TRIDUUM PASCHALNE

Trzy ?wi?te dni Wielkiego Tygodnia stanowi? szczyt liturgii ca?ego Roku Ko?cielnego, dlatego chcieli?my po?wi?ci? im nieco wi?cej uwagi. Niech te kilka refleksji pomo?e nam prze?y? je jak najlepiej i przygotowa? nasze serca na rado?? zmartwychwstania.

Triduum Paschalnego nie rozpoczyna zegar bij?cy o p?nocy, lecz Msza ?wi?ta Wieczerzy Pa?skiej Wielkiego Czwartku. Sprawowana jest ona w ?wi?tyniach wsplnot parafialnych w godzinach wieczornych. Triduum Paschalne ko?cz? dopiero nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania.

Wielki Czwartek, Wielki Pi?tek i Wielka Sobota z Niedziel? Paschaln? s? dniami szczeglnie uprzywilejowanymi w kalendarzu liturgicznym. Posiadaj? bardzo bogat? liturgi?. To bogactwo tre?ci liturgicznych prze?ywane jest przez chrze?cijan tak we wsplnocie parafialnej, jak i we wsplnocie rodzinnej, w zaciszu w?asnego domu.

Uroczysto?ci paschalne od samego pocz?tku, czyli od pierwszej nocy wyprowadzenia Izraelitw z niewoli egipskiej, by?y celebrowane w tych dwch wsplnotach. Szczeglny akcent prze?y? paschalnych by? po?o?ony na rodzinie i domu rodzinnym. Pan Bg bowiem da? polecenie: Dziesi?tego dnia tego miesi?ca niech si? ka?dy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu (). B?dziecie go strzec a? do czternastego dnia tego miesi?ca, a wtedy zabije go ca?e zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezm? krew baranka, i pokropi? ni? odrzwia i progi domu, w ktrym b?d? go spo?ywa?. Tej nocy Ja przejd? przez Egipt... Ja Pan. Dzie? ten dla was b?dzie dniem pami?tnym i obchodzi? go b?dziecie jako ?wi?to dla uczczenia Pana (Wj 12, 3.6-7, 12a.14).

Owego wieczoru dla Izraelitw Pascha by?a przej?ciem Boga i uwolnieniem, wyprowadzeniem ich z niewoli egipskiej. By?o to tak?e przej?cie Narodu Wybranego z niewoli do wolno?ci, z ziemi udr?ki do Ziemi Obiecanej. Dlaczego wspominamy to w?a?nie wydarzenie? W historii zbawienia jest ono zapowiedzi? Paschy Chrystusa, ktra by?a Jego przej?ciem przez m?k? i ?mier? do uwielbienia i chwa?y zmartwychwstania. Nasza natomiast Pascha, to nic innego jak w??czenie, wszczepienie ka?dego z nas poprzez chrzest, w misterium paschalne Chrystusa. Jest to wi?c nasze przej?cie z niewoli grzechu do wolno?ci dzieci Bo?ych.

Bior?c pe?ny udzia? we Mszy Wieczerzy Pa?skiej, jednoczymy si? z Chrystusem, by potem wiernie Mu towarzyszy? w drodze do Ogrjca. Prze?ywa? z Nim trwog? i krwawy pot, potem zdrad? ucznia, niesprawiedliwy s?d odrzucenia i s?abo?? Piotra. D?wiga? krzy? jak Szymon, sta? pod krzy?em obok Matki, wyznawa? wiar? wraz z setnikiem, sk?ada? cia?o Jezusowe do grobu wraz z Nikodemem, a potem rozg?asza? radosn? wie?? o Zmartwychwstaniu. We wszystkich nabo?e?stwach w miar? mo?no?ci bierzmy udzia? razem z dzie?mi.

Do owocnego prze?ycia tych dni powinien by? przygotowany nie tylko ko?ci? parafialny, lecz i dom rodzinny. Starsze dzieci i m?odzie? od ?rody rozpoczynaj? ferie ?wi?teczne. Umo?liwia im to aktywne w??czenie si? w przygotowanie domu do ?wi?t, a tak?e udzia? w ?wi?tecznych uroczysto?ciach liturgicznych. We?my w nich wszyscy aktywny udzia?, bo przecie? wszystkich nas Chrystus wzywa do Wieczernika; kl?ka, by umy? nam nogi, dla nas cierpi i umiera, a w Niedziel? Wielkanocn? pragnie stan?? przed nami z wielkanocnym or?dziem zbawienia i pokoju.