• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKO?CZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
b?dzie uczestniczy?o ok. 220 osb
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wo?oszyna SJ obok.
(Prosimy o dalsz? modlitw?!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznali?my z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zako?czenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powy?sza liczba b?dzie aktualizowana w miar? zapisywania si? kolejnych rodzin/osb :)

Oto S?owo od Pana, o ktre prosili?my, by potwierdzi? nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robi? "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE krluje: wesel si? ziemio, radujcie si? mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

Komentarz. Wielki Post. Pi?t. 30.03. Dzie? 38.

Komentarz na Wielki Post 2012.
Pi?t. 30.03. Dzie? 38.

(Jr 20,10-13)
Tak, s?ysza?em oszczerstwo wielu: Trwoga doko?a! Donie?cie, donie?my na niego! Wszyscy zaprzyja?nieni ze mn? wypatruj? mojego upadku: Mo?e on da si? zwie??, tak ?e go zwyci??ymy i wywrzemy sw? pomst? na nim! Ale Pan jest przy mnie jako pot??ny mocarz; dlatego moi prze?ladowcy ustan? i nie zwyci???. B?d? bardzo zawstydzeni swoj? pora?k?, okryci wieczn? i niezapomnian? ha?b?. Panie Zast?pw, Ty, ktry do?wiadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwl, bym zobaczy? Twoj? pomst? nad nimi. Tobie bowiem powierzy?em sw? spraw?. ?piewajcie Panu, wys?awiajcie Pana! Uratowa? bowiem ?ycie ubogiego z r?ki z?oczy?cw.

...moi prze?ladowcy ustan? i nie zwyci???. B?d? bardzo zawstydzeni swoj? pora?k?, okryci wieczn? i niezapomnian? ha?b?.

Przypuszczam, ?e wi?kszo?? z nas ma swoich prze?ladowcw. Skoro dzi?...

Komentarz. Wielki Post. Czw. 29.03. Dzie? 37

Komentarz na Wielki Post 2012.

Czw. 29.03. Dzie? 37.

(J 8,51-59)
Jezus powiedzia? do ?ydw: Zaprawd?, zaprawd?, powiadam wam: Je?li kto zachowa moj? nauk?, nie zazna ?mierci na wieki. Rzekli do Niego ?ydzi: Teraz wiemy, ?e jeste? op?tany. Abraham umar? i prorocy - a Ty mwisz: Je?li kto zachowa moj? nauk?, ten ?mierci nie zazna na wieki. Czy Ty jeste? wi?kszy od ojca naszego Abrahama, ktry przecie? umar?? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz? Odpowiedzia? Jezus: Je?eli Ja sam siebie otaczam chwa??, chwa?a moja jest niczym. Ale jest Ojciec mj, ktry Mnie chwa?? otacza, o ktrym wy mwicie: Jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedzia?, ?e Go nie znam, by?bym podobnie jak wy - k?amc?. Ale Ja Go znam i s?owa Jego zachowuj?. Abraham, ojciec wasz, rozradowa? si? z tego, ?e ujrza? mj dzie? - ujrza? /go/ i ucieszy? si?. Na to rzekli do Niego ?ydzi: Pi??dziesi?ciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widzia?e?? Rzek? do nich Jezus: Zaprawd?, zaprawd?, powiadam wam: Zanim Abraham sta? si?, Ja jestem. Porwali wi?c kamienie, aby je rzuci? na Niego. Jezus jednak ukry? si? i wyszed? ze ?wi?tyni.

Rzek? do nich Jezus: Zaprawd?, zaprawd?, powiadam wam: Zanim Abraham sta? si?, Ja jestem.

Dzi? w Ewangelii kontynuacja wczorajszego w?tku.

Komentarz. Wielki Post. ?r. 28.03. Dzie? 36

Komentarz na Wielki Post 2012.

?r. 28.03. Dzie? 36.

