• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKO?CZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
b?dzie uczestniczy?o ok. 220 osb
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wo?oszyna SJ obok.
(Prosimy o dalsz? modlitw?!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznali?my z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zako?czenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powy?sza liczba b?dzie aktualizowana w miar? zapisywania si? kolejnych rodzin/osb :)

Oto S?owo od Pana, o ktre prosili?my, by potwierdzi? nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robi? "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE krluje: wesel si? ziemio, radujcie si? mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

Ewangelia na Niedziel? 6.V.2012 Nr 148

Ewangelia na Niedziel? 6.V.2012 Nr 148

V niedziela wielkanocna

(J 15,1-8)
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mj jest tym, ktry uprawia. Ka?d? latoro?l, ktra we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a ka?d?, ktra przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosi?a owoc obfitszy. Wy ju? jeste?cie czy?ci dzi?ki s?owu, ktre wypowiedzia?em do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /b?d? trwa?/ w was. Podobnie jak latoro?l nie mo?e przynosi? owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, je?eli we Mnie trwa? nie b?dziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoro?lami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, poniewa? beze Mnie nic nie mo?ecie uczyni?. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latoro?l i uschnie. I zbiera si? j?, i wrzuca do ognia, i p?onie. Je?eli we Mnie trwa? b?dziecie, a s?owa moje w was, popro?cie, o cokolwiek chcecie, a to wam si? spe?ni. Ojciec mj przez to dozna chwa?y, ?e owoc obfity przyniesiecie i staniecie si? moimi uczniami.

Ka?d? latoro?l, ktra we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a ka?d?, ktra przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosi?a owoc obfitszy.

Pan - doskona?y ogrodnik - pracuje w swojej winnicy.

W swojej - czyli robi to co uwa?a...

Spotkanie 2012.V.03

Spotkanie cz?onkw wsplnot2012.V.03:

  • Czas dla Rodzin - Gda?sk
  • Wsplnota Rodzin - ?wiecie
  • Wsplnota Przymierza Betlejem -Sul?czyno

Dzi?ki Ci Panieza rado?? spotkania "na szczycie" !

Dzi?ki Ci te? za modlitw?, tak potrzebn? nam wszystkim.

Na spotkaniu/zdj?ciu byli/s? obecni:

Ewangelia na Niedziel? 29.IV.2012 Nr 147

Ewangelia na Niedziel? 29.IV.2012 Nr 147

IV niedziela wielkanocna - Niedziela Dobrego Pasterza

(J 10,11-18)
Jezus powiedzia?: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje ?ycie swoje za owce. Najemnik za? i ten, kto nie jest pasterzem, ktrego owce nie s? w?asno?ci?, widz?c nadchodz?cego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, ?e jest najemnikiem i nie zale?y mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znaj?, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. ?ycie moje oddaj? za owce. Mam tak?e inne owce, ktre nie s? z tej owczarni. I te musz? przyprowadzi? i b?d? s?ucha? g?osu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego mi?uje Mnie Ojciec, bo Ja ?ycie moje oddaj?, aby je /potem/ znw odzyska?. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaj?. Mam moc je odda? i mam moc je znw odzyska?. Taki nakaz otrzyma?em od mojego Ojca.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znaj?.

Dzi? skupi? si? na tym jednym wersecie z Ewangelii Jana.
Kiedy Pan Jezus u?ywa jaki? porwna?, to s? to bardzo, bardzo wa?ne wskazwki.

Trzeba rozwa?y? ten obraz: "Pasterz i owce".

Kim jest pasterz? Czym s? owce? Jak si? zachowuj??

Ewangelia na Niedziel? 22.IV.2012 Nr 146

Ewangelia na Niedziel? 22.IV.2012 Nr 146

III niedziela wielkanocna

(?k 24,35-48)
Uczniowie opowiadali, co ich spotka?o w drodze, i jak poznali Jezusa przy ?amaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stan?? po?rd nich i rzek? do nich: Pokj wam! Zatrwo?onym i wyl?k?ym zdawa?o si?, ?e widz? ducha. Lecz On rzek? do nich: Czemu jeste?cie zmieszani i dlaczego w?tpliwo?ci budz? si? w waszych sercach? Popatrzcie na moje r?ce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie si? Mnie i przekonajcie: duch nie ma cia?a ani ko?ci, jak widzicie, ?e Ja mam. Przy tych s?owach pokaza? im swoje r?ce i nogi. Lecz gdy oni z rado?ci jeszcze nie wierzyli i pe?ni byli zdumienia, rzek? do nich: Macie tu co? do jedzenia? Oni podali Mu kawa?ek pieczonej ryby. Wzi?? i jad? wobec nich. Potem rzek? do nich: To w?a?nie znaczy?y s?owa, ktre mwi?em do was, gdy by?em jeszcze z wami: Musi si? wype?ni? wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Moj?esza, u Prorokw i w Psalmach. Wtedy o?wieci? ich umys?y, aby rozumieli Pisma, i rzek? do nich: Tak jest napisane: Mesjasz b?dzie cierpia? i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imi? Jego g?oszone b?dzie nawrcenie i odpuszczenie grzechw wszystkim narodom, pocz?wszy od Jerozolimy. Wy jeste?cie ?wiadkami tego.

