• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKO?CZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
b?dzie uczestniczy?o ok. 220 osb
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wo?oszyna SJ obok.
(Prosimy o dalsz? modlitw?!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznali?my z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zako?czenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powy?sza liczba b?dzie aktualizowana w miar? zapisywania si? kolejnych rodzin/osb :)

Oto S?owo od Pana, o ktre prosili?my, by potwierdzi? nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robi? "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE krluje: wesel si? ziemio, radujcie si? mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

WIELKA SOBOTA

Dzie? spoczynku Pana w grobie dzie? cichej nadziei, modlitewnego oczekiwania na cud zmartwychwstania. W dniu tym nie powinno by? nic z ?a?oby, nic ze smutku, ale cicha, wewn?trzna rado?? p?yn?ca z wiary w bstwo Chrystusa i z nadziei na wype?nienie wszystkiego co zapowiedzia?.

W ko?ciele przy Grobie Chrystusa trwa modlitewna adoracja. Zegnijmy nasze kolana, by uczci? ukrzy?owanego, ktry ponis? ?mier? za nasze grzechy. Albowiem zap?at? za grzech jest ?mier? (Rz 3, 20) czytamy w Li?cie do Rzymian. Chrystus przyj?? na siebie nasz? kar?, umar? zamiast nas, po to aby?my mogli mie? ?ycie. Podzi?kujmy Mu za to.

Ko?ci? przygotowany jest do wieczornej liturgii czuwania paschalnego prezbiterium i o?tarz centralny przyjmuj? od?wi?tny wystrj. Przez ca?y niemal dzie? trwa istna pielgrzymka rodzicw z dzie?mi nios?cymi koszyki z pokarmami do po?wi?cenia. Dawniej ?wi?cono wszystko, cokolwiek przygotowane by?o na st? ?wi?teczny. Pi?kny ten zwyczaj jest pozosta?o?ci? z pierwszych wiekw chrze?cija?stwa. Przed wi?kszymi ?wi?tami uroczy?cie obchodzono wigilie i czuwano w nocy, oczekuj?c radosnego dnia ?wi?tecznego. Przygotowywano te? pokarmy na zimno, by nie narusza? ?wi?towania przez przygotowywanie posi?kw. Po Mszy ?w. odbywa?y si? agapy, czyli wsplne posi?ki uczestnicz?cych w liturgii.

Wielka Sobota zachowa?a swj pierwotny charakter do dnia dzisiejszego w prze?yciach wiernych. Tu i wdzie przy kratkach konfesjona?u kl?ka jeszcze kto?, kto nie zd??y? oczy?ci? si? z grzechw, bo przecie? rado?ci wielkanocnej nie prze?yje w pe?ni ten, kto nie pojedna? si? z Panem.

Ostatnie przygotowania do prze?ycia ?wi?t Wielkanocnych zako?czmy w ci?gu dnia sobotniego, by wieczr by? ju? przepe?niony rado?ci? paschaln?. Pami?tajmy rwnie? o przygotowaniu pascha?u rodzinnego, ktry b?dzie nam przypomina? zmartwychwsta?ego Chrystusa.

?WI?CENIE POKARMW

W ka?dej rodzinie w godzinach rannych Wielkiej Soboty przygotowujemy pokarmy do po?wi?cenia. Stanowi? je przede wszystkim chleb przypominaj?cy chleb ?ywy, ktry zst?pi? z nieba i w Komunii ?w. daje ?ycie ?wiatu, a tak?e jajka i kolorowe pisanki symbol ?ycia, przyj??y one tak?e tre?? symboliczn? zwi?zan? ze zmartwychwstaniem Chrystusa, kruszeniem ska?y grobu i rodz?cym si? nowym ?yciem jako wielkim darem Boga, oraz w?dliny i baranek wielkanocny przypominaj?cy pierwsz? noc paschaln?, noc wyj?cia narodu wybranego z niewoli egipskiej i rozpocz?cia w?drwki do ziemi obiecanej.

Symbolizuje on biblijnego baranka paschalnego, ktry by? zapowiedzi? Baranka Chrystusa zabitego i zmartwychwsta?ego, wybawiaj?cego swoj? Krwi? od ?mierci wiecznej, ktry jednoczy wszystkich przy swoim stole w braterskiej komunii. Tak wi?c figurka baranka wielkanocnego z chor?giewk? w obrz?dowo?ci chrze?cija?skiej symbolizuje Chrystusa Pana, ktry nazwany jest w teologii biblijnej Barankiem Paschalnym.