(J 8,31-42)
Jezus powiedzia? do ?ydw, ktrzy Mu uwierzyli: Je?eli b?dziesz trwa? w nauce mojej, b?dziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawd?, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: Jeste?my potomstwem Abrahama i nigdy nie byli?my poddani w niczyj? niewol?. Jak?e? Ty mo?esz mwi?: Wolni b?dziecie? Odpowiedzia? im Jezus: Zaprawd?, zaprawd?, powiadam wam: Ka?dy, kto pope?nia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Je?eli wi?c Syn was wyzwoli, wwczas b?dziecie rzeczywi?cie wolni. Wiem, ?e jeste?cie potomstwem Abrahama, ale wy usi?ujecie Mnie zabi?, bo nie przyjmujecie mojej nauki. G?osz? to, co widzia?em u mego Ojca, wy czynicie to, co?cie s?yszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzek? do nich Jezus: Gdyby?cie byli dzie?mi Abrahama, to by?cie pe?nili czyny Abrahama. Teraz usi?ujecie Mnie zabi?, cz?owieka, ktry wam powiedzia? prawd? us?yszan? u Boga. Tego Abraham nie czyni?. Wy pe?nicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: My?my si? nie urodzili z nierz?du, jednego mamy Ojca - Boga. Rzek? do nich Jezus: Gdyby Bg by? waszym ojcem, to i Mnie by?cie mi?owali. Ja bowiem od Boga wyszed?em i przychodz?. Nie wyszed?em od siebie, lecz On Mnie pos?a?.

Biedni s? ?wiadkowie Jehowy i inni b??dz?cy, uwa?aj?cy Jezusa co najwy?ej za dobrego cz?owieka:

Syn was wyzwoli...

S?owo wyra?nie tu stwierdza: to JEZUS WYZWALA !

Komentarz. Wielki Post. Wt. 27.03. Dzie? 35

Komentarz na Wielki Post 2012.

Wt 27.03. Dzie? 35.


(Ps 102...)

Panie, wys?uchaj modlitw? moj?,
a wo?anie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Nie ukrywaj przede mn? swojego oblicza
w dniu mego utrapienia.
Nak?o? ku mnie Twego ucha,
w dniu, w ktrym Ci? wzywam, szybko mnie wys?uchaj !

Krtka i cicha modlitwa: 

Nie ukrywaj przede mn? swojego oblicza
w dniu mego utrapienia.


Komentarz. Wielki Post. Pon. 26.03. Dzie? 34

Komentarz na Wielki Post 2012.

Pon 26.03. Dzie? 34.

Uroczysto?? Zwiastowania Pa?skiego

(Hbr 10,4-10)

Niemo?liwe jest bowiem, aby krew cielcw i koz?w usuwa?a grzechy. Przeto przychodz?c na ?wiat, mwi: Ofiary ani daru nie chcia?e?, ale? Mi utworzy? cia?o; ca?opalenia i ofiary za grzech nie podoba?y si? Tobie. Wtedy rzek?em: Oto id? - w zwoju ksi?gi napisano o Mnie - abym spe?nia? wol? Twoj?, Bo?e. Wy?ej powiedzia?: ofiar, darw, ca?opale? i ofiar za grzech nie chcia?e? i nie podoba?y si? Tobie, cho? sk?ada si? je na podstawie Prawa. Nast?pnie powiedzia?: Oto id?, abym spe?nia? wol? Twoj?. Usuwa jedn? [ofiar?], aby ustanowi? inn?. Na mocy tej woli u?wi?ceni jeste?my przez ofiar? cia?a Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Dzi? o drugim czytaniu czyli fragm. Hebr

Niemo?liwe jest bowiem, aby krew cielcw i koz?w usuwa?a grzechy.