To co uderza w powy?szym fragmencie to "materialno??" Zmartwychwstania Jezusa.

Tak! Jego powstanie z martwych jest REALNYM, HISTORYCZNYM FAKTEM.

(Drogi Czytelniku: je?li masz pytania czy w?tpliwo?ci - zamie?? je w komentarzu, postaramy si? odpowiedzie?)

(7) IV.2012 - Kwiecie? - plecie?...

(7) IV.2012 - Kwiecie? - plecie?...

co przeplata...

Katechizm KK

Katechizm Ko?ciola Katolickiego

Mamy dla Was niezwyk?y prezent (Wielkanocny / na Niedziel? Mi?osierdzia):

Elektroniczna wersja Katechizmu Ko?ciola Katolickiego, jak?e przydatnego w rozwoju wiary i przygotowywaniu katechez czy naucza? dla wsplnot.

Ta wersja ma jedn? ZASADNICZ? PRZEWAG? nad wersj? drukowan?: konkordancj?.

Ewangelia na Niedziel? 15.IV.2012 Nr 145

Ewangelia na Niedziel? 15.IV.2012 Nr 145

II niedziela wielkanocna, czyli Mi?osierdzia Bo?ego

(J 20,19-31)

By?o to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi by?y zamkni?te z obawy przed ?ydami, przyszed? Jezus, stan?? po?rodku i rzek? do nich: Pokj wam! A to powiedziawszy, pokaza? im r?ce i bok. Uradowali si? zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzek? do nich: Pokj wam! Jak Ojciec Mnie pos?a?, tak i Ja was posy?am. Po tych s?owach tchn?? na nich i powiedzia? im: We?mijcie Ducha ?wi?tego! Ktrym odpu?cicie grzechy, s? im odpuszczone, a ktrym zatrzymacie, s? im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie by? razem z nimi, kiedy przyszed? Jezus. Inni wi?c uczniowie mwili do niego: Widzieli?my Pana! Ale on rzek? do nich: Je?eli na r?kach Jego nie zobacz? ?ladu gwo?dzi i nie w?o?? palca mego w miejsce gwo?dzi, i nie w?o?? r?ki mojej do boku Jego, nie uwierz?. A po o?miu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewn?trz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszed? mimo drzwi zamkni?tych, stan?? po?rodku i rzek?: Pokj wam! Nast?pnie rzek? do Tomasza: Podnie? tutaj swj palec i zobacz moje r?ce. Podnie? r?k? i w?? /j?/ do mego boku, i nie b?d? niedowiarkiem, lecz wierz?cym. Tomasz Mu odpowiedzia?: Pan mj i Bg mj! Powiedzia? mu Jezus: Uwierzy?e? dlatego, poniewa? Mnie ujrza?e?? B?ogos?awieni, ktrzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znakw, ktrych nie zapisano w tej ksi??ce, uczyni? Jezus wobec uczniw. Te za? zapisano, aby?cie wierzyli, ?e Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo?ym, i aby?cie wierz?c mieli ?ycie w imi? Jego.

Szalom alejchem! - Pokj wam!

Pierwsze s?owa, ktre Zmartwychwsta?y Jezus przynosi zal?knionym i niespokojnym uczniom.Pokazuj?c rany, udowadnia, ?e to ON, ten sam, ktry zwyci?sko przeszed? przez okrutn? ?mier?.

Tchn?? w nich nowe ?ycie, ?ycie przepe?nione Duchem ?wi?tym,
niezb?dnym do rozeznawania, odpuszczania i zatrzymywania grzechw.


Pocz?tki

Nied?ugo rozpoczniemy seri? artyku?w o Soborze Vaticanum II.

Macie jakie? pytania
czy mo?e chcecie si? podzieli?
jakimi? informacjami na ten temat ?

Zapraszamy do wsp?redagowania !

Dok?adnie za p? roku (11.X.2012 r.) minie
50 lat od rozpocz?cia SV II !

?yczenia i filmik

Zamiast laurki z ?yczeniami ?wi?tecznymi zamieszczamy
krtki filmik naszego wsplnotowicza (Miko?aj Kapusta),
ktry ze swoim kolega Wojtkiem wymy?lili i nakr?cili
ten pi?kny film z WielkaNocnym przes?aniem.Ewangelia na Niedziel? 8.IV.2012 Nr 144

Ewangelia na Niedziel? 8.IV.2012 Nr 144

Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego


Dwa zdania z dzisiejszych czyta? szczeglnie przyku?y moj? uwag?:
Krtkie zdanie: ,,Ujrza? i uwierzy?.,, oraz troch? d?u?sze ?w. Paw?a: ,, Tak przeto odprawiajmy ?wi?to nasze, nie przy u?yciu starego kwasu, kwasu z?o?ci i przewrotno?ci, lecz - prza?nego chleba czysto?ci i prawdy.