Na wielkanocny st? mo?na rwnie? poda? pob?ogos?awiony chrzan, pieprz i sl, ktre s? odpowiednikami biblijnych gorzkich zi?. W Starym Testamencie spo?ywano z nimi mi?so wielkanocnego baranka. Wierni przynosz? do po?wi?cenia jeszcze wiele innych pokarmw owocw ziemi i pracy r?k ludzkich jako zapowied? uczty niebieskiej w Krlestwie Zmartwychwsta?ego Odkupiciela. Koszyczki i naczynia z umieszczonymi w nich pokarmami mo?na udekorowa? wiecznie zielonymi borwkami lub bukszpanem, czy te? wiosennymi kwiatami i baziami. Ceremoni? b?ogos?awie?stwa pokarmw szczeglnie prze?ywaj? dzieci, pom?my im w tym.

Udaj?c si? z pokarmami do ko?cio?a pami?tajmy o adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu przy Grobie Pa?skim. Nie ?a?ujmy czasu na modlitw? osobist?, gdy? jest to czas, w ktrym Bg przemienia nasze serca i nasze ?ycie sprawiaj?c, ?e wszystko nabiera g??bszego sensu. Bez tego zwyczaje ?wi?teczne b?d? tylko pustymi gestami. Niech nam raczej braknie czasu na niektre przygotowania ni? na modlitw?.

Po powrocie za? do domu umie??my ?wi?conk? na stole wielkanocnym. Nie zapominajmy tak?e o tym, by darami Bo?ymi dzieli? si? z potrzebuj?cymi.

UDZIA? W LITURGII WIGILII PASCHALNEJ

Wielka Sobota od pocz?tku by?a zamkni?ta uroczystym (wigili?) i trwa?a do ?witu niedzieli, do celebracji Eucharystii. W ci?gu wiekw jej obrz?d zosta? wzbogacony b?ogos?awie?stwem ognia i ?wiecy woskowej, ktre stanowi?o pocz?tek wigilii.

Od II wieku Noc Paschalna charakteryzuje si? celebracj? chrztu jako cz??ci integralnej wigilii: same teksty biblijne wyra?aj? obrazowo tajemnice paschy poprzez chrzest w wodzie i w Duchu ?wi?tym (stworzenie nowego ?wiata i nowego cz?owieka, chrzest, obietnica Boga, zmartwychwstanie i ponowne przyj?cie Chrystusa).

Wszystko to dope?nia si? w z?o?eniu ofiary eucharystycznej, w ktrej uczestnicz? po raz pierwszy neofici. Dlatego paschalne wydarzenia zbawcze Chrystusa, Jego przej?cie (pascha) ze ?mierci do ?ycia, znajduje swoj? wyj?tkow? syntez? i szczytow? form? obrz?dow? w uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej, w czasie ktrej sprawuje si? paschalne sakramenty chrze?cija?skiego wtajemniczenia (chrzest, bierzmowanie i Eucharysti?).

Ta Msza Wigilii Paschalnej zawiera w sobie wszystkie poprzedzaj?ce j? celebry ca?ego Triduum Paschalnego. Wigilia Paschalna charakteryzuje si? tym, ?e oznajmia sens narodzin przez chrzest, dla ktrej to celebracji wymagane jest, o ile to mo?liwe, zachowanie odnowienia przyrzecze? chrzcielnych doros?ych i zadbanie o jego podnios?y i uroczysty charakter.

Uroczysto?? Paschalna obchodzona jest w pe?nej rado?ci i stopniowo podnios?ym rytmie, ktry wp?ywa na liturgi? eucharystyczn?, prawdziw? Eucharysti? Paschaln?. Po obrz?dach wprowadzaj?cych jak b?ogos?awie?stwo ognia i ?wiecy paschalnej ze ?piewem zapowiadaj?cym Pasch?, celebruje si? liturgi? s?owa, nast?pnie liturgi? chrztu, a szczytem jest celebracja liturgii Eucharystii. Te elementy celebracji stanowi? jednolit? ca?o??, i wyja?niaj? misterium paschalne jako proklamacj? s?owa i jego wcielenie w ?yciu Ko?cio?a poprzez sakramenty wtajemniczenia chrze?cija?skiego. Fundamentalnym symbolem uroczystych obchodw Wigilii Paschalnej jest o?wietlona noc, co symbolizuje, ?e ?ycie w ?asce wyp?ywa z faktu ?mierci Chrystusa.

Wigilia Paschalna stanowi szczyt Triduum Paschalnego. Jest najwa?niejsz? liturgi? ca?ego roku ko?cielnego. W t? Wielk? Noc, Ko?ci? sprawuje sakramenty ?wi?te w ca?ym bogactwie znakw oraz proklamuje najwa?niejsze wydarzenia z historii zbawienia. Dlatego w miar? mo?no?ci, udajmy si? do ko?cio?a na obchd Wigilii Paschalnej z ca?? rodzin?. Zabierzmy ze sob? ?wiece chrzcielne. Zgromad?my si? wszyscy wok? ogniska rozpalonego przed ko?cio?em. Przyb?dzie tu kap?an w uroczystej procesji, z wielk? ?wiec? paschaln?.

