na sprawa a one nie wzi??y oliwy.

Ale - gdyby si? wg??bi? w tekst - sprawy maj? si? jednak inaczej...

Przysz?o?ci? Ko?cio?a s? niewielkie wsplnoty

Niezwykle ciekawa i aktualna rozmowa na temat roli i wa?no?ci ma?ych grup i wsplnot modlitewnych.

"Wszystkie r?ce na pok?ad !"

Nie potrafili?my dotrze? z Ewangeli? do m?odych ludzi,
ktrzy na ni? czekaj?...

Ewangelia na Niedziel? 30.X.2011 Nr 121

XXXI niedziela zwyk?a

(Mt 23,1-12)
Na katedrze Moj?esza zasiedli uczeni w Pi?mie i faryzeusze. Czy?cie wi?c i zachowujcie wszystko, co wam polec?, lecz uczynkw ich nie na?ladujcie. Mwi? bowiem, ale sami nie czyni?. Wi??? ci??ary wielkie i nie do uniesienia i k?ad? je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszy? ich nie chc?. Wszystkie swe uczynki spe?niaj? w tym celu, ?eby si? ludziom pokaza?. Rozszerzaj? swoje filakterie i wyd?u?aj? fr?dzle u p?aszczw. Lubi? zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzes?a w synagogach. Chc?, by ich pozdrawiano na rynkach i ?eby ludzie nazywali ich Rabbi. Ot? wy nie pozwalajcie nazywa? si? Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy bra?mi jeste?cie. Nikogo te? na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie rwnie?, ?eby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Najwi?kszy z was niech b?dzie waszym s?ug?. Kto si? wywy?sza, b?dzie poni?ony, a kto si? poni?a, b?dzie wywy?szony.

Wszystkie swe uczynki spe?niaj? w tym celu, ?eby si? ludziom pokaza?.

Czy mia?e? do czynienia z lud?mi, ktrzy swe uczynki religijne, duchowe wykonuj? na pokaz ?

Prawda, ?e to jest przykre, zobaczy?, us?ysze? co? takiego.

I Kongres Biblijny

I Kongres Biblijny

Wczoraj rozpocz?? si? I Kongres Biblijny

Pod has?em Biblia kodem kulturowym Europy rozpocz?? si? w Warszawie I Kongres Biblijny. Go?ciem specjalnym obrad jest kard. Gianfranco Ravasi, przewodnicz?cy Papieskiej Rady ds. Kultury, ktry jest tak?e wybitnym biblist?.

Tematem kongresu organizowanego na UKSW od 28 do 30 pa?dziernika jest wp?yw Pisma ?wi?tego na sztuk?, literatur?, muzyk? i film europejski.

Ewangelia na Niedziel? 23.X.2011 Nr 120

XXX niedziela zwyk?a

(Mt 22, 34-40)
Gdy faryzeusze dowiedzieli si?, ?e Jezus zamkn?? usta saduceuszom, zebrali si? razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapyta? , wystawiaj?c Go na prb?: Nauczycielu, ktre przykazanie w Prawie jest najwi?ksze? On mu odpowiedzia?: B?dziesz mi?owa? Pana Boga swego ca?ym swoim sercem, ca?? swoj? dusz? i ca?ym swoim umys?em. To jest najwi?ksze i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: B?dziesz mi?owa? swego bli?niego jak siebie samego. Na tych dwch przykazaniach opiera si? ca?e Prawo i Prorocy.
Dzisiejsza (niedzielna) Ewangelia jest bardzo przejrzysta.
Nie trzeba wertowa? teologicznych komentarzy by j? zrozumie?:

B?dziesz mi?owa? Pana Boga swego...

B?dziesz mi?owa? swego bli?niego jak siebie samego...

No wi?c, je?eli to takie proste to czemu nie dzia?a ?

?wi?ci ludzie - ks. Jerzy

ks. Jerzy Popie?uszko,
m?czennik Ko?cio?a polskiego

ur. 14 wrze?nia 1947 w Okopach, zm. 19 pa?dziernika 1984 we W?oc?awku (?)

