• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKO?CZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
b?dzie uczestniczy?o ok. 220 osb
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wo?oszyna SJ obok.
(Prosimy o dalsz? modlitw?!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznali?my z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zako?czenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powy?sza liczba b?dzie aktualizowana w miar? zapisywania si? kolejnych rodzin/osb :)

Oto S?owo od Pana, o ktre prosili?my, by potwierdzi? nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robi? "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE krluje: wesel si? ziemio, radujcie si? mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

ZMARTWYCHWSTANIE PA?SKIE

Zmartwychwstanie Jezusa ma moc przemieni? tak?e nasze ?ycie. Oby?my wszyscy do?wiadczyli tej mocy w rozpoczynaj?cym si? w?a?nie Okresie Wielkanocnym. Oby?my przepe?nieni mi?o?ci? do Boga Ojca, rozlan? w naszych sercach przez Ducha ?wi?tego, z rado?ci? chwalili Jezusa Chrystusa, Tego, ktry nas wyzwoli?!

Wielkanoc jest najstarszym, najwi?kszym i centralnym ?wi?tem chrze?cija?skim. Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwsta?, nie obchodziliby?my ?adnych innych ?wi?t, ktrymi w ci?gu ca?ego roku si? cieszymy. Nie by?oby rwnie? wsplnoty chrze?cijan, ktrej fundamentem jest przecie? Zmartwychwstanie Chrystusa.

?wi?ta Wielkanocne wzi??y swj pocz?tek od ?ydowskiej Paschy, czyli wyj?cia narodu wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. ?ydzi ?wi?towali Pasch? 14-go dnia ksi??ycowego miesi?ca Nisan. Wtedy to dokona?a si? Chrystusowa Pascha przej?cie Chrystusa przez ?mier? do chwa?y zmartwychwstania.

Na Soborze Nicejskim w roku 325 ustalono, ?e Wielkanoc w Ko?ciele b?dziemy obchodzi? w pierwsz? niedziel? po pierwszej wiosennej pe?ni ksi??yca, gdy? wwczas nast?pi?o Zmartwychwstanie Chrystusa.

Za czasw Jezusa w ?wi?to Paschy gromadzili si? w Jerozolimie bardzo licznie wierni religii moj?eszowej. Sk?adali baranka wielkanocnego we wsplnej ofierze, a potem spo?ywali go we wsplnotach rodzinnych, wspominaj?c wyprowadzenie z niewoli egipskiej.

Dzi? Chrystus Zmartwychwsta?y gromadzi swoich uczniw, jako Baranek Bo?y sk?ada si? w ofierze i zaprasza ich na uczt?, na ktrej daje im spo?ywa? Swoje Cia?o i Swoj? Krew. Jest to nasza Pascha, nasze przej?cie do nowego ?ycia. Krew bowiem Chrystusa Baranka ocala nas od grzechu i ?mierci i czyni nas godnymi udzia?u w uczcie wiekuistej rado?ci. Dlatego od najdawniejszych czasw w naszej polskiej tradycji, centrum sto?u ?wi?tecznego zajmuje baranek wielkanocny z chor?giewk? i radosnym napisem: Alleluja!

OR?DZIE WIELKANOCNE

W czasie Wigilii Paschalnej ?piewane jest staro?ytne or?dzie wielkanocne, Exsultet, obwieszczaj?ce pocz?tek radosnych obchodw: Weselcie si? ju?, zast?py Anio?w w niebie! Weselcie si?, s?udzy Boga. Niechaj zabrzmi? dzwony g?osz?ce zbawienie, gdy Krl tak wielki odnosi zwyci?stwo.

W dalszej cz??ci or?dzie wys?awia niezwyk?e skutki zmartwychwstania Jezusa: U?wi?caj?ca si?a tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinno?? upad?ym, a rado?? smutnym. Wszystko to dzi?ki temu, ?e Chrystus zmartwychwsta?!

W?a?nie teraz, w Okresie Wielkanocnym, Jezus pragnie wyla? na ka?dego z nas te drogocenne i wspania?e dary. Chce obmy? nas z grzechw i przywrci? nam niewinno??. Chce uczyni? nas na powrt wolnymi jak dzieci i nape?ni? rado?ci? zmartwychwstania. On zmartwychwsta? i ?yje! Oto najwi?ksza prawda naszej wiary!

