• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKO?CZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
b?dzie uczestniczy?o ok. 220 osb
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wo?oszyna SJ obok.
(Prosimy o dalsz? modlitw?!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznali?my z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zako?czenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powy?sza liczba b?dzie aktualizowana w miar? zapisywania si? kolejnych rodzin/osb :)

Oto S?owo od Pana, o ktre prosili?my, by potwierdzi? nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robi? "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE krluje: wesel si? ziemio, radujcie si? mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

WIELKI PI?TEK

ADORACJA KRZY?A

To dzie? m?ki i ?mierci Chrystusa na krzy?u, dzie? modlitewnej ciszy, ale nie ?a?oby. Dzie? kontemplacji nad krwaw? ofiar?, ?rd?em naszego zbawienia. Dzie? mi?osierdzia, przebaczenia i obietnicy szczerej odnowy ?ycia chrze?cija?skiego. Stajemy w tym dniu pod Krzy?em Jezusa, stajemy wobec milczenia Boga, ktry sta? si? pos?usznym a? do ?mierci i to ?mierci krzy?owej (por. Flp 2, 8). Niech prze?ycie liturgii Wielkiego Pi?tku wyci?nie na naszej duszy znak ucznia Chrystusowego i umocni mi?o?? ku naszemu Odkupicielowi.

DROGA KRZY?OWA

W ko?cio?ach odprawiane s? nabo?e?stwa Drogi Krzy?owej. Nie przebiegnijmy jednak zbyt szybko tej drogi; nie zapomnijmy o czym? bardzo wa?nym, co cz?sto wymyka si? naszej uwadze: nie b?dziemy mogli uczestniczy? w Zmartwychwstaniu Pana, je?eli nie zjednoczymy si? z Jego M?k? i ?mierci?. Wyobra?my sobie, ?e sami jeste?my ?wiadkami tych chwil. Je?li chcemy pozna? Chrystusa i i?? za Nim, musimy si? przej?? Jego cierpieniem i opuszczeniem, poczu? si? sprawcami a nie tylko widzami biczowania, korony cierniowej, obelg, zdrad, gdy? to nasze grzechy zaprowadzi?y Go na Kalwari?.

LITURGIA WIELKIEGO PI?TKU

Natomiast w godzinach wieczornych zgromad?my si? licznie, aby wzi?? udzia? w specjalnej liturgii wielkopi?tkowej. Upami?tnia ona tajemnic? naszego zbawienia: ?mierci Chrystusa. O tej godzinie, o ktrej kiedy? na dziedzi?cu ?wi?tyni jerozolimskiej zabijano paschalne baranki, na Krzy?u za miastem umiera? Jezus, Baranek, ktry na swoje ramiona wzi?? grzechy nas wszystkich.

Zgodnie z tradycj? pierwszych wiekw, Ko?ci? w tym dniu nie sprawuje Eucharystii, lecz wzywa wiernych do adoracji Krzy?a. Pierwsza cz??? Liturgii Wielkiego Pi?tku sk?ada si? z procesji, le?enia krzy?em przed obna?onym o?tarzem, liturgii S?owa i rozszerzonej modlitwy powszechnej. Drug? cz??? liturgii stanowi uroczysta adoracja krzy?a, a trzeci? Komunia ?w. kap?ana celebruj?cego i wiernych. Jest to jedyny dzie? w roku, w ktrym nie odprawia si? Mszy ?w.

Na zako?czenie liturgii kap?an uroczy?cie przenosi Naj?wi?tszy Sakrament do tzw. Grobu Pa?skiego, gdzie wierni mog? przychodzi? na adoracj? i trwa? na modlitwie a? do Mszy rezurekcyjnej.

POST ?CIS?Y

W dniu tym wszyscy powinni zachowa? wstrzemi??liwo?? od pokarmw mi?snych i post ?cis?y. Wielu podejmuje dodatkowe umartwienia, jak cho?by to, ?e nie przyjmuj? ?adnych napojw przez ca?y dzie?, poniewa? Chrystus wisz?c na krzy?u cierpia? pragnienie i wo?a? Pragn?, a gdy podano Mu napj, nie chcia? pi?. W wielu domach nie s?ucha si? muzyki rozrywkowej, nie ogl?da si? te? programw telewizyjnych. Dawniej na znak smutku zas?aniano w mieszkaniu lustra.