Ewangelia na Niedziel? 25.III.2012 Nr 142

V niedziela Wielkiego Postu

(J 12,20-33)

W?rd tych, ktrzy przybyli, aby odda? pok?on /Bogu/ w czasie ?wi?ta, byli te? niektrzy Grecy. Oni wi?c przyst?pili do Filipa, pochodz?cego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mwi?c: Panie, chcemy ujrze? Jezusa. Filip poszed? i powiedzia? Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus da? im tak? odpowied?: Nadesz?a godzina, aby zosta? uwielbiony Syn Cz?owieczy. Zaprawd?, zaprawd?, powiadam wam: Je?eli ziarno pszenicy wpad?szy w ziemi? nie obumrze, zostanie tylko samo, ale je?eli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje ?ycie, traci je, a kto nienawidzi swego ?ycia na tym ?wiecie, zachowa je na ?ycie wieczne. A kto by chcia? Mi s?u?y?, niech idzie na Mn?, a gdzie Ja jestem, tam b?dzie i mj s?uga. A je?li kto? Mi s?u?y, uczci go mj Ojciec. Teraz dusza moja dozna?a l?ku i c? mam powiedzie?? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, w?a?nie dlatego przyszed?em na t? godzin?. Ojcze, ws?aw Twoje imi?. Wtem rozleg? si? g?os z nieba: Ju? ws?awi?em i jeszcze ws?awi?. T?um stoj?cy /to/ us?ysza? i mwi?: Zagrzmia?o! Inni mwili: Anio? przemwi? do Niego. Na to rzek? Jezus: G?os ten rozleg? si? nie ze wzgl?du na Mnie, ale ze wzgl?du na was. Teraz odbywa si? s?d nad tym ?wiatem. Teraz w?adca tego ?wiata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostan? nad ziemi? wywy?szony, przyci?gn? wszystkich do siebie. To powiedzia? zaznaczaj?c, jak? ?mierci? mia? umrze?.

Fragmenty z Ewangelii ?w. Jana niecz?sto s? umieszczane w liturgicznych czytaniach. W ogle brakuje tzw. roku Jana, Ko?ci? ( z nieodgadnionych przeze mnie powodw) pomin?? ?w. Jana w czytaniach cyklicznych (mamy tylko powtarzaj?ce si? co trzy lata czytania: rok Mateusza, rok Marka,  i rok ?ukasza). W zamian napotykamy na Jana znienacka, ciesz?c sie jego duchowo?ci?, zapisan? na kartach czwartej Ewangelii.

Komentarz. Wielki Post. Niedz. 25.03. Dzie? 33

Komentarz na Wielki Post 2012.

Niedziela 25.03. Dzie? 33.

Komentarz wielkopostny - niedzielny - zawar?em w naszym cotygodniowym cyklu

Ewangelia na Niedziel?


Komentarz. Wielki Post. Sobota.24.03. Dz.32

Komentarz na Wielki Post 2012.

Sobota 24.03.2012 Dzie? 2.

(Jr 11,18-20)
Pan mnie pouczy? i dowiedzia?em si?; wtedy przejrza?em ich post?pki. Ja za? jak potulny baranek, ktrego prowadz? na zabicie, nie wiedzia?em, ?e powzi?li przeciw mnie zgubne plany: Zniszczmy drzewo wraz z jego moc?, zg?ad?my go z ziemi ?yj?cych, a jego imienia niech ju? nikt nie wspomina! Lecz Pan Zast?pw jest sprawiedliwym s?dzi?, bada nerki i serce. Chcia?bym zobaczy? Twoj? zemst? nad nimi, albowiem Tobie powierzam moj? spraw?.

I jak tu nie mwi?, ?e s?owo Bo?e jest blisko ka?dego z nas, ?e mwi o naszych problemach, ?e...

Komentarz. Wielki Post. Pi?t.23.03. Dz.31

Komentarz na Wielki Post 2012.

Pi?tek 23.03. Dzie? 31. 

