• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKO?CZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
b?dzie uczestniczy?o ok. 220 osb
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wo?oszyna SJ obok.
(Prosimy o dalsz? modlitw?!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznali?my z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zako?czenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powy?sza liczba b?dzie aktualizowana w miar? zapisywania si? kolejnych rodzin/osb :)

Oto S?owo od Pana, o ktre prosili?my, by potwierdzi? nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robi? "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE krluje: wesel si? ziemio, radujcie si? mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

WIELKI CZWARTEK

Wielki Czwartek jest uobecnieniem tajemnicy niesko?czonej mi?o?ci Chrystusa do ludzi. W liturgii zmienia si? ca?kowicie nastrj: kolor fioletowy ust?puje miejsca bieli. Jest to dzie? ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kap?a?stwa. W godzinach rannych gromadz? si? w Rzymie wok? papie?a, a w innych diecezjach wok? swego biskupa, kap?ani. Koncelebruj? oni Msz? ?w. i manifestuj? jedno?? prezbiterium ca?ej diecezji.

W czasie Mszy ?w. ponawiaj? ?lubowania z?o?one w dniu ?wi?ce?, ?e pozostan? wiernymi szafarzami tajemnic Bo?ych przez sprawowanie Eucharystii i innych czynno?ci liturgicznych, ?e b?d? wype?nia? pos?ug? s?owa na wzr Chrystusa, G?owy i Pasterza, i ?e zawsze b?d? gotowi kierowa? si? nie ludzkimi wzgl?dami, lecz s?u?y? braciom na wzr Chrystusa S?ugi. Podczas tej Mszy ?w. nast?puje tak?e po?wi?cenie olejw. Kto z wiernych uczestniczy w tej Mszy ?w., mo?e po raz drugi przyj?? Komuni? ?w. wieczorem. Wierni mog? wyrazi? w formie modlitwy sw? wdzi?czno??, za prac? kap?anw w ich wsplnocie parafialnej.

MSZA WIECZERZY PA?SKIEJ

Wieczorem we wszystkich parafiach sprawowana jest Msza Wieczerzy Pa?skiej. Tego wieczoru ca?y Ko?ci? gromadzi si? w wieczerniku. Powraca do wieczernika, aby wyzna? i da? ?wiadectwo, ?e stale w nim trwa i nigdy od niego odej?? nie mo?e (Jan Pawe? II). Msza ta ma bardzo uroczysty charakter.

Teksty biblijne i liturgiczne uwydatniaj? fakt, ?e Chrystus da? nam swoj? pasch? w obrz?dzie wieczerzy, ktra wymaga ze strony Ko?cio?a ?cis?ego zwi?zku ?ycia, pos?ugi i braterskiego mi?osierdzia jako wsp?uczestnictwa w tajemnicy m?ki Pa?skiej.

Uwaga zgromadzenia liturgicznego powinna skupi? si? na misteriach wspominanych w czasie tej Mszy: mianowicie ustanowieniu Eucharystii, Sakramentu Kap?a?stwa oraz Chrystusowego nakazu mi?o?ci braterskiej.

W katedrach, a tak?e w wielu ko?cio?ach parafialnych, biskup lub proboszcz dokonuje obrz?du umycia ng, praktykowanego od czasw ?w. Augustyna, gdy? trzeba, aby Ko?ci? gdziekolwiek si? gromadzi, w jakimkolwiek wieczerniku ?wiata pami?ta? i stale wspomina?, ?e to s? warunki komunii z Panem: czysto?? wewn?trzna i pokora serca gotowego s?u?y? bli?nim a w bli?nich Bogu. Niech nikt nie przyst?puje do tej Wieczerzy z sercem fa?szywym, z sumieniem grzesznym, z pysznym mniemaniem o sobie, bez gotowo?ci s?u?enia (Jan Pawe? II).

W czasie radosnego ?piewu Chwa?a na wysoko?ci Bogu dzwoni? wszystkie dzwony ?wi?tyni, ktre nast?pnie milkn? a? do sobotniego wieczoru.

CIEMNICA

Po Mszy ?w. kap?an przenosi Naj?wi?tszy Sakrament do kaplicy wystawienia, dawniej zwanej ciemnic?. W du?ych ko?cio?ach jest to specjalnie przygotowana kaplica z figur? lub obrazem Chrystusa Ecce Homo i wyeksponowanym tabernakulum. W ma?ych ko?cio?ach najcz??ciej jest to boczny o?tarz udekorowany ?ywymi kwiatami i ?wiecami oraz znakami poni?enia i odrzucenia (cierniowa korona, trzcina, bicze, kielich i inne).