Starajmy si? dzie? ten prze?y? jak uczniowie Ukrzy?owanego Mistrza rwnie? w naszych domach. W mieszkaniu winien by? wyeksponowany w szczeglny sposb krzy? najlepiej umie?ci? go na stole na bia?ej serwecie. O godz. 15.00, godzinie ?mierci Chrystusa, zapalamy obok krzy?a przynajmniej jedn? ?wiec?. Niech pali si? ona przez ca?y czas naszego pobytu w mieszkaniu. Mo?emy rwnie? odtwarza? muzyk? powa?n? o motywach pasyjnych. Je?li to jest mo?liwe, udajmy si? do ko?cio?a na liturgi? wielkopi?tkow? ca?? rodzin?. Po powrocie z ko?cio?a, po lekkim posi?ku, wszyscy cz?onkowie rodziny mog? zgromadzi? si? wok? krzy?a, obok ktrego zapalamy ?wiece.

Mo?emy przeczyta? fragment z Ewangelii opisuj?cy m?k? naszego Pana Jezusa Chrystusa (np. J 19, 1-42), rozwa?y? co oznacza ona w naszym ?yciu i sprbowa? odpowiedzie? na tak wielk? mi?o?? Boga do nas. Pomdlmy si? wsplnie dzi?kuj?c Bogu Ojcu za to, ?e wyda? swojego jedynego Syna na ?mier? za nasze grzechy, Jezusowi za ofiar? swojego ?ycia na krzy?u, ktra przynosi nam zbawienie i mo?liwo?? powrotu do Boga i Duchowi ?wi?temu, ?e pozwala nam zbli?a? si? do tak wielkiej Tajemnicy i w niej uczestniczy?. Nast?pnie powierzmy Bogu nasze ?ycie prosz?c o Jego kierownictwo i ?aski potrzebne do tego, by zawsze by? blisko Boga. Na zako?czenie mo?emy odmwi? Ojcze Nasz.

Niech krzy? pozostanie w centrum domu a? do godzin wieczornych Wielkiej Soboty, kiedy to jego miejsce zajmie pascha? rodzinny. Nale?a?oby rwnie?, je?li jest w pobli?u ko?ci?, odwiedzi? Grb Chrystusa i tam odprawi? adoracj?. W miastach jest tradycja, ?e odwiedza si? wiele grobw, a w?drwka od ko?cio?a do ko?cio?a nabiera charakteru pielgrzymki wielkosobotniej.

BO?Y GRB

Zwyczajem integralnie zwi?zanym z prze?yciem Triduum Paschalnego w naszej polskiej duchowo?ci jest urz?dzany we wszystkich ?wi?tyniach tzw. Bo?y Grb lub te? Grb Pa?ski. Jest to najcz??ciej w bocznej nawie lub w oddzielnej kaplicy dekorowany bardzo uroczy?cie o?tarz z umieszczon? figur? um?czonego Zbawiciela oraz miejscem na wystawienie Naj?wi?tszego sakramentu w monstrancji okrytej bia?ym welonem.

Tradycja Bo?ego Grobu si?ga staro?ytno?ci chrze?cija?skiej. Ju? w IV wieku w Jerozolimie odbywa?y si? specjalne obrz?dy w miejscach u?wi?conych M?k? Chrystusa i dotyczy?y rwnie? z?o?enia Cia?a Pa?skiego do grobu wykutego w skale. Do dnia dzisiejszego w pi?tek po zako?czeniu Drogi Krzy?owej oko?o godz. 16.00, w Jerozolimie mo?na uczestniczy? we wzruszaj?cym obrz?dzie w Bazylice Grobu Pa?skiego.