(Mdr 2,1a.12-22)

Mylnie rozumuj?c bezbo?ni mwili sobie: Zrbmy zasadzk? na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia si? naszym sprawom, zarzuca nam ?amanie prawa, wypomina nam b??dy naszych obyczajw. Che?pi si?, ?e zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pa?skim. Jest pot?pieniem naszych zamys?w, sam widok jego jest dla nas przykry, bo ?ycie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uzna? nas za co? fa?szywego i stroni od drg naszych jak od nieczysto?ci. Kres sprawiedliwych og?asza za szcz??liwy i che?pi si? Bogiem jako ojcem. Zobaczmy?, czy prawdziwe s? jego s?owa, wybadajmy, co b?dzie przy jego zej?ciu. Bo je?li sprawiedliwy jest synem Bo?ym, Bg ujmie si? za nim i wyrwie go z r?ki przeciwnikw. Dotknijmy go obelg? i katusz?, by pozna? jego ?agodno?? i do?wiadczy? jego cierpliwo?ci. Zas?d?my go na ?mier? haniebn?, bo - jak mwi? - b?dzie ocalony. Tak pomy?leli - i pob??dzili, bo w?asna z?o?? ich za?lepi?a. Nie poj?li tajemnic Bo?ych, nie spodziewali si? nagrody za prawo?? i nie docenili odp?aty dusz czystych.

Niesamowite jak s?owo Bo?e aktualizuje si? w naszym ?yciu, mwi o naszym DZI?, o naszym WCZORAJ i JUTRO...

Zrbmy zasadzk? na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia si? naszym sprawom, zarzuca nam ?amanie prawa, wypomina nam b??dy naszych obyczajw. Che?pi si?, ?e zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pa?skim. Jest pot?pieniem naszych zamys?w, sam widok jego jest dla nas przykry,

Komentarz. Wielki Post. Czw.22.03. Dz.30

Komentarz na Wielki Post 2012.

Czwartek 22.03. Dzie? 30. 

Moj?esz jednak zacz?? usilnie b?aga? Pana, Boga swego, i mwi?:  ...Odwr? zapalczywo?? Twego gniewu i zaniechaj z?a, jakie chcesz zes?a? na Twj lud. ... Wwczas to Pan zaniecha? z?a, jakie zamierza? zes?a? na swj lud.

Ci, ktrzy uwa?aj?, ?e wszystko z gry jest ju? ustalone (determinizm) - myl? si?.

Komentarz. Wielki Post. ?ro.21.03. Dz.29

Komentarz na Wielki Post 2012.
Dzie? 29. ?roda 21.03

(Ps 145,8-9.13cd-14.17-18)

REFREN: Pan jest ?askawy, pe?en mi?osierdzia

Pan jest ?agodny i mi?osierny,
nieskory do gniewu i bardzo ?askawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego mi?osierdzie nad wszystkim, co stworzy?.


Pan jest wierny we wszystkich swoich s?owach
i we wszystkich dzie?ach swoich ?wi?ty.
Pan podtrzymuje wszystkich, ktrzy upadaj?,
i podnosi wszystkich zgn?bionych.


Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i ?askawy we wszystkich swoich dzie?ach.
Pan jest blisko wszystkich, ktry Go wzywaj?,
wszystkich wzywaj?cych Go szczerze.

BIBLIA w .mp3

BIBLIA  w .mp3

Du?o podr?ujesz ?
Doje?d?asz do szko?y ?

BIBLIA TYSI?CLECIA

BIBLIA TYSI?CLECIA

Dla Waszej wygody (poniewa? pe?no u nas r?nych komentarzy do fragmentw Pisma ?wi?tego)

Komentarz. Wielki Post. Wt. 20.03. Dzie? 28

Komentarz na Wielki Post 2012.

Wtorek 20.03. Dzie? 28.

