• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKO?CZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
b?dzie uczestniczy?o ok. 220 osb
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wo?oszyna SJ obok.
(Prosimy o dalsz? modlitw?!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznali?my z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zako?czenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powy?sza liczba b?dzie aktualizowana w miar? zapisywania si? kolejnych rodzin/osb :)

Oto S?owo od Pana, o ktre prosili?my, by potwierdzi? nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robi? "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE krluje: wesel si? ziemio, radujcie si? mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

Ewangelia na Niedziel? 01.VII.2012 Nr 156

Ewangelia na Niedziel? 01.VII.2012 Nr 156

XIII niedziela zwyk?a

(?k 1,57-66.80)
Gdy Jezus przeprawi? si? z powrotem w ?odzi na drugi brzeg, zebra? si? wielki t?um wok? Niego, a On by? jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszed? jeden z prze?o?onych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrza?, upad? Mu do ng i prosi? usilnie: Moja creczka dogorywa, przyjd? i po?? na ni? r?ce, aby ocala?a i ?y?a. Poszed? wi?c z nim, a wielki t?um szed? za Nim i zewsz?d na Niego napiera?. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpia?a na up?yw krwi. Wiele przecierpia?a od r?nych lekarzy i ca?e swe mienie wyda?a, a nic jej nie pomog?o, lecz mia?a si? jeszcze gorzej. S?ysza?a ona o Jezusie, wi?c przysz?a od ty?u, mi?dzy t?umem, i dotkn??a si? Jego p?aszcza. Mwi?a bowiem: ?ebym si? cho? Jego p?aszcza dotkn??a, a b?d? zdrowa. Zaraz te? usta? jej krwotok i poczu?a w ciele, ?e jest uzdrowiona z dolegliwo?ci. A Jezus natychmiast u?wiadomi? sobie, ?e moc wysz?a od Niego. Obrci? si? w t?umie i zapyta?: Kto si? dotkn?? mojego p?aszcza? Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, ?e t?um zewsz?d Ci? ?ciska, a pytasz: Kto si? Mnie dotkn??. On jednak rozgl?da? si?, by ujrze? t?, ktra to uczyni?a. Wtedy kobieta przysz?a zal?kniona i dr??ca, gdy? wiedzia?a, co si? z ni? sta?o, upad?a przed Nim i wyzna?a Mu ca?? prawd?. On za? rzek? do niej: Crko, twoja wiara ci? ocali?a, id? w pokoju i b?d? uzdrowiona ze swej dolegliwo?ci! Gdy On jeszcze mwi?, przyszli ludzie od prze?o?onego synagogi i donie?li: Twoja crka umar?a, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? Lecz Jezus s?ysz?c, co mwiono, rzek? prze?o?onemu synagogi: Nie bj si?, wierz tylko! I nie pozwoli? nikomu i?? z sob? z wyj?tkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu prze?o?onego synagogi. Wobec zamieszania, p?aczu i g?o?nego zawodzenia, wszed? i rzek? do nich: Czemu robicie zgie?k i p?aczecie? Dziecko nie umar?o, tylko ?pi. I wy?miewali Go. Lecz On odsun?? wszystkich, wzi?? z sob? tylko ojca, matk? dziecka oraz tych, ktrzy z Nim byli, i wszed? tam, gdzie dziecko le?a?o. Uj?wszy dziewczynk? za r?k?, rzek? do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mwi? ci, wsta?! Dziewczynka natychmiast wsta?a i chodzi?a, mia?a bowiem dwana?cie lat. I os?upieli wprost ze zdumienia. Przykaza? im te? z naciskiem, ?eby nikt o tym nie wiedzia?, i poleci?, aby jej dano je??.

Dzisiejsza EWANGELIA swoj? tre?ci? - ilo?ci? i znaczeniem - mog?aby wype?ni? kilka czyta? liturgicznych Ewangelii.
S?owo ma moc bo Bg ma moc, Jezus ma moc i te? nam j? przekazuje...

Pierwszy Kongres Nowej Ewangelizacji

Zapraszamy na Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji!

Szczeg?y na stronie Nowej Ewangelizacji.