Mi?dzy Kalwari? a Grobem Chrystusa znajduje si? p?yta, na ktrej by?o z?o?one Cia?o Jezusa i przygotowywane do pogrzebu. Gromadz? si? wok? niej kobiety arabskie, chrze?cijanki, i w?rd modlitw i rzewnych ?pieww wylewaj? na t? p?yt? przyniesione wonne olejki i namaszczaj? nimi t? p?yt?. Nast?pnie pielgrzymi nas?czaj? nimi chusteczki i banda?e i zabieraj? je do swych domw.

Wzoruj?c si? na Jerozolimie w wielu regionach zacz?to budowa? Kalwarie i Groby Pa?skie, aby przybli?y? i u?atwi? wiernym prze?ywanie zbawczych tajemnic M?ki, ?mierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Po pewnym czasie w innych krajach zwyczaj ten zanik?. W polskim prze?ywaniu Triduum Paschalnego pozosta? jednak jako trwa?a i ?ywa tradycja.

Zwyczaj urz?dzania Bo?ego Grobu si?ga w Polsce XIII wieku. Wwczas to do przygotowanego Bo?ego Grobu przenoszono uroczy?cie krucyfiks. Przykrywano go ornatem czerwonego koloru i skrapiano wod? ?wi?con?.

Pod koniec wieku XV zacz?to umieszcza? tam rwnie? figur? Zmartwychwsta?ego i Eucharysti? w korporale. Od 1520 roku pojawi?a si? monstrancja, w ktrej uroczy?cie wystawia si? Naj?wi?tszy Sakrament. Od XVII wieku zacz?to Bo?y Grb przyozdabia? bardzo bogato i pojawi? si? zwyczaj umieszczania w nim obrzu lub figury Cia?a Chrystusowego z?o?onego w grobie.

Z czasem przyj??o si? ca?onocne czuwanie przy Bo?ym Grobie ze ?piewem psalmw i pie?ni ludowych a tak?e pe?nienie wart honorowych przez r?ne organizacje, a zw?aszcza przez wojsko, policj?, stra? po?arn? i harcerzy. Ten chwalebny zwyczaj przetrwa? jako bardzo ?ywy a? do naszych czasw.

W wielu miastach, a szczeglnie w Warszawie, istnieje zwyczaj nawiedzania Grobw Pa?skich. Starajmy si? t? pi?kn? tradycj? piel?gnowa?, ale nich to b?dzie dla nas forma pielgrzymki pokutnej po??czonej z modlitw? i adoracj? Chrystusa obecnego w Eucharystii.

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdj?cia grupowe (R.L. 2015) - r?na pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Wi?ksze zdj?cia: prze?lemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisw na tegoroczne rekolekcje ZOSTA?A w?a?nie (pi?tek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNI?TA - 200 osb zapisanych :)

<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Czytanie Pisma ?wi?tego jako S?owa Bo?ego:

1Najpierw si? pomdl: popro? Boga o otwarcie serca i obdarowanie ci? Duchem ?wi?tym.

2U?wiadom sobie zanim otworzysz Bibli?: b?dziesz rozmawia? z samym Bogiem, otwrz ca?kowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej ?w. ?uka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem mo?esz przeczyta? pozosta?e Ewangelie ju? w normalnej kolejno?ci

4W tekst Biblii wchod? powoli: i z uwag?, tu ka?de zdanie i s?owo ma znaczenie. Skup si? na Jego s?owie

5Staraj si? zrozumie?: i zapami?ta? co czytasz. Zapisz sobie wa?ne dla ciebie zdanie, by p?niej je kontemplowa?.

6Rozpraszaj?ce ciebie my?li: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwil? i popro? Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasi?gu ?wiatowym.
Nie ma jednego za?o?yciela,
nie ma te? listy cz?onkw.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kap?anw zetkn??o si? z Odnow? Charyzmatyczn? poza Polsk?. Postanowili przenie?? to do?wiadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na ?wiecie

Mi?dzynarodowe S?u?by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS to "zrzeszenie zrzesze?" grup Odnowy Charyzmatycznej na ?wiecie.

?wieccy w Ko?ciele - ?pi?cy rycerze ?

Prawa i obowi?zki ?wieckich w KK

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013