Liturgia Wigilii Paschalnej Nocy ma nast?puj?cy uk?ad:

  • I. Liturgia ?wiat?a, w czasie ktrej po?wi?ca si? pascha?, wnosi uroczy?cie ?wiat?o do ciemnego ko?cio?a i ?piewa Or?dzie Paschalne.
  • II. Liturgia S?owa s?uchaj?c uwa?nie czyta? biblijnych rozwa?amy wielkie dzie?a, ktrych dokona? Pan Bg od samego pocz?tku dla swego ludu.
  • III. Liturgia chrzcielna Kap?an udziela Chrztu ?w. przedstawionym katechumenom lub dzieciom. Przedtem jednak dokonuje po?wi?cenia wody chrzcielnej, ktra a? do Zielonych ?wi?t b?dzie u?ywana do udzielania Chrztu ?w.
    Nast?pnie wszyscy wierni odnawiaj? przyrzeczenia chrzcielne i jako odrodzeni z wody i Ducha ?wi?tego bior? udzia? w ostatniej cz??ci Wigilii, ktr? jest:
  • IV. Liturgia Eucharystyczna uczta paschalna, w czasie ktrej zabrzmi? wszystkie dzwony ?wi?tyni i radosne trzykrotne Alleluja wielkanocne. Ko?ci? wraz ze swymi nowymi cz?onkami odrodzonymi we chrzcie zostaje zaproszony do Sto?u, ktry Pan przygotowa? swojemu ludowi przez sw? ?mier? i Zmartwychwstanie.

Po zako?czeniu liturgii Wigilii Paschalnej wyjd?my z ko?cio?a z p?on?cymi ?wiecami. Niech ?wiat?o Zmartwychwsta?ego Chrystusa o?wietla nie tylko mroki ko?cio?a, lecz tak?e drogi naszego codziennego ?ycia. Je?li to b?dzie mo?liwe, przynie?my wielkanocny p?omie? parafialnego pascha?u do domu. Po przyj?ciu wszystkich domownikw zapalmy od niego pascha? rodzinny.

POZDROWIENIE WIELKANOCNE

Pocz?wszy od papie?a Grzegorza Wielkiego chrze?cijanie w tym dniu pozdrawiali si? s?owami: Chrystus Zmartwychwsta?! Odpowied? brzmia?a: Prawdziwie Zmartwychwsta?!.

Dobrze by?oby, aby?my dzisiaj powrcili do tego chwalebnego i tak bardzo starego zwyczaju chrze?cija?skiego, tym bardziej, ?e jest on jeszcze ?ywy do dzi? w Ko?ciele Wschodnim. W ci?gu ca?ego wi?c Okresu Wielkanocnego lub cho?by w same ?wi?ta Wielkanocne pozdrawiajmy si? s?owami: Chrystus Zmartwychwsta?! Prawdziwie Zmartwychwsta?!


III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdj?cia grupowe (R.L. 2015) - r?na pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Wi?ksze zdj?cia: prze?lemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisw na tegoroczne rekolekcje ZOSTA?A w?a?nie (pi?tek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNI?TA - 200 osb zapisanych :)

<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Czytanie Pisma ?wi?tego jako S?owa Bo?ego:

1Najpierw si? pomdl: popro? Boga o otwarcie serca i obdarowanie ci? Duchem ?wi?tym.

2U?wiadom sobie zanim otworzysz Bibli?: b?dziesz rozmawia? z samym Bogiem, otwrz ca?kowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej ?w. ?uka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem mo?esz przeczyta? pozosta?e Ewangelie ju? w normalnej kolejno?ci

4W tekst Biblii wchod? powoli: i z uwag?, tu ka?de zdanie i s?owo ma znaczenie. Skup si? na Jego s?owie

5Staraj si? zrozumie?: i zapami?ta? co czytasz. Zapisz sobie wa?ne dla ciebie zdanie, by p?niej je kontemplowa?.

6Rozpraszaj?ce ciebie my?li: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwil? i popro? Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasi?gu ?wiatowym.
Nie ma jednego za?o?yciela,
nie ma te? listy cz?onkw.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kap?anw zetkn??o si? z Odnow? Charyzmatyczn? poza Polsk?. Postanowili przenie?? to do?wiadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na ?wiecie

Mi?dzynarodowe S?u?by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS to "zrzeszenie zrzesze?" grup Odnowy Charyzmatycznej na ?wiecie.

?wieccy w Ko?ciele - ?pi?cy rycerze ?

Prawa i obowi?zki ?wieckich w KK

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013