Biblia I Kongres Biblijny
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

I Kongres Biblijny

Wczoraj rozpocz?? si? I Kongres Biblijny

Pod has?em Biblia kodem kulturowym Europy rozpocz?? si? w Warszawie I Kongres Biblijny. Go?ciem specjalnym obrad jest kard. Gianfranco Ravasi, przewodnicz?cy Papieskiej Rady ds. Kultury, ktry jest tak?e wybitnym biblist?.

Tematem kongresu organizowanego na UKSW od 28 do 30 pa?dziernika jest wp?yw Pisma ?wi?tego na sztuk?, literatur?, muzyk? i film europejski.

W pierwszym dniu Kongresu, jego g?wny temat podejm? wybitni bibli?ci z r?nych o?rodkw uniwersyteckich w kraju. Mwi? b?d? m.in. o Biblii w twrczo?ci Goethego, S?owackiego, Dostojewskiego, Manna, Herberta, Kamie?skiej. B?dzie te? mowa o inspiracjach biblijnych w muzyce Bacha i Verdiego oraz w filmie, m.in. w Sidmej piecz?ci Bergmana i Dekalogu Kie?lowskiego.

Drugi dzie?, 29 pa?dziernika, up?ynie pod znakiem Kongresowego ?wi?towania. Uczestnicy zaczn? Msz? ?w. sprawowan? przez kardyna?a Kazimierz Nycza w ko?ciele akademickim UKSW. Nast?pnie b?dzie mo?na obejrze? spektakl Raj utracony w wykonaniu studentw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Na godzin? 13.30 zaplanowano konferencj? prasow? z udzia?em kard. Gianfranco Ravasiego, nt. Ewangelia w ?wiecie wsp?czesnym ?rd?o kultury czy zagro?enie?. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie Nowy leksykon Biblijny wydany opublikowany przez kieleckie wydawnictwo Jedno??. Po konferencji referaty o postaci b?ogos?awionego Jana Paw?a II mwi? wyg?osz? sekretarz Jana Paw?a II, obecnie metropolita Lwowa abp Mieczys?aw Mokrzycki i kard. Gianfranco Ravasi.

Kongres zako?czy si? w niedziel?, 30 pa?dziernika uroczyst? Msz? ?w. sprawowan? o godz. 9.00 przez kard. Ravasiego w bazylice ?w. Krzy?a na Krakowskim Przedmie?ciu. Po liturgii, sprawowanej w intencji ?wiata kultury i nauki, watyka?ski hierarcha wyg?osi refleksje nt. Sztuka i wiara dwa okna na Boga w ko?ciele ?rodowisk twrczych na pl. Teatralnym.

Jak powiedzia? KAI ks. prof. Henryk Witczyk, wsp?organizator Kongresu, inicjatywa ta jest odpowiedzi? na posynodaln? adhortacj? Benedykta XVI "Verbum Domini", ktra ukaza?a si? w zesz?ym roku. Ma s?u?y? animacji biblijnej duszpasterstwa w Polsce oraz temu, by duszpasterze byli wsparci przez dobrze wykszta?conych biblistw.
Ks. prof. Witczyk przypomnia? tak?e, ?e od pi?ciu lat dzia?a w Polsce Dzie?o Biblijne, ktrego zadaniem jest propagowanie Pisma ?wi?tego w diecezjach i parafiach. Pa?dziernikowy zjazd ma s?u?y? refleksji nad wykonan? dot?d prac? zaznaczy? ks. Witczyk, przewodnicz?cy Dzie?a. Wyrazi? nadziej?, ?e Kongres Biblijny b?dzie organizowany co cztery lata.

G?wnymi organizatorami Kongresu s? Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Dzie?o Biblijne. Patronem wydarzenia jest kard. Kazimierz Nycz.
Dzie?o Biblijne im. Jana Paw?a II jako stowarzyszenie ko?cielne zosta?o erygowane przez Konferencj? Episkopatu Polski we wrze?niu 2005 roku. Pierwszy zjazd cz?onkw za?o?ycieli odby? si? ponad 5 lat temu, w kwietniu 2006 roku w Warszawie. W 2008 r. Episkopat Polski zatwierdzi? statut Dzie?a.
Celem stowarzyszenia jest pog??bienie rozumienia Objawienia Bo?ego, formowanie duchowe, propagowanie kultury biblijnej. Swoje cele Dzie?o realizuje m.in. przez: opracowywanie komentarzy do Pisma ?wi?tego, organizowanie konferencji, warsztatw, dni skupienia, rekolekcji, konkursw i olimpiad biblijnych.

---------------------------
?rd?o: wiara.pl

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Biblia - BIBLIA

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013