Ksi?dz kapelan warszawskiej "Solidarno?ci",
zamordowany przez funkcjonariuszy S?u?by Bezpiecze?stwa
,
b?ogos?awiony Ko?cio?a katolickiego.

Blogi -

Nowa strona

Nowa strona www.BETLEJEM.gdan.pl

Odpalili?my now? wersj? strony 16 X 2011, w 33 rocznic? wyboru JP II.

Ewangelia na Niedziel? 16.X.2011 Nr 119

XXIX niedziela zwyk?a

(Mt 22,1-14)
Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali si?, jak by podchwyci? Go w mowie. Pos?ali wi?c do Niego swych uczniw razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, ?e jeste? prawdomwny i drogi Bo?ej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci te? nie zale?y, bo nie ogl?dasz si? na osob? ludzk?. Powiedz nam wi?c, jak Ci si? zdaje? Czy wolno p?aci? podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrza? ich przewrotno?? i rzek?: Czemu Mnie wystawiacie na prb?, ob?udnicy? Poka?cie Mi monet? podatkow?! Przynie?li Mu denara. On ich zapyta?: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wwczas rzek? do nich: Oddajcie wi?c Cezarowi to, co nale?y do Cezara, a Bogu to, co nale?y do Boga.

Faryzeusze odeszli i naradzali si?, bo wcze?niej Jezus w przypowie?ciach : "O przewrotnych rolnikach" i o "Uczcie krlewskiej" wytkn?? im ich z?? postaw? wobec Boga, ich przewrotno??, pazerno??, z?? wol? a do tego, ta obrzydliwa DYPLOMACJA, manipulowanie, manipulowanie nawet samym Jezusem, by Go przy?apa? i oskar?y?.
Uderzyli swym przewrotnym ostrzem w to co najczulsze by?oby dla t?umw:

Witamy na stronie Wsplnoty BETLEJEM

Dnia 1 maja 2009 roku powsta?a Wsplnota Przymierza BETLEJEM.

Jeste?my wsplnot? ludzi aktywnie buduj?cych relacj?
z Bogiem i innymi wierz?cymi w Pana Jezusa.

Wsplnota Przymierza BETLEJEM jest grup? ludzi
buduj?cych ?rodowisko chrze?cija?skiego ?ycia dla nas i dla naszych rodzin.

Strona 15 z 15

15
następna
ostatnia

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdj?cia grupowe (R.L. 2015) - r?na pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Wi?ksze zdj?cia: prze?lemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisw na tegoroczne rekolekcje ZOSTA?A w?a?nie (pi?tek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNI?TA - 200 osb zapisanych :)

<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Czytanie Pisma ?wi?tego jako S?owa Bo?ego:

1Najpierw si? pomdl: popro? Boga o otwarcie serca i obdarowanie ci? Duchem ?wi?tym.

2U?wiadom sobie zanim otworzysz Bibli?: b?dziesz rozmawia? z samym Bogiem, otwrz ca?kowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej ?w. ?uka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem mo?esz przeczyta? pozosta?e Ewangelie ju? w normalnej kolejno?ci

4W tekst Biblii wchod? powoli: i z uwag?, tu ka?de zdanie i s?owo ma znaczenie. Skup si? na Jego s?owie

5Staraj si? zrozumie?: i zapami?ta? co czytasz. Zapisz sobie wa?ne dla ciebie zdanie, by p?niej je kontemplowa?.

6Rozpraszaj?ce ciebie my?li: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwil? i popro? Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasi?gu ?wiatowym.
Nie ma jednego za?o?yciela,
nie ma te? listy cz?onkw.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kap?anw zetkn??o si? z Odnow? Charyzmatyczn? poza Polsk?. Postanowili przenie?? to do?wiadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na ?wiecie

Mi?dzynarodowe S?u?by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS to "zrzeszenie zrzesze?" grup Odnowy Charyzmatycznej na ?wiecie.

?wieccy w Ko?ciele - ?pi?cy rycerze ?

Prawa i obowi?zki ?wieckich w KK

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013