Wielki Post 2015 #5

Pro?ba do Boga i pokj w sercu


Dzisiejszym psalmem modl? si? do Boga
o skuteczne MOJE nawrcenie. W tym samym psalmie znajduj? zapewnienie
o tym,
?e Bg b?dzie skutecznie (w mojej sprawie) dzia?a?.
Oczywi?cie wymaga ode mnie wsp?pracy, wysi?ku.
Panie pom?!

Daj mi pozna? Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzi? Twoimi ?cie?kami.
Prowad? mnie w prawdzie wed?ug Twych poucze?,
Bo?e i Zbawco, w Tobie mam nadziej?.

Wspomnij na swe mi?osierdzie Panie,
na swoj? mi?o??, ktra trwa na wieki.
Tylko o mnie pami?taj w swoim mi?osierdziu,
ze wzgl?du na dobro? Tw?, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drog? grzesznikom.
Pomaga pokornym czyni? dobrze,
uczy pokornych drg swoich.