Zmartwychwstanie Jezusa ma moc przemieni? tak?e nasze ?ycie. Oby?my wszyscy do?wiadczyli tej mocy w rozpoczynaj?cym si? w?a?nie Okresie Wielkanocnym. Oby?my przepe?nieni mi?o?ci? do Boga Ojca, rozlan? w naszych sercach przez Ducha ?wi?tego, z rado?ci? chwalili Jezusa Chrystusa, Tego, ktry nas wyzwoli?!

WEJD? DO RADO?CI BOGA!

Pe?ni? ?ask paschalnych raduj? si? wszystkie ludy na ca?ej ziemi tak modli si? Ko?ci? na ca?ym ?wiecie s?owami prefacji wielkanocnych. Zmartwychwstanie Jezusa, ktre ?wi?tujemy w czasie Wielkanocy, jest wydarzeniem radosnym. Jeste?my zaproszeni do udzia?u w rado?ci wielkanocnej poprzez rozwa?anie wielkich rzeczy, ktre uczyni? dla nas Bg przez ?mier? i zmartwychwstanie swego Syna.

Sens i znaczenie zbawcze Zmartwychwstania

"Je?li Chrystus nie zmartwychwsta?, daremne jest nasze nauczanie, pr?na jest tak?e wasza wiara" (1 Kor 15, 14). Zmartwychwstanie stanowi przede wszystkim potwierdzenie tego wszystkiego, co sam Chrystus czyni? i czego naucza?. Wszystkie prawdy, nawet najbardziej niedost?pne dla umys?u ludzkiego, znajduj? swoje uzasadnienie, gdy? Chrystus da? ich ostateczne, obiecane przez siebie potwierdzenie swoim Boskim autorytetem. (KKK 651)

Misterium Paschalne ma dwa aspekty: przez swoj? ?mier? Chrystus wyzwala nas od grzechu; przez swoje Zmartwychwstanie otwiera nam dost?p do nowego ?ycia. Jest ono przede wszystkim usprawiedliwieniem, ktre przywraca nam ?ask? Bo??, "aby?my i my wkroczyli w nowe ?ycie - jak Chrystus powsta? z martwych" (Rz 6, 4). Polega ono na zwyci?stwie nad ?mierci? grzechu i na nowym uczestnictwie w ?asce. Dokonuje ono przybrania za synw, poniewa? ludzie staj? si? bra?mi Chrystusa, jak sam Jezus nazywa? uczniw po Zmartwychwstaniu: "Id?cie i oznajmijcie moim braciom" (Mt 28, 10; J 20, 17). Staj? si? oni bra?mi nie przez natur?, ale przez dar ?aski, poniewa? to przybrane synostwo udziela rzeczywistego uczestnictwa w ?yciu jedynego Syna, ktry objawi? si? w pe?ni w swoim Zmartwychwstaniu. (KKK 654)

Wreszcie Zmartwychwstanie Chrystusa - i sam Chrystus Zmartwychwsta?y - jest zasad? i ?rd?em naszego przysz?ego zmartwychwstania: "Chrystus zmartwychwsta? jako pierwszy spo?rd tych, co pomarli... I jak w Adamie wszyscy umieraj?, tak te? w Chrystusie wszyscy b?d? o?ywieni" (1 Kor 15, 20-22). W oczekiwaniu na to wype?nienie, Chrystus Zmartwychwsta?y ?yje w sercach wiernych. W Nim chrze?cijanie "kosztuj? mocy przysz?ego wieku" (Hbr 6, 5), a ich ?ycie zosta?o wprowadzone przez Chrystusa do wn?trza ?ycia Bo?ego, aby "ju? nie ?yli dla siebie, lecz dla Tego, ktry za nich umar? i zmartwychwsta?" (2 Kor 5, 15). (KKK 655)

UCZESTNICZYMY W JEGO ZMARTWYCHWSTANIU!