(J 5,1-3a.5-16)

By?o ?wi?to ?ydowskie i Jezus uda? si? do Jerozolimy. W Jerozolimie za? znajduje si? sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pi?? kru?gankw. W?rd nich le?a?o mnstwo chorych: niewidomych, chromych, sparali?owanych. Znajdowa? si? tam pewien cz?owiek, ktry ju? od lat trzydziestu o?miu cierpia? na swoj? chorob?. Gdy Jezus ujrza? go le??cego i pozna?, ?e czeka ju? d?ugi czas, rzek? do niego: Czy chcesz sta? si? zdrowym? Odpowiedzia? Mu chory: Panie, nie mam cz?owieka, aby mnie wprowadzi? do sadzawki, gdy nast?pi poruszenie wody. Gdy ja sam ju? dochodz?, inny wchodzi przede mn?. Rzek? do niego Jezus: Wsta?, we? swoje ?o?e i chod?! Natychmiast wyzdrowia? w cz?owiek, wzi?? swoje ?o?e i chodzi?. Jednak?e dnia tego by? szabat. Rzekli wi?c ?ydzi do uzdrowionego: Dzi? jest szabat, nie wolno ci nie?? twojego ?o?a. On im odpowiedzia?: Ten, ktry mnie uzdrowi?, rzek? do mnie: We? swoje ?o?e i chod?. Pytali go wi?c: C? to za cz?owiek ci powiedzia?: We? i chod?? Lecz uzdrowiony nie wiedzia?, kim On jest; albowiem Jezus odsun?? si? od t?umu, ktry by? w tym miejscu. Potem Jezus znalaz? go w ?wi?tyni i rzek? do niego: Oto wyzdrowia?e?. Nie grzesz ju? wi?cej, aby ci si? co? gorszego nie przydarzy?o. Cz?owiek w odszed? i donis? ?ydom, ?e to Jezus go uzdrowi?. I dlatego ?ydzi prze?ladowali Jezusa, ?e to uczyni? w szabat.

Czy chcesz sta? si? zdrowym? 

Ka?dy chce...

Komentarz. Wielki Post. Pon. 19.03. Dzie? 27

Komentarz na Wielki Post 2012.

Poniedzia?ek 19.03. Dzie? 27.


(Rz 4,13)

Nie od [wype?nienia] Prawa zosta?a uzale?niona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, ?e b?dzie dziedzicem ?wiata, ale od usprawiedliwienia z wiary. I st?d to [dziedzictwo] zale?y od wiary

zauwa?y?em dzi? w drugim czytaniu kontynuacj?...


Więcej artykułów…

Strona 10 z 15

10

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdj?cia grupowe (R.L. 2015) - r?na pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Wi?ksze zdj?cia: prze?lemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisw na tegoroczne rekolekcje ZOSTA?A w?a?nie (pi?tek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNI?TA - 200 osb zapisanych :)

<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Czytanie Pisma ?wi?tego jako S?owa Bo?ego:

1Najpierw si? pomdl: popro? Boga o otwarcie serca i obdarowanie ci? Duchem ?wi?tym.

2U?wiadom sobie zanim otworzysz Bibli?: b?dziesz rozmawia? z samym Bogiem, otwrz ca?kowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej ?w. ?uka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem mo?esz przeczyta? pozosta?e Ewangelie ju? w normalnej kolejno?ci

4W tekst Biblii wchod? powoli: i z uwag?, tu ka?de zdanie i s?owo ma znaczenie. Skup si? na Jego s?owie

5Staraj si? zrozumie?: i zapami?ta? co czytasz. Zapisz sobie wa?ne dla ciebie zdanie, by p?niej je kontemplowa?.

6Rozpraszaj?ce ciebie my?li: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwil? i popro? Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasi?gu ?wiatowym.
Nie ma jednego za?o?yciela,
nie ma te? listy cz?onkw.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kap?anw zetkn??o si? z Odnow? Charyzmatyczn? poza Polsk?. Postanowili przenie?? to do?wiadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na ?wiecie

Mi?dzynarodowe S?u?by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS to "zrzeszenie zrzesze?" grup Odnowy Charyzmatycznej na ?wiecie.

?wieccy w Ko?ciele - ?pi?cy rycerze ?

Prawa i obowi?zki ?wieckich w KK

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013