Ewangelia na Niedziel? 8.IV.2012 Nr 144

Ewangelia na Niedziel? 8.IV.2012 Nr 144

Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego

(J 20,1-9)
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze by?o ciemno, Maria Magdalena uda?a si? do grobu i zobaczy?a kamie? odsuni?ty od grobu. Pobieg?a wi?c i przyby?a do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, ktrego Jezus kocha?, i rzek?a do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go po?o?ono. Wyszed? wi?c Piotr i w drugi ucze? i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz w drugi ucze? wyprzedzi? Piotra i przyby? pierwszy do grobu. A kiedy si? nachyli?, zobaczy? le??ce p?tna, jednak?e nie wszed? do ?rodka. Nadszed? potem tak?e Szymon Piotr, id?cy za nim. Wszed? on do wn?trza grobu i ujrza? le??ce p?tna oraz chust?, ktra by?a na Jego g?owie, le??c? nie razem z p?tnami, ale oddzielnie zwini?t? na jednym miejscu. Wtedy wszed? do wn?trza tak?e i w drugi ucze?, ktry przyby? pierwszy do grobu. Ujrza? i uwierzy?. Dot?d bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /ktre mwi/, ?e On ma powsta? z martwych.

Min??o 2.000 lat i nikomu - jak dot?d - nie uda?o si? zakwestionowa? Zmartwychwstania Jezusa. Oczywi?cie pojawiaj? si? czasem, na marginesie powa?nych dyskusji teologicznych, jakie? pseudo naukowe dywagacje, podwa?aj?ce ten czy inny argument wiary w Zmartwychwstanie Jezusa. Trzeba by jednak rozum zawiesi? na ko?ku, by uzna? te dywagacje za powa?ne.

Komentarze. Wielki Post 2012


Komentarze na Wielki Post 2012.


Dzi?kuj? !


Dzi?kuj? !

Droga Krzy?owa 2012 w Sul?czynie

Droga Krzy?owa 2012 w Sul?czynie

zdj?cia: cz.2.


Zobacz te? cz??? 1: 

na stronie parafialnej

Ewangelia na Niedziel? 1.IV.2012 Nr 143

Ewangelia na Niedziel? 1.IV.2012 Nr 143

NIEDZIELA PALMOWA

(Ps 22,8-9.17-20.23-24)

REFREN: Bo?e mj, Bo?e, czemu? mnie opu?ci??

Szydz? ze mnie wszyscy, ktrzy na mnie patrz?,
wykrzywiaj? wargi i potrz?saj? g?owami:
Zaufa? Panu, niech go Pan wyzwoli,
niech go ocali, je?li go mi?uje.

Komentarz. Wielki Post. Sob. 31.03. Dzie? 39

Komentarz na Wielki Post 2012.
Sob. 31.03. Dzie? 39.

(Ez 37 ...)
Uwolni? ich od wszystkich ich wiaro?omstw, ktrymi zgrzeszyli, oczyszcz? ich i b?d? moim ludem, Ja za? b?d? ich Bogiem.

Psalm (Jr)
Ten, co rozproszy?, zgromadzi Izraela
i b?dzie czuwa? nad nim jak pasterz nad sw? trzod?

(J 11 ...)
Tego wi?c dnia postanowili Go zabi?.

Dzi? interesuj?cy zestaw czyta?, na pierwszy rzut oka niespjnych...

Więcej artykułów…

Strona 9 z 15

9

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdj?cia grupowe (R.L. 2015) - r?na pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Wi?ksze zdj?cia: prze?lemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisw na tegoroczne rekolekcje ZOSTA?A w?a?nie (pi?tek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNI?TA - 200 osb zapisanych :)

<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Czytanie Pisma ?wi?tego jako S?owa Bo?ego:

1Najpierw si? pomdl: popro? Boga o otwarcie serca i obdarowanie ci? Duchem ?wi?tym.

2U?wiadom sobie zanim otworzysz Bibli?: b?dziesz rozmawia? z samym Bogiem, otwrz ca?kowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej ?w. ?uka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem mo?esz przeczyta? pozosta?e Ewangelie ju? w normalnej kolejno?ci

4W tekst Biblii wchod? powoli: i z uwag?, tu ka?de zdanie i s?owo ma znaczenie. Skup si? na Jego s?owie

5Staraj si? zrozumie?: i zapami?ta? co czytasz. Zapisz sobie wa?ne dla ciebie zdanie, by p?niej je kontemplowa?.

6Rozpraszaj?ce ciebie my?li: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwil? i popro? Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasi?gu ?wiatowym.
Nie ma jednego za?o?yciela,
nie ma te? listy cz?onkw.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kap?anw zetkn??o si? z Odnow? Charyzmatyczn? poza Polsk?. Postanowili przenie?? to do?wiadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na ?wiecie

Mi?dzynarodowe S?u?by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS to "zrzeszenie zrzesze?" grup Odnowy Charyzmatycznej na ?wiecie.

?wieccy w Ko?ciele - ?pi?cy rycerze ?

Prawa i obowi?zki ?wieckich w KK

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013