Wielki Post 2015 #13

B?d?cie mi?osierni, jak Ojciec wasz jest mi?osierny. Nie s?d?cie, a nie b?dziecie s?dzeni; nie pot?piajcie, a nie b?dziecie pot?pieni; odpuszczajcie, a b?dzie wam odpuszczone. Dawajcie, a b?dzie wam dane; miar? dobr?, nat?oczon?, utrz?sion? i op?ywaj?c? wsypi? w zanadrza wasze. Odmierz? wam bowiem tak? miar?, jak? wy mierzycie.
(?k 6,36-38)
Nie s?d?cie, a nie b?dziecie s?dzeni;
Ulubione zdanie ludzi (cz?sto niewierz?cych), ktrzy cytuj? go, gdy kto? zwraca im uwag?, ?e ?le post?puj?.
Ci jednak, ktrzy zwracaj? uwag?, nie s?dz? TYLKO OCENIAJ?
a to nie jest w Biblii zabronione,
wr?cz przeciwnie - jest nawet nakazane...

Wasz Michael