Ewangelia na Niedziel? 24.VI.2012 Nr 155

Ewangelia na Niedziel? 24.VI.2012 Nr 155

Uroczysto?? Narodzenia ?w. Jana Chrzciciela

(?k 1,57-66.80)
Dla El?biety nadszed? czas rozwi?zania i urodzi?a syna. Gdy jej s?siedzi i krewni us?yszeli, ?e Pan okaza? tak wielkie mi?osierdzie nad ni?, cieszyli si? z ni? razem. smego dnia przyszli, aby obrzeza? dzieci?, i chcieli mu da? imi? ojca jego, Zachariasza. Jednak?e matka jego odpowiedzia?a: Nie, lecz ma otrzyma? imi? Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosi? to imi?. Pytali wi?c znakami jego ojca, jak by go chcia? nazwa?. On za??da? tabliczki i napisa?: Jan b?dzie mu na imi?. I wszyscy si? dziwili. A natychmiast otworzy?y si? jego usta, j?zyk si? rozwi?za? i mwi? wielbi?c Boga. I pad? strach na wszystkich ich s?siadw. W ca?ej grskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co si? zdarzy?o. A wszyscy, ktrzy o tym s?yszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kim?e b?dzie to dzieci?? Bo istotnie r?ka Pa?ska by?a z nim. Ch?opiec za? rs? i wzmacnia? si? duchem, a ?y? na pustkowiu a? do dnia ukazania si? przed Izraelem.

Dzisiejsza EWANGELIA jest prosta, jednoznaczna, cho? mo?na zauwa?y? BO?? METOD?, ktra si? cz?sto w dziejach LUDU BO?EGO powtarza: Gdy na ?wiat ma przyj?? kto? niezwyk?y - z jego pocz?ciem s? zwi?zane niezwyk?e okoliczno?ci.

Ewangelia na Niedziel? 17.VI.2012 Nr 154

Ewangelia na Niedziel? 17.VI.2012 Nr 154

XI niedziela zwyk?a

(Mk 4,26-34)
Jezus powiedzia? do t?umw: Z krlestwem Bo?ym dzieje si? tak, jak gdyby kto? nasienie wrzuci? w ziemi?. Czy ?pi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kie?kuje i ro?nie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw ?d?b?o, potem k?os, a potem pe?ne ziarnko w k?osie. A gdy stan zbo?a na to pozwala, zaraz zapuszcza si? sierp, bo pora ju? na ?niwo. Mwi? jeszcze: Z czym porwnamy krlestwo Bo?e lub w jakiej przypowie?ci je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy si? je wsiewa w ziemi?, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje si? wi?ksze od jarzyn; wypuszcza wielkie ga??zie, tak ?e ptaki powietrzne gnie?d?? si? w jego cieniu. W wielu takich przypowie?ciach g?osi? im nauk?, o ile mogli [j?] rozumie?. A bez przypowie?ci nie przemawia? do nich. Osobno za? obja?nia? wszystko swoim uczniom.

Kto nie zna Pisma ?wi?tego...

Je?li wi?c przyniesiesz dar [Mt 5, 20-26]

Je?li wi?c przyniesiesz dar swj przed o?tarz i tam wspomnisz, ?e brat twj ma co? przeciw tobie, zostaw tam dar swj przez o?tarzem, a najpierw id? i pojednaj si? z bratem swoim. Potem przyjd? i dar swj ofiaruj!

(Mt 5,20-26)

Procesja Bo?ego Cia?a w Sul?czynie - 2012

Procesja Bo?ego Cia?a

w Sul?czynie - 2012

Czuwanie w wigili? Zes?ania Ducha ?w.

Czuwanie

w wigili? Zes?ania Ducha ?w.

Dwa tygodnie temu odby?o si? w naszej parafii

Czuwanie w wigili? Zes?ania Ducha ?w.

Ewangelia na Niedziel? 10.VI.2012 Nr 153

Ewangelia na Niedziel? 10.VI.2012 Nr 153

X niedziela zwyk?a

(Mk 3, 20-35)
Potem przyszed? do domu, a t?um znw si? zbiera?, tak, ?e nawet posili? si? nie mogli. Gdy to pos?yszeli Jego bliscy, wybrali si?, ?eby Go powstrzyma?. Mwiono bowiem: Odszed? od zmys?w. Natomiast uczeni w Pi?mie, ktrzy przyszli z Jerozolimy, mwili: Ma Belzebuba i przez w?adc? z?ych duchw wyrzuca z?e duchy. Wtedy przywo?a? ich do siebie i mwi? im w przypowie?ciach: Jak mo?e szatan wyrzuca? szatana? Je?li jakie? krlestwo wewn?trznie jest sk?cone, takie krlestwo nie mo?e si? osta?. I je?li dom wewn?trznie jest sk?cony, to taki dom nie b?dzie mg? si? osta?. Je?li wi?c szatan powsta? przeciw sobie i wewn?trznie jest sk?cony, to nie mo?e si? osta? lecz koniec z nim. Nie, nikt nie mo?e wej?? do domu mocarza i sprz?t mu zagrabi?, je?li mocarza wpierw nie zwi??e, i wtedy dom jego ograbi. Zaprawd?, powiadam wam: wszystkie grzechy i blu?nierstwa, ktrych by si? ludzie dopu?cili, b?d? im odpuszczone. Kto by jednak zblu?ni? przeciw Duchowi ?wi?temu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mwili bowiem: Ma ducha nieczystego. Tymczasem nadesz?a Jego Matka i bracia i stoj?c na dworze, pos?ali po Niego, aby Go przywo?a?. W?a?nie t?um ludzi siedzia? wok? Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytaj? si? o Ciebie. Odpowiedzia? im: Kt? jest moj? matk? i /ktrzy/ s? bra?mi? I spogl?daj?c na siedz?cych doko?a Niego rzek?: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pe?ni wol? Bo??, ten Mi jest bratem, siostr? i matk?.