Bg wskrzesi? nas razem z Chrystusem i wraz z Nim posadzi? nas na wy?ynach niebieskich (Ef 2, 6). Zatem poucza nas: Je?eli wierzycie, ?e Chrystus powsta? z martwych, wierzcie, ?e i wy wraz z Nim tak samo zmartwychwstali?cie; je?eli wierzycie, ?e Chrystus zasiada po prawicy Ojca w niebie, wierzcie, ?e i wy zostali?cie umieszczeni nie na ziemi, lecz na wy?ynach niebieskich; je?eli wierzycie, ?e umarli?cie wraz z Chrystusem, wierzcie, ?e wraz z Nim i ?y? b?dziecie; je?eli wierzycie, ?e Chrystus umar? dla grzechu i ?yje dla Boga, to i wy b?dziecie martwi dla grzechu i ?yjecie dla Boga. Wszystko, co o Nim napisano Jego narodziny, wychowanie, moc, m?ka i zmartwychwstanie, nie tylko dokona?o si? wcze?nie, ale i teraz w nas si? dokonuje.

Orygenes (ok. 185-253/254)


CO CHRYSTUS MWI DO NAS?

Uwierzcie; uwierzcie, ?e b?dziecie mieli udzia? w mojej wspania?ej uczcie, poniewa? Ja nie gardzi?em waszym n?dznym pokarmem. Czy? Ten, ktry dzieli? wasz? niedol?, nie obdarzy was swoim b?ogos?awie?stwem? Z ca?? pewno?ci? udzieli go wam. On da? nam obietnic? uczestnictwa w Jego ?yciu. Ale On uczyni? co? jeszcze bardziej niewiarygodnego. Przyj?? za nas ?mier?. Dzi?ki temu prawd? mog?o si? sta? to, co powiedzia?: Zapraszam was do uczestnictwa w moim ?yciu, gdzie nie ma ?mierci. Zobaczcie wi?c, do czego was zapraszam do krainy anio?w, do przyja?ni z Ojcem i Duchem ?wi?tym, do wiecznego ucztowania, do rado?ci bycia moimi bra?mi. Przede wszystkim jednak zapraszam was do Siebie, do uczestnictwa w ca?ym moim ?yciu. Czy? nie jeste?cie w stanie uwierzy?, ?e dam wam moje ?ycie? Przyjmijcie wi?c moj? ?mier? jako gwarancj?.

Dlatego, jak d?ugo ?yjemy w tym doczesnym ciele, umierajmy razem z Chrystusem przez zmian? swego post?powania, aby?my mogli ?y? z Nim na wieki w prawo?ci i mi?o?ci. Dopki nie przyjdziemy do Tego, ktry przyszed? do nas, dopki nie zaczniemy ?y? w zjednoczeniu z Tm, ktry umar? za nas, dopty nie posi?dziemy obiecanego b?ogos?awionego ?ycia.

Z kazania ?w. Augustyna

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdj?cia grupowe (R.L. 2015) - r?na pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Wi?ksze zdj?cia: prze?lemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisw na tegoroczne rekolekcje ZOSTA?A w?a?nie (pi?tek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNI?TA - 200 osb zapisanych :)

<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Czytanie Pisma ?wi?tego jako S?owa Bo?ego:

1Najpierw si? pomdl: popro? Boga o otwarcie serca i obdarowanie ci? Duchem ?wi?tym.

2U?wiadom sobie zanim otworzysz Bibli?: b?dziesz rozmawia? z samym Bogiem, otwrz ca?kowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej ?w. ?uka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem mo?esz przeczyta? pozosta?e Ewangelie ju? w normalnej kolejno?ci

4W tekst Biblii wchod? powoli: i z uwag?, tu ka?de zdanie i s?owo ma znaczenie. Skup si? na Jego s?owie

5Staraj si? zrozumie?: i zapami?ta? co czytasz. Zapisz sobie wa?ne dla ciebie zdanie, by p?niej je kontemplowa?.

6Rozpraszaj?ce ciebie my?li: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwil? i popro? Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasi?gu ?wiatowym.
Nie ma jednego za?o?yciela,
nie ma te? listy cz?onkw.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kap?anw zetkn??o si? z Odnow? Charyzmatyczn? poza Polsk?. Postanowili przenie?? to do?wiadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na ?wiecie

Mi?dzynarodowe S?u?by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS to "zrzeszenie zrzesze?" grup Odnowy Charyzmatycznej na ?wiecie.

?wieccy w Ko?ciele - ?pi?cy rycerze ?

Prawa i obowi?zki ?wieckich w KK

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013