W czasie procesji przeniesienia Naj?wi?tszego Sakramentu ?piewany jest hymn: S?aw j?zyku tajemnic? Cia?a i najdro?szej Krwi, a ?piewowi nie towarzysz? ju? organy ani d?wi?czne i radosne dzwonki, lecz drewniane ko?atki. Po wsplnej adoracji Chrystusa w Ciemnicy nast?puje obrz?d obna?enia o?tarza g?wnego i otwarcia pustego tabernakulum.

Ko?ci? zaleca wiernym adoracj? w Ciemnicy przynajmniej do p?nocy. Po p?nocy adoracja nie mo?e odbywa? si? w sposb uroczysty lecz w wielkiej ciszy i modlitewnym skupieniu. Pozwlmy przemwi? ciszy i pozwlmy zago?ci? jej w naszych sercach i domach. To w?a?nie w ciszy Bg przemawia. Tak bardzo potrzeba nam dzisiaj g??bokiego wyciszenia.

AGAPA WIELKOCZWARTKOWA

W ten sposb prze?ywamy Wielki Czwartek we wsplnocie parafialnej, a jak w domu rodzinnym? Dawniej przyk?ad pokory Jezusa umywaj?cego nogi uczniom na?ladowali tak?e ?wieccy, szczeglnie panuj?cy. W Polsce by? Zygmunt III pierwszym, ktry tego obrz?dku statecznie dope?nia?. Za Stanis?awa Augusta raz si? zdarzy?o, ?e kiedy jeden z wybranych starcw liczy? ponad sto lat, jeden nawet 125. Usadzono ich po obrz?dzie umycia ng, do sto?u, a krl i najwi?ksze osobisto?ci im us?ugiwa?y. () Ko?czy?a pobo?n? uroczysto?? kwesta. Ta zwykle przynosi?a 4-5 tysi?cy dukatw, ktre rozdzielano pomi?dzy szpitale stolicy (ks. F. Mariewski).

A co mo?emy zrobi? dzisiaj? Wieczr Wielkiego Czwartku jest ?wi?tem szczeglnego rodzaju. Prze?ycia religijne, ktre maj? miejsce w ko?ciele, przenoszone pod dach rodzinny mog? by? kontynuowane w czasie tzw. agapy wielkoczwartkowej.

Dlatego przed pj?ciem do ko?cio?a przygotujmy nasz dom jak Wieczernik: nakryjmy st? bia?ym obrusem, na nim mo?na umie?ci? ?wiec? jako znak obecno?ci Chrystusa w naszej rodzinie i Pismo ?w. Jego S?owo.

Po powrocie z ko?cio?a zgromad?my si? wok? sto?u na wsplnej wieczerzy. Niech ojciec zapali ?wiec? i poprowadzi krtk? modlitw?, a nast?pnie wzorem Chrystusa, niech to on podaje do sto?u i us?uguje innym podczas tej szczeglnej wieczerzy.

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdj?cia grupowe (R.L. 2015) - r?na pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Wi?ksze zdj?cia: prze?lemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisw na tegoroczne rekolekcje ZOSTA?A w?a?nie (pi?tek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNI?TA - 200 osb zapisanych :)

<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Czytanie Pisma ?wi?tego jako S?owa Bo?ego:

1Najpierw si? pomdl: popro? Boga o otwarcie serca i obdarowanie ci? Duchem ?wi?tym.

2U?wiadom sobie zanim otworzysz Bibli?: b?dziesz rozmawia? z samym Bogiem, otwrz ca?kowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej ?w. ?uka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem mo?esz przeczyta? pozosta?e Ewangelie ju? w normalnej kolejno?ci

4W tekst Biblii wchod? powoli: i z uwag?, tu ka?de zdanie i s?owo ma znaczenie. Skup si? na Jego s?owie

5Staraj si? zrozumie?: i zapami?ta? co czytasz. Zapisz sobie wa?ne dla ciebie zdanie, by p?niej je kontemplowa?.

6Rozpraszaj?ce ciebie my?li: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwil? i popro? Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasi?gu ?wiatowym.
Nie ma jednego za?o?yciela,
nie ma te? listy cz?onkw.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kap?anw zetkn??o si? z Odnow? Charyzmatyczn? poza Polsk?. Postanowili przenie?? to do?wiadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na ?wiecie

Mi?dzynarodowe S?u?by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS to "zrzeszenie zrzesze?" grup Odnowy Charyzmatycznej na ?wiecie.

?wieccy w Ko?ciele - ?pi?cy rycerze ?

Prawa i obowi?zki ?wieckich w KK

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013