Ewangelia na Niedziel? 3.VI.2012 Nr 152

Ewangelia na Niedziel? 3.VI.2012 Nr 152

Niedziela Trjcy Przenaj?wi?tszej

(Mt 28,16-20)
Jedenastu uczniw uda?o si? do Galilei na gr?, tam gdzie Jezus im poleci?. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pok?on. Niektrzy jednak w?tpili. Wtedy Jezus podszed? do nich i przemwi? tymi s?owami: Dana Mi jest wszelka w?adza w niebie i na ziemi. Id?cie wi?c i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj?c im chrztu w imi? Ojca i Syna, i Ducha ?wi?tego. Uczcie je zachowywa? wszystko, co wam przykaza?em. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a? do sko?czenia ?wiata.

Ewangelia na Niedziel? 27.V.2012 Nr 151

Ewangelia na Niedziel? 27.V.2012 Nr 151

Zes?anie Ducha ?wi?tego

(J 7,37-39)
W ostatnim za?, najbardziej uroczystym dniu ?wi?ta Namiotw, Jezus stoj?c zawo?a? dono?nym g?osem: Je?li kto? jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzek?o Pismo: Strumienie wody ?ywej pop?yn? z jego wn?trza. A powiedzia? to o Duchu, ktrego mieli otrzyma? wierz?cy w Niego; Duch bowiem jeszcze nie by? dany, poniewa? Jezus nie zosta? jeszcze uwielbiony.

Ewangelia jest z Wigilii Zes?ania Ducha ?wi?tego, gdy? nasza wsplnota ma dzi? czuwanie modlitewne (ko?ci? w Sul?czynie, godz. 18.00)

Serdecznie zapraszamy !

Dzi? zamiast komentarza s?ownego slajdy do katechezy na dzisiejsze czuwanie, zaprojektowane przez nasza wsplnotowiczk?, Gra?ynk?

Zobacz slajdy na czuwanie:

Majowe 2012

Modlitwa
s?siedzkiej
wsplnoty
u stp Maryi.

Zapisy na "Wakacje z Bogiem"

Zapisy na:

Wakacje z Bogiem (Rekolekcje Letnie)

Zapisy b?d? mo?liwe przez nasz? stron? internetow?
od 1 czerwca do 15 lipca br, do godz. 22.00!

Prosimy o zapisywanie si?:

  • osb z naszej parafii
  • internautw - tak?e tych, ktrzy pytali si? ju? wcze?niej
  • cz?onkw zaprzyja?nionych wsplnot z Trjmiasta i innych miast
  • osb, ktre dopiero teraz zobaczy?y taka mo?liwo??

TERMIN: 15-19.08.2012

MIEJSCE: Sul?czyno, Kaszuby

KOSZT: ok. 50 z?/doba/osoba doros?a = nocleg + obiad

Czuwanie w wigili? Zes?ania Ducha ?w.

Czuwanie w wigili?

Zes?ania Ducha ?w.

26 maja 2012 sobota

Zapraszamy serdecznie wszystkich,
ktrzy chc? uwielbia? Pana w Duchu ?wi?tym:

  • w pie?niach pe?nych ducha
  • w modlitwie spontanicznej
  • w ciszy

Pocz?tek: godz. 18.00 - Msza ?w.

Ewangelia na Niedziel? 20.V.2012 Nr 150

Ewangelia na Niedziel? 20.V.2012 Nr 150

Uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego

(Mk 16,15-20)
I rzek? do nich: Id?cie na ca?y ?wiat i g?o?cie Ewangeli? wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, b?dzie zbawiony; a kto nie uwierzy, b?dzie pot?piony. Tym za?, ktrzy uwierz?, te znaki towarzyszy? b?d?: w imi? moje z?e duchy b?d? wyrzuca?, nowymi j?zykami mwi? b?d?; w??e bra? b?d? do r?k, i je?liby co zatrutego wypili, nie b?dzie im szkodzi?. Na chorych r?ce k?a?? b?d?, i ci odzyskaj? zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus zosta? wzi?ty do nieba i zasiad? po prawicy Boga. Oni za? poszli i g?osili Ewangeli? wsz?dzie, a Pan wsp?dzia?a? z nimi i potwierdzi? nauk? znakami, ktre jej towarzyszy?y.

Tej niedzieli obchodzimy uroczysto?? Wniebowst?pienia Jezusa.
Interesuje mnie DLACZEGO Jezus wst?pi? do nieba.

Dziecko s?ysz?ce t? histori? po raz pierwszy stwierdzi?o by pewnie,
?e Jezus polecia? do swojego domu na innej planecie,
albo na statek kosmiczny zawieszony na orbicie oko?oziemskiej.

My jednak znamy Bibli? na tyle, aby wiedzie?, ?e tak nie jest.
DLACZEGO zatem Jezus wst?pi? do nieba?

Ewangelia na Niedziel? 13.V.2012 Nr 149

Ewangelia na Niedziel? 13.V.2012 Nr 149

VI niedziela wielkanocna

(J 15,9-17)
Jezus powiedzia? do swoich uczniw: Jak Mnie umi?owa? Ojciec, tak i Ja was umi?owa?em. Wytrwajcie w mi?o?ci mojej! Je?li b?dziecie zachowywa? moje przykazania, b?dziecie trwa? w mi?o?ci mojej, tak jak Ja zachowa?em przykazania Ojca mego i trwam w Jego mi?o?ci. To wam powiedzia?em, aby rado?? moja w was by?a i aby rado?? wasza by?a pe?na. To jest moje przykazanie, aby?cie si? wzajemnie mi?owali, tak jak Ja was umi?owa?em. Nikt nie ma wi?kszej mi?o?ci od tej, gdy kto? ?ycie swoje oddaje za przyjaci? swoich. Wy jeste?cie przyjaci?mi moimi, je?eli czynicie to, co wam przykazuj?. Ju? was nie nazywam s?ugami, bo s?uga nie wie, co czyni pan jego, ale nazwa?em was przyjaci?mi, albowiem oznajmi?em wam wszystko, co us?ysza?em od Ojca mego. Nie wy?cie Mnie wybrali, ale Ja was wybra?em i przeznaczy?em was na to, aby?cie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa? - aby wszystko da? wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imi? moje. To wam przykazuj?, aby?cie si? wzajemnie mi?owali.

(J 15,9-17) Jezus dzi? mwi do ka?dego z nas:

je?li b?dziecie zachowywa? moje przykazania, b?dziecie trwa? w mi?o?ci mojej

i dalej mwi:

Więcej artykułów…

Strona 8 z 15

8

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdj?cia grupowe (R.L. 2015) - r?na pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Wi?ksze zdj?cia: prze?lemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisw na tegoroczne rekolekcje ZOSTA?A w?a?nie (pi?tek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNI?TA - 200 osb zapisanych :)

<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Czytanie Pisma ?wi?tego jako S?owa Bo?ego:

1Najpierw si? pomdl: popro? Boga o otwarcie serca i obdarowanie ci? Duchem ?wi?tym.

2U?wiadom sobie zanim otworzysz Bibli?: b?dziesz rozmawia? z samym Bogiem, otwrz ca?kowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej ?w. ?uka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem mo?esz przeczyta? pozosta?e Ewangelie ju? w normalnej kolejno?ci

4W tekst Biblii wchod? powoli: i z uwag?, tu ka?de zdanie i s?owo ma znaczenie. Skup si? na Jego s?owie

5Staraj si? zrozumie?: i zapami?ta? co czytasz. Zapisz sobie wa?ne dla ciebie zdanie, by p?niej je kontemplowa?.

6Rozpraszaj?ce ciebie my?li: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwil? i popro? Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasi?gu ?wiatowym.
Nie ma jednego za?o?yciela,
nie ma te? listy cz?onkw.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kap?anw zetkn??o si? z Odnow? Charyzmatyczn? poza Polsk?. Postanowili przenie?? to do?wiadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na ?wiecie

Mi?dzynarodowe S?u?by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS to "zrzeszenie zrzesze?" grup Odnowy Charyzmatycznej na ?wiecie.

?wieccy w Ko?ciele - ?pi?cy rycerze ?

Prawa i obowi?zki ?wieckich w KK

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013